Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Mùng 1 tháng 10 - Bính Tý       (1936)

    TẦM TU CHƠN-ÐẠO

                Thi:

GIÁC ngộ Thiên-kinh phản cựu-ngôi,

MINH-tâm Ðạo phát thoát luân-hồi,

KIM-thân luyện đắc trường-sanh bửu,

TIÊN-cảnh an vui thú vị rồi.

       Cười, cười . . . GIÁC-MINH KIM-TIÊN chào chư hiền Ðạo-tâm nam nữ đẳng đẳng.  Giờ nay ngã lâm đàn báo tin cho chư Ðạo-tâm hay trước đặng nghiêm tịnh đàn tiền, kiến giá CHÍ-TÔN, có chư Tiên hộ vệ.  Ngã chào.  Ngã lui.

                * * *

       Thầy các con.  Thầy mừng các con.

                Thi:

NGỌC bửu chiêu dương Ðạo-đức hưng,

HOÀNG-Thiên thấy vậy rất vui mừng,

THƯỢNG căn gặp đặng tràng-phan rước,

ÐẾ vị an nơi mặc lẫy lừng.

       Thầy đại hỉ, đại xả, các con tịnh tâm an tọa.

                Thi Bài:

       Nguồn Ðạo-đức gia công nghiên cứu,

       Pháp chơn truyền chí bửu Phật, Tiên,

              Chúng-sanh nương lấy làm thuyền,

Vượt qua biển khổ vào miền Bồng-Lai.

       Luyện cho đắc Thánh-Thai Phật-tử,

       Lập chí cao quân-tử tu hành,

              Ðể lòng yên lặng bạch thanh,

Pháp-luân tự chuyển vận hành ngũ quan.

       Phục chơn-dương Khôn-Càn định vị,

       Ðem trở về nguyên thỉ linh-căn,

              Ðạo càng ngày một tiến tăng,

Kiết đơn hiệp khí thượng tằng hư vô.

                Thi:

Vô-vi Ðạo-pháp ẩn không bày,

Nay đến thời kỳ mới hoát khai,

Tam-Giáo thất vì siêu-việt quá,

Người tầm chẳng thấu hiểu lầm sai.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh