Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

THẤT-TÌNH

       Ðây Thầy nói về Thất-Tình là: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ.  Con người vì bị thất tình, lục dục mà hao tổn tinh thần, tiêu mòn khí phách.  Nó luôn đẩy xô nhân loại vào ao lửa núi gươm, hang sâu, vực thẩm.

       Hỉ, nộ, ái, ố toàn là sự thường tình, hèn thấp của con người, lúc mừng, khi giận, cơn ghét, hồi thương, không chừng, không mực.

       Hỉ là mừng, nộ là giận.  Hễ gặp sự vui thích, thoả mãn lòng dục thì mến mà mừng.  Còn gặp điều nghịch ý, bất mãn tâm tà, lại thảm, lại sầu mà giận.  Bị vậy ngũ khí, tam huê mới mau hao kém.

       Ái là yêu, ố là ghét.  Hễ thuận tình triều mến, khoái sự ái ân thì mê thì thích mà yêu.  Còn nghịch chỗ muốn ham, trái lòng thèm muốn, lại đố, lại ganh mà ghét.  Bị vậy tinh huyết, thần lực mới chóng giảm suy.

       Còn những ai, lạc, cụ, là: buồn, vui, sợ, thì cũng là những món rất hại trong đám thất tình, nên ví không sớm khử trừ cho tiêu ắt nó cứ mãi khuấy rối con người mà bắt phải sa vào những thói thấp hèn, ngu dốt.

       Làm người phải tập chí cho cao thượng, đừng để thất tình cám dỗ, lục dục khiến sai, mình phải mạnh bạo, cương quyết mà làm chủ nó, chớ đừng yếu ớt lôi thôi để nó làm chủ mình.  Rồi nó muốn chi cứ phải vừa theo nó mãi hay sao?

       Ngoài những thất tình lục dục, lại còn tam thi, cửu cổ, ấy cũng là mối hại cho người.

       Tam thi thần ở tại thượng-tiêu, trung-tiêu, hạ-tiêu.  Ba con quỉ này trấn ba cửa ải, không cho thần, khí giao thông với Càn-Khôn thăng giáng.  Còn 9 con ma nọ, lại giữ 9 lỗ khiếu không cho Tiên-Thiên tiếp ứng với Hậu-Thiên chi khí, thành thử con người phải chịu sa đọa mãi mãi hoài.

       Vậy người luyện Ðạo, tu đơn là phải khử trừ bao nhiêu trở lực ấy cho tiêu tan thì tam tiêu, cửu khiếu mới có thể xung thông Trời, Ðất được.

       Thí dụ như quả cầu (balle) cứ bơm hơi vô mãi cho đầy đủ, no nê, nhưng phải coi chừng vá mấy lổ trống cho kín lại thì bơm nó mới còn chứa hơi lại.  Nhỏ như mũi kim, nó cũng xì hơi ra hết.  Các con dầu có bơm mãi cũng vô ích.  Lổ trống ấy ở đâu?  Là giống gì? Là : Nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý, mấy đường cốc Ðạo, dương quang và ái, ố, sân, si chớ chi.  Các con bơm mãi vào mà không bít, vá, hàn nó lại thì nó xì lọt ra ngoài hết, các con nên chủ ý, ấy là phép tu luyện.  Người tu hành chẳng nên nóng giận, nóng giận không tốt; mà cũng nóng giận đặng vậy, nhưng nóng giận về lễ, nghĩa, chớ không nóng giận về khí huyết sanh ra.

Thi:

Thất tình, lục dục sớm trừ xong,

Luyện tập ngày đêm sửa tấm lòng,

Khử diệt thất tình an tánh thiện,

Tu hành phải để chí "Không Không".

Tam thi cửu cổ đặng trừ yên,

Cửu khiếu thông thương luyện Ðạo Huyền,

Thần khí giao hòa tâm huệ phát,

Âm dương hỗn hiệp đắc thành Tiên.

       Thầy ban ơn các con.  Thầy thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh