PHẦN ÂM THANH (AUDIO):

 

Phần 01    Download

Phần 02    Download

Phần 03    Download

Phần 04    Download

Phần 05    Download

Phần 06    Download

Phần 07    Download

Phần 08    Download

Phần 09    Download

Phần 10    Download

Phần 11    Download

 

MỤC  LỤC

ÐẠI-THỪA  CHƠN-GIÁO

* * * * *

CHƯƠNG  I

HÌNH-NHI HẠ-HỌC

GIÁO-LÝ CÔNG-TRUYỀN

1) Thánh Tựa xuất bản kỳ nhì * Cao-Ðài Thượng-Ðế

2) Bài Ca Tụng của Ðạo-hữu Trần-Văn-Quế

3) Lời Cầu Nguyện của đệ-tử Chiếu-Minh-Ðàn

4) Thánh Tựa * Ðộng-Ðình-Hồ Ðại-Tiên-Trưởng

5) Khai Kinh

     Giác-Minh Kim-Tiên

     Thỉ-Tổ Ðại-Tôn-Sư (Hồng-Quân Lão-Tổ)

     Tam-Thanh Thượng-Giáo

6) Tam-Giáo Thánh-Nhơn

7) Cao-Ðài Xuất Thế * Ðại-Ðạo Hưng Truyền

8) Giải Nghĩa Bốn Chữ "Ðại-Thừa Chơn-Giáo" 

9) Chỉ Ý Thuyết Minh

     Thầy lập Cao-Ðài Ðại-Ðạo như thế nào ? 

10) Ðại-Ðạo Luận 

     Tại sao cơ Ðạo rẽ chia ?

11) Nền Tảng Cao-Ðài Ðại-Ðạo

12) Tôn Chỉ của Cao-Ðài Ðại-Ðạo * Luận về chữ "Hữu" và "Vô"

13) Quân-Tử và Tiểu-Nhơn

14) Kiên Nhẫn * Hạnh Người Tu

15) Hòa Hiệp

16) Ðoàn Thể 

17) Ðạo-Ðức 

18) Xả Thân Giúp Ðời 

19) Hai Mối Ðại Ân 

20) Tỉnh Thế 

21) Trách Ðời

22) Quả Báo Luân Hồi 

23) Lý Thiên-Nhiên và Lý Tự-Nhiên 

24) Khởi Trung Tâm Ðạo

25) Khuyến Tu cho thuận Thiên-Ý 

26) Ðức Tin 

27) Lý Ðạo * Phép Tu

28) Luyện Kỷ Tu Thân

     Qui Tam-Bửu Ngũ-Hành

29) Tầm Tu Chơn-Ðạo 

     Luyện Ðạo Tu Hành

 

CHƯƠNG  II

HÌNH-NHI THƯỢNG-HỌC

ÐẠI-THỪA TÂM-PHÁP

30) Tiên-Thiên Cơ-Ngẫu 

31) Hậu-Thiên Cơ-Ngẫu 

     Thầy lược luận chữ "Tu" 

32) Luận về Ðại-Ðạo Tâm-Truyền 

33) Nhơn Vật Tấn Hóa 

34) Thập-Tự Tam-Thanh

     Tam-Giáo

     Ngũ Hành

     Cao-Ðài Ðại-Ðạo và Cao-Ðài Tôn-Giáo 

35) Sắc Không Luận

36) Luận về Chữ "TÂM" 

     Cái Báu của Nguơn-Tinh 

37) Xuất Thần 

     Thất Tình

38) Tồn Tâm Dưỡng Tánh 

39) Tham Thiền Nhập Ðịnh 

40) Luyện Ðạo 

41) Tam Thừa Cửu Chuyển 

42) Dưỡng Sanh Tánh Mạng

43) Vũ Trụ

44) Ðịa Cầu 68 

45) Thiên-Ðàng Ðịa-Ngục 

46) Ðại-Ðạo Phục Hưng * Cao-Ðài Xuất Thế 

     Cách Thức Thờ Phượng 

 

CHƯƠNG  III

ẤN-CHỨNG THIÊNG-LIÊNG

 

Ðàn Ra Kinh Ðại-Thừa Chơn-Giáo

47) Giác-Bửu Nương-Nương 

48) Bạch-Bửu Tiên-Nương 

49) Bích-Vân Tiên-Cô

Ðàn Chợ-Lớn

50) Ðại-Giác Chơn-Tiên 

51) Ngọc-Vân Tiên-Nương 

52) Diêu-Cung Ngọc-Nữ 

Thảo-Lư Ðàn

53) Giác-Minh Kim-Tiên 

54) Thiên-Môn Ðế-Quân 

55) Huệ-Mạng Kim-Tiên

Trước-Tiết Tàng-Thơ

56) Ðạo-Ðức Kim-Tiên

57) Linh-Bửu Chơn-Nhơn

58) Ðạo-Ngạn Chơn-Quân

Ðàn Phú-Lâm

59) Thanh-Hư Ðạo-Nhơn

60) Ngọc-Thiên Tiên-Nương

61) Ngọc-Bửu Nương-Nương 

Long-Ẩn Ðàn

62) Ngọc-Diêu Tiên-Nương

63) Ngộ-Tánh Chơn-Nhơn 

64) Ngọc-Hoa Tiên-Nương

 

TIÊN PHONG

65) Càn Tịch

66) Khôn Tịch