Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

5 tháng 9 - Mậu Tý (1948)

CHIẾU MINH - PHÚ LÂM ÐÀN

CAO-ÐÀI THƯỢNG-ÐẾ

       Thầy các con, Thầy mừng các con nam nữ.

       Ðàn nay Thầy chứng lòng thành nguyện của các con, vậy Thầy ân phong cho MườiTHANH-HƯ ÐẠO-NHƠN.  Các con tiếp cầu, Thầy thượng ỷ.

(Tiếp Cầu:)

Thi:

THANH tịnh giồi trau Ðạo tối cần,

vô bồi bổ thể kim thân,

ÐẠO thành Nam-Ðẩu Tinh-Quân chiếu,

NHƠN quả trả xong đặng thoát trần.

Hựu:

Trần thế là nơi tạo chuỗi phiền,

Lo tu sao đặng phản huờn nguyên,

Bàn-Ðào, Ðộng-Phủ là ngôi báu,

Sớm tối vào ra trước bệ tiền.

Hựu:

         Bệ tiền chầu chực Tiên-Ông.

Cao-Ðài Thượng-Ðế dày công độ đời.

         Ban truyền ÐẠI-ÐẠO khắp nơi,

Ðộ người căn thiện thoát đời trầm luân.

       Bần-Ðạo mừng chư Ðạo hữu.

Trường Thiên

         Cảm tình đồng Ðạo tri âm,

Cầu Thầy đảnh lễ thành tâm khẩn nguyền.

         Từ bi Thánh-ý ban truyền,

Cho tôi tiếp xúc chư hiền đàn trung.

         Thú vui bút tỏa chẳng cùng,

Mừng nhau hỉ hạ đôi chung rượu nồng.

         Việc đời thấy đó huờn không,

Rõ cơ Tạo-Hóa giữ lòng lo tu.

         Ðạo thành về chốn thanh-u,

Cờ Tiên ruợu Thánh muôn thu hưởng nhàn.

         Lánh đời khỏi tạo trái oan,

Dẹp lòng nhơn dục mưu toan lợi quyền.

         Học đòi hạnh đức Thánh Hiền,

Từ-bi bác-ái cần chuyên tu-hành.

         Phật Tiên năng độ chúng-sanh,

Thoát vòng cương tỏa về thành Nhụy-Châu.

         Trò đời lắm cuộc bể dâu,

Tang thương biến chuyển có đâu vững bền.

         Lo tu cảnh lạc lần lên,

Trau giồi Ðạo-đức lập nền Tiên-gia.

         Ðào-Nguyên Ðộng-Phủ quê nhà,

Dinh hoàn cõi tạm đây là mê tân.

         Nhớ khi còn ở dưới trần,

Tu-hành phải chịu lắm phần cam go.

         Quanh năm thủ phận làm trò,

Tội căn sám hối lần dò thang Tiên.

         Ngày nay đắc chí phỉ nguyền,

Ðể lời nhắc nhở bạn hiền cố giao.

         Bá tòng lập chí thanh cao,

Tu thành chánh quả Bàn-Ðào vầy vui.

         Giờ nay kẻ ở người lui,

Tiên phàm chia cách chưa nguôi tất lòng.

 

                            Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh