Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

KHÔN TỊCH

Diệu-Bửu Nương-Nương

Trương-Thị-Sâm

Ngọc-Thanh Tiên-Nương

Minh-Thanh

Ngọc-Ðảnh Tiên-Nương

Minh-Cảnh

Ngọc-Bổn Tiên-Nương

Minh-Của

Ngọc-Ðô Tiên-Nữ 

Minh-Thương

Thanh-Thiên Tiên-Nương

Minh-Ngài

Diệu-Hạnh Tiên-Nương 

Phạm-Thị-Tất

Ngọc-Linh Tiên-Nữ 

Lương-Thị-An

Ngọc-Quyện Tiên-Nương 

Nguyễn-Thị-Ðát

Từ-Huệ Tiên-Nương    

Minh-Thình

Ngọc-Liên Tiên-Nương     

Minh-Trâm

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh