Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðêm 30/1 tháng 11 - Mậu Dần (1938)

"CHIẾU MINH" - THẢO LƯ ÐÀN

Thi:

NGỌC Chiếu Nam-Phương lố ánh hồng,

HOÀNG Minh Ðại-Ðạo điểm thâm công,

THƯỢNG căn giác đắc truyền tâm-pháp,

ÐẾ bổn qui hồi sắc tứ đông.

       Thầy mừng các con.

       Giờ linh Thầy giáng điễn bố hóa các con tu hành mau thành tựu.  Thầy ban ơn chung.

       Tu hành thì chờ ngày đắc quả, cũng như trồng cây thì chờ lúc sanh hoa trổ trái.  Biết như vậy các con cứ bền lòng đi tới mãi, nài chi những sự trở gay là cơ tấn-hóa.  Các con nên để ý và hiểu thì yên tâm.

       Ðàn nay Thầy ân phong cho Niệm là:  "GIÁC-MINH KIM-TIÊN".  Các con tiếp cầu Thầy thượng ỷ.

(Tiếp Ðiễn:)

Thi

     GIÁC khai chơn lý Ðạo,

     MINH tánh thức cơ huyền,

     KIM đơn tu phản chiếu,

     TIÊN thể phản huờn nguyên.

       Mừng chư hiền hữu.  Ðã cùng nhau chia cách bấy chầy, nay trở lại vui vầy hỉ hạ.  Về Tiên cảnh muôn ngàn thú lạ, Nhớ tình xưa bương-bã xin về. Ðường Ðạo-đức dễ bề điều độ.

Phú Lối Văn

       Trời thanh tịnh cảnh Bồng-Lai trăm hoa đua nở,

       Kìa tòa sen vàng rực rỡ, nọ lầu-các chớn chở huy hoàng,

       Ngồi tịnh tâm trên chiếc bồ đoàn, tay lần hột kim-cang mà dưỡng an chơn-như bổn-thể;

       Thoạt nhớ đến cuộc đời dâu bể, tai biến trong buổi tuần huờn,

       Chạnh lòng từ bi thảm đòi cơn, hằng giáng bút khuyên lơn cho đời thức tỉnh.

       Mượn điệu thi lối phú mà giải bày chơn lý Ðạo cho người ngâm kẻ vịnh,

       Hầu có chữa cái căn bịnh của kẻ tham nhiễm cuộc hồng trần.

       Bắt cầu vàng nối nhịp sông Ngân, cho kẻ thế dời chơn về chốn Bồng-Lai Nhược-Thủy.

       Kẻ hữu căn hữu phước cùng suy cạn nghĩ, khá lập chí lo tu luyện cho kịp hội kỳ,

       Long-Hoa vốn là trường thi để chọn trang tu-mi Ðạo cao Ðức cả.

       Người thượng-trí rõ câu nhơn-quả, mau lo trả đặng có bương-bã về cõi u-nhàn,

       Cảnh tạm này mai thảm chiều than, sao bằng chốn Niết-Bàn hư-vô tịch-diệt.

       Phép Ðạo vốn hư-hư thiệt-thiệt, phải chí tâm mới biết đá vàng.

       Ðạo CAO-ÐÀI độ khách Nam-Bang, thuyền Bát Nhã rước trang chí đức.

       Gươm trí-huệ đêm ngày ra sức, mài cho thông mà đoạn dứt oan-nghiệt buộc ràng.

       Cửa Huỳnh-Kim lui tới dễ dàng, non Khứu-Lãnh ở an ngày Phật.

       Người tu nhờ gặp nhiều cảnh éo le mới sửa đặng tánh mình.  Vậy khá hiểu mà dè-dặt, dầu gặp cảnh ngộ khó khăn buồn bã mà chẵng cho là khó là buồn tức là dứt đặng tánh phàm tục.  Gặp cảnh nghịch chớ cho rằng nghịch, nên lấy ơn mà báo oán, mới gọi đấng trượng-phu, người quân-tư뮼o:p>

       Ban ơn chung chư hiền hữu.  Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh