Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

19 tháng 8 - Bính Tý (1936)

TAM THỪA CỬU CHUYỂN

Thi:

NGỌC chiếu huy hoàng vạn vật minh,

HOÀNG Thiên chuyển hóa độ quần linh,

THƯỢNG thừa tâm-pháp truyền ban thế,

ÐẾ lịnh thi ân nhứt quyện kinh.

       Thầy các con.  Thầy mừng các con.

       Thầy miễn lễ, các con an tọa.

Thi Bài:

       Thầy xuống thế kỳ ba khai Ðạo,

       Ðem ba nền Tôn Giáo thuyết minh,

              Gây thành chủ nghĩa hòa bình,

Ðại đồng chánh lý, Ðạo Huỳnh phát hưng.

       Quây bánh phép chuyển luân trở lại,

       Vớt chúng-sanh khỏi hại luân-hồi,

              Tiến hành phục đáo cựu ngôi,

Phá tan tứ khổ, dứt rồi nghiệp duyên.

       Chốn sông mê sẵn thuyền cứu vớt,

       Nước cam lồ rửa bớt oan khiên,

              Muốn làm nên Phật, Thánh, Tiên,

Thì Thầy khẩu khẩu tương truyền cho tu.

       Ðặng vẹn phá ám mù tục tánh,

       Rồi noi theo đường chánh tầm phăng,

              Luyện thâu không khí thượng tằng,

Kim-thân xuất hiện đằng đằng khinh thanh.

       Có hai lẽ là Lành với Dữ,

       Có hai đường là Tử với Sanh,

              Biết tu thì đặng chứng thành,

Không tu phải chịu nhọc nhành bại vong.

       Tu cũng có đi vòng đi tắt,

       Ði tắt là ngộ đắc Thiên-cơ,

              Công viên quả mãn đoạt cờ,

Nương theo xá lợi đơn thơ triệu hồi.

       Ði vòng cỗi cho rồi thất phách,

       Trả quả mà rửa sạch lòng phàm,

              Tùy cơ tấn-hóa mà làm,

Vòng quanh khu ốc quét tam tâm tà.  (1)

       Cao-Ðài giáo kỳ ba chánh-giác,

       Người chán đời tầm đoạt chơn truyền,

              Ðại thừa Ðạo chánh Tiên-Thiên,

Luyện hồn chế phách đăng Tiên hưởng nhàn.

       Trong cửu chuyển phải tàng tâm-pháp,

       Phải y hành cho hạp phép tu,

              Ăn ở theo lẽ hạp phù,

Trước tua vẹt phá ám mù cho tan.

       Làm Tiên, Phật phải tàng cơ nhiệm,

       Phải tham-thiền mà kiếm lý minh,

              Nhứt là dưỡng khí, tồn tinh,

Tinh khô, khí tận, thần linh chẳng còn.

       Nhứt Chuyển lo tròn luyện kỹ,

       Xây đắp nền thần khí giao thông,

              Diệt trừ phiền não lòng không,

Thất tình, lục dục tận vong, đơn thành.

       Tâm Ðạo phát thanh-thanh tịnh-tịnh,

       Dưỡng Thánh-thai chơn bỉnh Ðạo Huyền,

              Ngày đêm cướp khí hạo nhiên,

Hiệp hòa tánh mạng, hống diên giao đầu.

       Sang Nhị Chuyển diệu mầu ứng lộ,

       Bế ngũ quan Tứ Tổ qui gia,

              Âm dương thăng giáng điều hòa,

Huân chưng đầm ấm tam hoa kiết huờn.

       Khai cửu khiếu kim-đơn phanh-luyện,

       Vận ngũ hành lưu chuyển Càn-Khôn,

              An nhiên dưỡng dục chơn hồn,

Làm cho cứng cát, lớn khôn diệu huyền.

       Ðến Tam Chuyển Hậu-Thiên ngưng giáng,

       "Nhứt Bộ" thành Ngọc Bảng đề danh,

              Công phu khử trược lưu thanh,

Linh đơn một phẩm trường sanh muôn đời.

       Qua Tứ Chuyển cơ Trời phát lộ,

       Thoát ngoài vòng tứ khổ trần ai,

              Gom vào tư tưởng trong ngoài,

Luyện phanh trong sạch Thánh-Thai nhẹ nhàng.

       Ngũ Chuyển Ðạo thông tàng cơ nhiệm,

       Ngồi định thần tầm kiếm căn nguyên,

              Xuất thần lên cảnh Thần Tiên,

Học thêm tâm-pháp bí-truyền cao siêu.

       Lần Lục Chuyển tam diêu bất động,

       Tâm vô-vi trống lổng căn cơ,

              Bụi trần không thể đóng dơ,

Linh đơn hai phẩm giựt cờ Thánh, Tiên.

       Thất Chuyển pháp hạo nhiên chi khí,

       Luyện Chơn-Thần qui vị hưởng an,

              Linh-Sơn nở búp sen vàng,

Cỗi rồi bảy thể nhẹ nhàng biết bao.

       Bát Chuyển đức thanh cao thấm nhuận,

       Ðến bực này thì chứng Kim-Tiên,

              Không không, không hậu, không tiền,

Không hay, không biết, không phiền não an.

       Lửa cung Ly nấu vàng cung Khảm,

       Lọc âm dương hai tám thành cân,

              Hồn còn nương náu xác thân,

Nhưng không dính líu bụi trần vào thân.

       Cửu Chuyển đắt Lôi-Âm an hưởng,

       Mặc vui chơi bốn hướng ba nhà,

              Rượu cờ vui thú sen hoa,

Ðào Tiên chung cuộc điều hòa cảnh không.

       Phép Tiên, Phật thần thông vô lượng,

       Ứng hóa linh cao thượng toàn năng,

              Quí thay cảnh báu chi bằng,

Nghêu-ngao khiển-hứng gió trăng khó lường.

       Thầy chỉ sơ con đường "Trung-Ðạo",

       Ðạo trung hòa Thánh-Giáo phát minh,

              Trung là nguồn cội nhơn sanh,

Không chinh, không đảo chung quanh qui về.

       Trung là cốt không xê chẳng xít,

       Trung là không lúc ít hồi nhiều,

              Trung bình bằng thẳng một chiều,

Vật chi không khỏi ngoài điều cái trung.

       Không thái quá, không dùng bất cập,

       Giữ bực thường bồi đắp thiện căn,

              Lương tri lại với lương năng,

Mở mang trí hóa Ðạo hằng luyện tu.

       Hòa âm dương thượng phù ngưng giáng,

       Kết lại thành hình dạng chúng-sanh,

              Âm dương phản đối vận hành,

Huân chưng đầm ấm hóa sanh muôn loài.

       Người luyện Ðạo đừng sai Thánh huấn,

       Mà để làm triệu chứng đơn kinh,

              Người tu trước phải dọn mình,

Cho thanh bạch tượng, cho tinh sạch lòng.

       Giữ ngoài rồi gìn trong đúng đắn,

       Ðể cho tâm an lặng không không,

              Ấy là thần khí giao thông,

Càn-Khôn thăng giáng, cọp rồng xuống lên.

       Pháp Cửu Chuyển là nền thanh khiết,

       Thoát luân-hồi đoạn diệt oan khiên,

              Còn chi nghiệp quả nối chuyền,

Tâm không đắc Phật, thành Tiên tại trần.

Thi:

Trần ai đày đọa biết bao hồn,

Sóng dục đời người chịu lấp chôn,

Nặng nghiệp oan khiên nhồi quả kiếp,

Tùy cơ tấn bộ mới là khôn.

       Thầy ban ơn các con.  Thầy thăng.

 

Chú thích:

(1) Tam tâm là: Tâm quá khứ, Tâm vị lai, Tâm hiện tại.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh