Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

15 tháng 8 Bính-Tý

CAO-ÐÀI XUẤT THẾ

ÐẠI-ÐẠO HƯNG-TRUYỀN

                Thi

CAO Tiên xuống thế độ nguyên nhân,

ÐÀI bửu rước ai đã thoát trần,

GIÁO dục đời mê ra trí huệ,

CHỦ덊tâm phân định luyện tu cần.

       Thầy các con. Thầy mừng các con.

       Các con nam nữ tịnh tâm nghe:

                Thi

Kinh truyền xuống thế giải oan khiên,

Một bộ ẩn vi Thánh-Ðạo truyền,

Nghĩa lý đầy pho cơ xuất thế,

Ai người hữu hạnh gặp lời Tiên.

            Thi Bài

         Hồng-trần nô nức đua tranh,

Xô qua đẩy lại giựt giành lấn chen.

         A nhào vào chỗ đê hèn,

Than ôi! Bươm-bướm mê đèn chết thân!

         Làm người dễ có mấy lần,

Tam sanh hữu hạnh mới gần Phật Tiên.

         Mấy khi gặp Ðạo hưng truyền,

Thiệt là phước đức người hiền biết bao!

         Ngắm xem kim cổ lẽ nào,

Những trang quân tử anh hào xưa nay.

         Muốn tầm Ðạo thoát trần ai,

Dày công khổ trí đêm ngày vái van.

         Núi cao cũng phải tầm sang,

Công phu khổ hạnh chí càng nông thêm.

         Ðiều qui cựu pháp khép kềm,

Sắc tài tửu khí không thèm mến ưa.

         Rửa lòng ăn những muối dưa,

Mượn y bá-nạp mà chừa dục-tâm.

         Người tu giả dại, giả câm,

Giả đui, giả điếc lo tầm Ðạo cao.

         Thủ thường phận giữ thanh cao,

Nhứt tâm, đại chí anh hào vượt qua.

         Khử trừ muôn quỉ, ngàn ma,

Thất tình lục dục nên xa lánh chừng.

         Lửa lòng dập tắt không hừng,

Thức thần sai khiến thì đừng nghe theo.

         Nặng mang xác thịt hiểm nghèo,

Mà còn lội suối, băng đèo khổ tâm.

         Mấy ai cho khỏi lạc lầm,

Vì chưng xác thịt ưa tầm chuyện hư.

         Dục tình luyến ái nên trừ,

Những điều ưa chuộng thì từ nó ra.

         Ðể tâm an-tịnh, điều-hòa,

Qui nguyên tam ngũ một nhà chung vui.

         Con rõ Ðạo, con biết mùi,

Thì con lựa chọn tới lui nẽo nào?

         Tinh thần đừng để lảng xao,

Tâm hồn lay động quỉ ào chen vô.

         Mắt, tai, mũi, miệng, ý, đồ,

Chớ buông lung nó mà khô tinh thần.

         Nặng nề mang một chiếc thân,

Ðường xa muôn dậm khó gần mà mong.

         Dẫu dùng sức ngựa truy phong,

Mãn đời cùng kiếp cũng không tới mà !!!

         Chừng nào các trẻ nghe Già,

Luyện đơn, tu tịnh chỉ khoa bí-truyền.

         Cho mà tạo Phật, tác Tiên,

Quay tròn bánh phép, Ðạo huyền phát khai.

         Xuất thần ra mấy cõi ngoài,

Nghêu ngao cảnh lạc trần ai thông đồng.

         Linh-hồn hiệp khí hư không,

Nội trong nháy mắt tri thông Ðất Trời.

         Mặc tình bốn biển vui chơi,

Bỏ rồi xác thịt, mở rồi cùm gông.

         Tu Tiên giữ tánh "KHÔNG KHÔNG",

Toan phương tháo cổng, phá lồng nhảy ra.

         Sự đời đừng có đắm sa,

Vô-vi thanh tịnh hiệp hòa Thần Tiên.

                Thi

Tiên Phật cũng dùng một phép tu,

Mà thành chánh quả vẹt sương mù,

Người đời bao nỡ chôn hình ảnh,

Muôn kiếp không ra khỏi ngục tù.

                * * *

Phước lành ban bố tiết Trung-Thu,

Non nước đầy vơi một bóng thu,

Thu ở thu về ai có biết?

Thu qua rước khách, khách nào tu !!

       Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh