Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðêm 23 tháng 7 - Tân Tỵ (1941)

      "CHIẾU-MINH" - ÐÀN CHỢ LỚN

Thi:

CAO ban đệ-tử đắc thành công,

ÐÀI-các nêu tên rõ mặt rồng,

GIÁO hóa từ xưa gìn trọn Ðạo,

CHỦ truyền chiếu triệu một tay ông.

       Thầy mừng các con

       Thầy giáng thế lập nên một nền ÐẠI-ÐẠO, trước cho các bậc nguyên-nhân giáng trần, luân-hồi chuyển kiếp, lẫn lộn cùng đời chịu đủ các cảnh của đời tạo ra, hầu để chờ ngày thâu hành phận sự, để dìu-dắt toàn linh trở về căn xưa vị cũ.  Duyên may các con gặp Ðạo Thầy, các con chớ sờn lòng nản chí, các con nên noi gương của các bậc Tiên du liễu Ðạo mà trì chí lập tâm kiên cố để theo Thầy cho đến ngày cùng.  Vậy như Trọng đây trước cũng một nguyên-nhân của Thầy sai giáng phàm, ngày nay công đầy quả đủ, Thầy hạ chiếu-triệu đơn-thơ thâu về nguyên vị.

Thi:

Dày dặn công phu Ðạo mới thành,

Rở ràng đệ-tử của Tam-Thanh.

Luân-hồi chuyển kiếp theo trần thế,

Thâu góp toàn linh chứng quả lành.

       Vậy ngày nay chiếu theo Thiên-luật, Thầy hạ lịnh ân phong cho TrọngÐẠI-GIÁC CHƠN-TIÊN.  Thầy ban ơn cho giáng đàn nay cùng các con Ðạo lý thuyết minh.  Thầy thượng ỷ.

(Tiếp Cầu:)

       Bần-Ðạo mừng chư đạo hữu cả đàn.                

Thi:

ÐẠI chiếu ân ban sắc lịnh Thầy,

GIÁC truyền thong thả trở về Tây,

CHƠN ngôn Từ-Phụ vừa phân phán,

TIÊN Phật vui vầy một hội say.

Hựu:

Mấy kiếp lâm phàm mấy kiếp xong,

Vẹn lời nguyện ước đặng thành công,

Tu hành hằng giữ lòng kim thạch,

Học Ðạo thường noi chí bá tòng.

Bí pháp đồ theo khuôn Tạo-Hóa,

Chơn truyền họa lại phép Sư-Ông,

Ngày nay công quả vừa viên mãn,

Mừng đặng Thiên-Ðình sắc chỉ phong.

Bài:

       Ngày thọ lãnh đơn-thơ chiếu-triệu,

       Khiến tâm thân yểu-yểu minh-minh,

              Nê-huờn Thầy mở khiếu linh,

Dứt rồi cuộc thế Ngọc-Kinh trở về.

       Chầu Sư-Phụ sắc phê ban thưởng,

       Hội quần Tiên vui hưởng Bàn-Ðào,

              Cảnh nhàn mặc sức tiêu-dao,

Phụng chầu hạc múa đón chào người xưa.

       Thú thanh nhã chiều trưa toại chí,

       Cuộc nhàn du sơn thủy thích tình,

              Sen vàng đỡ gót khoe xinh,

Dạo chơi Tử-Phủ, Ðộng-Ðình, khắp nơi.

       Sớm Bồng-Ðảo, chiều về Tây-Vức,

       Cảnh thiên-nhiên thơm nực mùi hương,

              Chỉ rành cảnh báu Tây-Phương,

Ai người rõ lối kíp bương trở về.

       Nhớ những lúc Thầy phê tại thế,

       Lập đàn tràng phổ tế chúng-sanh,

              Cơ linh từ ấy lập thành,

Lần lần Thầy chuyển nguyên-sanh trở về.

       Nơi Trước-Lý mượn đề bí-khuyết,

       Chọn chư hiền chí-thiết Ðạo-tâm,

              Linh-Ðài là chỗ cao thâm,

Là nơi linh-diệu chỉ tầm Ðạo cao.

       Tạm một lúc rồi sau cũng dẹp,

       Cho chư hiền biết phép của Thầy,

              Phép Thầy luân chuyển như vầy:

Bí-truyền, giáo-hóa, phân hai con đường.

       Chừng ấy mới tỏ tường chơn-giáo,

       Bần-Ðạo đem bổn thảo ra truyền,

              Chỉ rành người tục phép Tiên,

Hiểu rồi khá rán cần chuyên đêm ngày.

       Ðủ mọi lẻ tỏ bày khi trước,

       Giữ  in khuôn gắng bước đừng sai,

              Ðạo thành chịu khổ nhiều ngày,

Ðường-Tăng xưa cũng đắng cay muôn bề.

       Bần-Ðạo đây hằng nghe Sư-Phụ,

       Ðể nhiều lời phủ-dụ ban sơ,

              Khảo-trừng lắm lúc ngẩn-ngơ,

Như đèn trước gió, như cờ gặp dông.

       Nhưng khắn khít một lòng bền chặt,

       Nhờ trên Thầy thường nhắc lắm khi,

              Làm tôi với Chúa trọn nghì,

Không tham sang cả chẳng vì lợi danh.

       Giữ đặng một chí thành lo Ðạo,

       Ðến ngày cùng phướn báu tay nương,

              Biết rằng đồng Ðạo mến thương,

Quả lành đã chứng Tây-Phương phải về.

       Thuyền Bát Nhã đã kề sẵn bến,

       Lái huyền-quang cầm đến Ngọc-Kinh,

              Khách Tây-du mới thoả tình,

Công viên quả mãn Thiên-Ðình thưởng ban.

Thi:

Bồ đào cam giá tửu Tây-Phương,

Ly rượu mừng chung chữ nghĩa phương,

Tiên tục từ đây xa lại cách,

Cơ mầu sau sẽ tỏa nên chương.

       Bần Ðạo kiếu.  Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh