Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

2 tháng 8, Bính-Tý (1936)

                    ÐẠI-ÐẠO LUẬN

Thi:

NHỨT khí hư vô tác tạo thành,

BỬU mầu Ðạo hóa trược phân thanh,

CHƠN linh đắc ngộ tâm minh huệ,

NHƠN trí thức tu pháp nhiệm hành.

       Ngã chào chư đạo-tâm nam nữ  lưỡng phái.

       Giờ nay ngã lai đàn là vì mạng lịnh Bề-Trên sai khiến, đến báo tin chư hiền thành tâm, nghinh Thánh-Giá CHÍ-TÔN ngự lâm giáo Ðạo. Ngã chào, ngã lui.

* * *

       Huyền-Khung-Cao Thượng-Ðế Ngọc-Hoàng Ðại Thiên-Tôn tá danh Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại-Bồ-Tát Ma Ha-Tát.

       Thầy các con.  Thầy mừng các con.

                                            Thi:

NGỌC sắc gia ban quyển Ðại-Thừa,

HOÀNG thành Ðạo tỉnh giấc mây mưa,

THƯỢNG căn đắc ngộ tu tâm tánh,

ÐẾ vị hồi nguyên chí mới vừa.

       Giờ nay, Thầy lâm phàm bưng chén thuốc phá mê để cứu đoàn con đang luống ngây ngô trong trần ai khổ hải.  Các con khá biết rằng Thầy là một đấng toàn tri toàn năng, thống chưởng quyền hành, hồng oai hồng thiện, chẳng phải không đủ quyền lực thiêng-liêng mà thưởng phạt các con, nhưng vì lòng từ bi, Thầy quá yêu thương các con, phải lăn lóc cùng các con mà độ rỗi các con thoát khỏi chốn mê đồ.

                                            Thi:

ÐẠI-Ðạo chấn hưng phổ hóa thành,

THỪA cơ vận chuyển độ nhơn sanh,

CHƠN truyền hoằng hóa vi Tiên Phật,

GIÁO dục quần linh thuận mạng hành.

       Ðạo là gì?

       Ðạo là hư vô chi khí, Ðạo rất mầu nhiệm, sâu kín cao siêu.  Trước khi chưa có Trời Ðất đã có Ðạo.  Vậy Ðạo đã tạo dựng nên Càn-Khôn Võ Trụ, hóa sanh vạn vật muôn loài.  Muôn loài vạn vật phải thọ bẫm khí hư vô mà sanh hóa mãi.

       Ðạo ấy ai làm chủ?

       HỒNG-QUÂN LÃO-TỔ làm chủ nó, vì đã chuyển pháp-luân mà sáng tạo muôn loài.  Ðạo sanh Trời Ðất, Trời Ðất cũng phải dưới quyền hành của lẽ Ðạo.  Ðạo không bao giờ hư hoại được, bền vững hoài.  Các con không nên giờ khắc nào xa nó, còn nó thì sống, xa nó thì chết.  Các con nghe:

Trường Thiên

         Ðạo mầu sản tạo Càn-Khôn,

Hư vô chi khí Chí-Tôn chưởng quyền.

         Hóa sanh Phật, Thánh, Thần, Tiên,

Muôn loài vạn vật lưu truyền thỉ chung.

         Ðạo vô tận, Ðạo vô cùng,

Ðạo là mẹ đẻ khắp chung muôn loài.

         Ðạo phân ngôi thứ Tam Tài,

Ðạo châu vi độ trần ai vững vàng.

         Ðạo còn, người, vật bền an,

Ðạo lìa, một khắc tiêu tan xác hồn.

         Ðạo truyền dại trở nên khôn,

Ðạo ra cốt yếu bảo tồn chúng-sanh.

         Ðạo CAO nay đã lập thành,

Ðạo khai pháp luật ban hành thế gian.

         Ðạo minh minh đức tăng quang,

Ðạo huyền thống nhứt hành tàng Thiên-cơ.

         Ðạo nay phản bổn huờn sơ,

Ðạo phân định trước ngày giờ qui nguyên.

         Ðạo làm người hóa Thánh, Tiên,

Ðạo ban huấn luyện đời hiền hậu lai.

         Ðạo mầu luân chuyển hoát khai,

Vận hành nhựt nguyệt trở day ngũ hành.

         Ðạo Huỳnh tế độ chúng-sanh,

Ðạo là Thiên-lý lưu hành ngày đêm.

         Ðạo không giảm bớt tăng thêm,

Ðạo là lặng lẽ khép kềm vạn linh.

         Ðạo Trời vô ảnh, vô hình,

Vô-vi, vô xú, vô thinh, vô trần.

         Ðạo Trời chẳng ngoại nhơn thân,

Ðạo khi trồi sụt, xa gần lại qua.

         Ðạo không xen chánh lẫn tà,

Ðạo không non nớt, yếu già, mau lâu.

         Ðạo trung cơ bí nhiệm mầu,

Ðạo "Không Không" ấy quày đầu về nguyên.

         Ðạo nuôi nấng giữ mối giềng,

Ðạo hưng tâm-pháp bí-truyền luyện phanh.

         Ðạo dạy bỏ dữ theo lành,

Ðạo phân thứ lớp đành rành tinh hoa.

         Ðạo phân một, một, hai, ba,

Là ngôi Thái-Cực Chúa-Cha chưởng quyền.

         Âm dương hiệp với ngôi Thiên,

Hóa sanh vạn vật mối giềng chẳng  xao.

         Một hai ba ấy lẽ nào?

Cho đi khắp chỗ cũng vào một ngôi.

         Ðạo Thầy con chớ buông trôi,

Ðạo qui nhứt thống phục hồi linh-căn.

         Ðạo Thầy là ngọn bửu đăng,

Ðạo soi sáng khắp như trăng đêm rằm.

         Ðạo thường ẩn núp nơi tâm,

Ðạo đâu non núi mà tầm nhọc công.

         Ðạo Trời, người muốn rõ thông,

Ðạo diệt nhơn dục, tâm không tỏ tường.

         Ðạo Thầy phưởng phất mùi hương,

Mà không thấy rõ nẻo đường nào ra.

         Người xa Ðạo, Ðạo không xa,

Muốn tri Ðại Ðạo, lòng tà đừng mang.

                                            Thi

Mang kiếp trần ai chịu não nồng,

Nỗi vì quả nghiệp mảng long đong,

Tùy cơ Tạo-Hóa đền oan nghiệt,

Muốn thoát luân-hồi học chữ "Không".

       Các con thành tâm nghinh THÁI-THƯỢNG giải tiếp về chữ Ðạo.   Thầy ban ơn các con. Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh