Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ngày 18 tháng 8 - Bính-Tý (1936)

        TRÁCH ÐỜI

                Thi:

CAO ban ân-huệ tẩm nhuần chung,

ÐÀI ngọc hào-quang điệp-điệp trùng,

BỒ bặc Ðạo qui cơ tại mục,

TÁT thành Chơn-Giáo bảo tâm trung.

       Thầy mừng các con.

                Thi:

Bao phen khuyên nhủ mấy đoàn con,

Cạn tiếng ráo hơi trí mỏi mòn,

Vẫn trách đời sao mê-muội quá,

Trơ-trơ gieo họa tội bằng non.

                Thi Bài:

       Ðời chẳng chịu tầm phương giải thoát,

       Ðời tội tình lầm lạc biết bao,

              Ðời vầy còn nói làm sao,

Ðời gây tai họa cho nhau đảo huyền.

       Ðời chác những não phiền khổ khốc,

       Ðời mê man ngang dọc bạo tàn,

              Ðời người nào đặng giờ an,

Ðời sanh độc-ác ngổ-ngang lẫy-lừng.

       Ðời không Ðạo, lửa hừng cháy dậy,

       Ðời lo phương vùng vẫy tránh tai,

              Ðời càng trăm đắng ngàn cay,

Ðời càng lắm giọng mĩa mai nịnh tà.

       Ðời nên lánh cho xa nghiệp-báo,

       Ðời phải tầm chơn Ðạo tu thân,

              Ðời sao tiều-tụy tinh-thần,

Ðời hưng vật-chất người gần diệt vong.

       Ðời ai cũng mong lòng thủ lợi,

       Ðời Ðạo khai để khượi chơn-thành,

              Ðời người ma quỉ rấp-ranh,

Ðời như trái chín trên cành gió đưa.

       Ðời chung chịu gió mưa nóng lạnh,

       Ðời sao đời tranh cạnh lẫn nhau?

              Ðời người tâm trí lảng-xao,

Ðời ưa náo-nhiệt sắc màu dị-đoan.

       Ðời lanh lợi khôn ngoan mau chết,

       Ðời chừng nào diệt hết oan-khiên,

              Ðời còn loạn-lạc ngửa-nghiêng,

Ðời không bền-bỉ vững-yên nhiều ngày.

       Ðời phải chịu Thiên-tai, Ðịa-ách,

       Ðời phạt hình một cách gớm-ghê,

              Ðời xa chơn-lý giác mê,

Ðời sao quá đỗi vụng-về chẳng lo.

       Ðời a mãi trong lò sanh hóa,

       Ðời sóng tình xô ngã non cao,

              Ðời như đèn đã hết dầu,

Ðời hưng chánh-giáo người hầu mở mang.

       Ðời mở mang về đàng Ðạo-đức,

       Ðời mở mang trí thức tinh thần,

              Ðời tròn trung hiếu nghĩa nhân,

Ðời mà biết Ðạo thì gần Phật, Tiên.

       Ðời tu luyện hy Hiền hy Thánh,

       Ðời chấn hưng nước mạnh dân giàu,

              Ðời tu chỗ thấp đến cao,

Ðời lo giúp lẫn đồng-bào chúng-sanh.

       Ðời biết phăn nguồn lành cội phước,

       Ðời cá hồ vùng vượt biển đông,

              Ðời hưng chánh-lý Ðại-Ðồng,

Ðời qui một gốc lập công tu hành.

                Thi:

Hành theo Ðạo-đức trọn đời an,

Luyện tánh hư không nhập Niết-Bàn,

Quét sạch bợn trần tâm chí tịnh,

Thông thương trên dưới Ðạo huy-hoàng.

 

       Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh