Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðêm 30 tháng 10 - Ðinh Sửu (1937)

CAO-ÐÀI TIÊN-ÔNG

       Thầy mừng các con nam nữ.

       Hôm nay, do lòng thành của các con, cùng chiếu theo luật công-đức, Thầy điểm hóa ban phong cho Lành:

Thi:

NGỌC Lành chiếu cõi Ðộng-Ðào-Nguyên,

VÂN các an vui cảnh lạc miền,

TIÊN thể tiêu-diêu hồi vị cũ,

NƯƠNG nhờ hạnh phước đức Thiên nhiên.

       Các con tịnh tâm tiếp điễn, Thầy cho đệ-tử giáng.  Thầy thượng ỷ.

(Tiếp Cầu:)

Thi

NGỌC-Các từ khi trở bước về,

VÂN đài an thú cũng là xuê,

TIÊN phàm hai nẻo ai người biết,

NƯƠNG Ðạo song tu mới chẳng quê.

       Tôi mừng Ðạo-Tỷ, mừng chung chư hiền nam nữ.  Ðàn nay tôi xin phép Thầy giáng để đôi lời hơn thiệt cùng chư Ðạo hữu.

Trường Thiên

       Xót vì nỗi Ðạo đời chưa rõ,

       Vui cho người biết bỏ phàm phu,

              Cuộc trần như đám mây mù,

Khi tan khi tụ công phu vững bền.

       Nương với Ðạo tuổi tên sẽ rạng,

       Ðức vun bồi cho hản chữ tu,

              Cá kia còn đợi hóa cù,

Lao công nhọc sức ngàn thu mới toàn.

       Kỳ đại xá Nam-bang hữu phước,

       Mối chơn truyền gặp được là may!

              Ai ôi!  đặng biết Cao-Ðài,

Rán tu cho kịp Thiên-Thai trở về.

       Lòng tưởng Chúa nên xa thế tục,

       Giữ y truyền nhịn-nhục là hay,

              Công phu cần-mẫn đêm ngày,

Gội nhuần ân đức ngày ngày đặng an.

       Con nước thuận máy thoàn tấn bộ,

       Vượt dòng khơi đến chỗ hưởng nhàn,

              Là nhờ gắng sức đặng toàn,

Kịp kỳ mở hội Tây-Phang trở về.

       Tôi mới giáng lần đầu, vì đồng tử yếu thần, tôi chỉ bày chẳng đặng nhiều, sau rồi sẽ tiếp.  Tôi xin kiếu. Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh