Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

9 tháng Giêng - Tân Tỵ (1941)

Thi:

CAO-ÐÀI THƯỢNG-ÐẾ chiếu quang minh,

Ban bố hồng ân trẻ Ðạo thành,

Một tấc lòng thành Thiên Ðịa chứng,

Mừng chung con trẻ rạng danh thinh.

       Ngày lành tháng tốt Thầy cùng Tiên, Phật giá lâm.

       Thầy ban ơn hạ lịnh ân phong cho Hội giáng đàn cùng các con hoan lạc.  Thầy thượng ỷ.

(Tiếp Cầu:)

Thi:

NGỌC cung vui bấy thú yên hà,

BỬU pháp rạng ngời mấy độ xa,

NƯƠNG cảnh Thần Tiên Trời thưởng tứ,

NƯƠNG mây giá hạc dạo ta-bà.

       Tôi mừng chung chư Ðạo-hữu nam nữ.  Ngày lành gội ơn lành Thầy ban và đắc lịnh giáng đàn cùng chư Ðạo-hữu vui vầy.  Từ ngày thọ chơn-pháp của Thầy hằng giữ chơn tâm tu-hành, thường lấy chữ tín-thành làm gốc, nhứt tâm, nhứt đức, không dời không đổi, cứ y pháp hành trì, tứ thời giữ vẹn, nên Thầy vì thế mà độ tôi về Tiên cảnh an hưởng thú thanh nhàn nơi lạc vị.

Trường Thiên:

         Từ ngày rảnh nợ trần ai,

Hồn về lạc cảnh bệ giai chầu Thầy.

         Gội nhuần võ lộ vui say,

Ân phong chức lãnh Diêu-Ðài ở an.

         Thú vui báu lạ muôn ngàn,

Ðờn linh tao nhã hội bàn-đào Tiên.

         Toại lòng kề chốn bổn nguyên,

Ngôi cao phẩm báu hiện tiền đua xinh.

         Tiên cung rày đã khỏe mình,

Từ đây lánh nẻo gập-ghình thế gian.

         Mừng nay đắc lịnh giáng đàn,

Cùng chư Ðạo-hữu nhứt tràng lạc hoan.

         Nghĩ vì cuộc thế đa đoan,

Buồn câu oan-trái buộc ràng người chơn

         Tu là gieo hột kim-đơn,

Giống lành nên giống nhờ ơn quả lành.

         Thầy hằng độ dẫn chúng-sanh,

Thoát vòng khổ não Ðạo thành qui căn.

         Tu là hồn đặng siêu thăng,

Thế gian so sánh chi bằng đó ai!

         Duyên may gội đức CAO-ÐÀI,

Thầy Trời xuống thế chỉ bày Thiên-cơ.

         Mỗi người trao bức đồ-thơ,

Ðơn-phòng kín cất đợi giờ phi thăng.

         Ðạo lành hết võ rồi văn,

Hành cho đúng phép dò phăng mối giềng.

         Gìn lòng hai chữ tịnh yên,

Ngừa cơn sóng gió con thuyền ngoài khơi.

         Biết tu thì biết luật Trời,

Công bình hai chữ chẳng dời chẳng thay.

         Ðạo cao khá lập đức dày,

Ðạo cao sẽ biết cái tài ma cao.

         Anh hùng chí khí đừng nao,

Trường thi Ðạo-đức anh hào mới nên.

         Khảo cho biết bỡ hay bền,

Năm ba độ khảo tuổi tên bảng đề.

         Chờ ngày chiếu Ngọc Thầy phê,

Mới mong thoát tục đặng về non Tiên.

         Ðã mừng bạn đạo hữu duyên,

Tường trong lý nhiệm tâm-truyền Thầy trao.

         Ấy là quí giá biết bao,

Tháng ngày bốn buổi cần trau cho thuần.

         Cơ mầu vui với ngày xuân,

Ðôi lời mừng chúc mấy từng Ðạo cao.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

       Tôi chào mừng chư Ðạo hữu nam nữ.  Tôi xuất cơ.

    Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh