Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

27 tháng Tư - Bính Tuất (1946)

Thi:

GIÁC hải đưa người tách bến mê,

MINH châu cố cảnh hiệp qui về,

KIM-Bàn Ngọc-Lộ thần linh tại,

TIÊN tịch chánh danh chữ rạng đề.

       Bần-Ðạo mừng chư Ðạo-đệ cùng chư Ðạo-muội.

       Người tu ai cũng ước mong cho mau đặng thành công đắc quả, nhưng vậy cũng có kẻ tu mau mà đặng thành, còn cũng có người tu lâu mà chưa liễu.  Ấy là do nơi số kiếp nhân duyên của mỗi người.  Nhưng hễ có chí thành giữ lo tu hành cho đúng Ðạo thì cũng có ngày Tiên tịch nêu danh, đắc thành Ðại-Ðạo.

       Ðàn nay Bần Ðạo đắc lịnh Sư-Phụ chứng lễ trăm ngày để gia phong cho Trong là "NGỘ-TÁNH CHƠN-NHƠN".  Vậy chư Ðạo-đệ tiếp cầu, Bần-Ðạo xuất cơ.

(Tiếp cầu:)

Thi:

NGỘ đặng Ðạo Trời quí biết bao,

TÁNH lành một kiếp rán giồi trau,

CHƠN như siêu xuất về Tiên cảnh,

NHƠN quả trả xong hưởng Ðộng-Ðào.

* * *

Ðào-Viên còn đợi hội Long-Vân,

Chín phẩm liên-hoa sắp vị phần,

Tiên, Phật hai đường tùy phước đức,

Thấp cao ba bực bởi nguyên nhân.

       Chào mừng chư huynh đệ lưỡng phái;  Chư huynh đệ an tọa, bất thủ lễ.

       Tôi khi thoát đặng khỏi xác phàm trọng trược rồi mới rõ kiếp sống của con người ở cõi tạm này thật là vô vị, chỉ trả nợ tiền khiên, đáp đền câu oan trái.  Kẻ mụi Ðạo tham luyến hồng trần, gây câu nhân-quả thì phải bị quẩn quanh trong vòng vay trả, chuyển kiếp luân-hồi.  Còn người có lương tri, lương năng, biết hồi đầu hướng thiện sửa tánh tu tâm thì đặng vào đường chánh Ðạo, luyện đắc kim-thân, thoát vòng cương tỏa, chứng quả Bồ-Ðề nơi cựu quê cố cảnh.

Thi:

Mừng mừng tủi tủi lại vui vui,

Mừng bởi tôi nay rõ Ðạo mùi,

Tủi bấy đệ huynh còn ở thế,

Vui ngày đoàn tụ mới là vui.

Trường Thiên:

       Nay tôi đặng ân phong Thiên-Tước,

       Ấy cũng nhờ ngày trước tu-hành,

              Kiếp này giác ngộ Ðạo lành,

Dày công khổ luyện đắc thành vị ngôi.

       Ðã chí dốc làm tôi Thượng-Ðế,

       Thì thân này có kể chi danh,

              Lánh nên xa-mã thị-thành,

Noi gương Tiên, Phật ấn hành sử kinh.

       Nổi ma khảo thiên hình vạn trạng,

       Cũng cứ làm mặt dạn mày dày,

              Ðạo thơ gắng chí dồi mài,

Công viên quả mãn Bồng-Lai đặng vào.

       Thanh tịnh bấy sen chào cúc nở,

       Êm đềm thay cảnh ở Tiên cung,

              Hoa thơm phưởng-phất ngàn trùng,

Cực kỳ mỹ lệ vô cùng thanh quang.

       Nay động-phủ dưỡng an bổn thể,

       Xót vì tình huynh đệ ngày xưa,

              Thân còn dầm dãi nắng mưa,

Cùng đời lẫn-lộn tương dưa khổ lòng.

       Ấy cũng bởi Hóa-Công tiền định,

       Phận làm trò đợi lịnh Thầy ban,

              Tuy nay Tiên, tục đôi phương,

Ngày cùng rồi cũng nhứt tràng hiệp qui.

       Thế sợ nỗi sanh ly tử biệt,

       Ấy cũng vì chẳng biết nguyên nhân,

              Người tu luyện đặng thức thần,

Thoát vòng cương tỏa muôn phần thung-dung.

       Nay huynh đệ Cửu-Trùng đợi lịnh,

       Gần ngày cùng chấn chỉnh đường tu,

              Công trình, công quả, công phu,

Ðạo mầu hiển đạt thanh-u đề vời.

       Tình tri kỷ để lời mách thót,

       Rán tu sao ngày chót gặp Thầy,

              Cảnh Tiên huynh đệ sum vầy,

Bàn-Ðào cọng hưởng là ngày Long-Vân.

Thi:

Bồ-đào nội hóa tửu Nam Phương,   

Chẳng phải quỳnh-tương chốn Phật đường,

Ðạm-bạc cùng nhau ngày kỷ-niệm,

Tiên phàm chia cách rẽ đôi đường.

                                                           Thăng.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh