Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðêm 30 tháng 5 - Ðinh Sửu (1937)

CAO-ÐÀI TIÊN-ÔNG

       Ðạo rất khó, các con cần giữ đức tin cho cứng-cát thì muôn điều khảo-đảo cũng dễ chống trả đặng.  Các con tu hành phải giữ y lời truyền giáo thời mới thấy chỗ nhiệm mầu của Ðạo.

Thi

DIÊU đài hớn hở tháng ngày an,

CUNG điện vào ra toại chí nhàn,

NGỌC lịnh Thầy ban ân tứ phước,

NỮ hiền trau-luyện pháp huyền-quang.

       Ðó là phẩm vị của Quít, công trình khó khăn tu-luyện cũng chẳng mấy nhiều, tuy Thầy ban phong, nhưng còn phải lo tu bồi thêm công đức.

       Thầy cho chơn-linh của Quít giáng, Thầy thượng ỷ.

(Tiếp Cầu:)

       Tôi chào chư Ðạo-huynh, Ðạo-tỷ, cùng Ðạo-muội.

       Rất lành thay!  Ðắc lịnh Thầy giáng đàn để đôi lời trần tố.  Lúc tôi còn ở thế sớm gặp chơn-truyền là vì bởi hữu căn, tu hành còn non, nhờ gặp kỳ đại-ân-xá, được Thầy độ đem về, nhưng bấy lâu nay tu hồn rất khó, chư hiền còn nương với xác phàm, rán lo tu chớ để mãn số chơn-linh còn non yếu rồi thì tiếc như tôi đã muộn.

Thi

DIÊU-CUNG gần mở hội Bàn-Ðào,

NGỌC chiếu Trời Nam vẻ trắng phau,

NỮ tú nam thanh còn luyến thế,

Giáng trao lời mọn tỉnh đồng bào.

Trường Thiên

       Trời mở lượng từ-bi bác-ái,

       Ðem giống lành gieo rải năm châu,

              Cao-Ðài cứu thế hồi đầu,

Lên thuyền Bát-Nhã bể dâu tránh lần.

       Chạnh nỗi thế tao-tân vì thế,

       Giữa lưới trần bồng bế cái sầu,

              Ðêm ngày giọt lệ thâm bâu,

Ðường dây oan trái buộc đầu trói chơn.

       Thói mê-muội gây hờn chác oán,

       Mấy ai tường nẻo sáng đường mờ,

              Bốn tường ràng buộc ngẩn ngơ,

Hao mòn thần khí mịt mờ tánh linh.

       Tránh đâu khỏi thất-tình lục-dục,

       Ðem tinh-thần un đúc giống ngoa,

              Chìu theo chước quỉ mưu tà,

Trường tình gây lấy oan-gia ích gì!

       Ðời mộng ảo có chi là thiệt,

       Nỗi đoạn trường tử biệt sanh ly.

              Ai người cùng xét cạn suy,

Tầm đường chánh-giác qui-y hồi đầu.

       Phương thoát khổ Ðạo mầu sẵn có,

       Người trí tri gắng bó tầm tu,

              Ðem mình đến cảnh thanh-u,

Thoát vòng tục-lụy muôn thu hưởng nhàn.

       Vui chín phẩm sen vàng miết mướt,

       Nương mây lành rảo bước non thanh,

              Chim linh thảnh thót trên cành,

Bảy hàng cây báu thanh-thanh một mầu.

       Hương ngạt mũi Ðộng-Ðào hoa nở,

       Nghe đời linh thơ-thới tinh-thần,

              Biết mình lánh khỏi mê-tân,

Lộc Trời hưởng lấy muôn phần an vui.

        Chư Ðạo hữu hãy để tâm suy nghiệm.  Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh