Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

23 tháng 9 - Tân Tỵ (1941)

Thi

CAO ban ân tứ kẻ dày công,

ÐÀI ngọc ngôi Tiên sắc lịnh phong,

GIÁO huấn trọn gìn lời giáo huấn,

CHỦ tâm chiếu triệu đến Non Bồng.

       Thầy mừng các con.

       Giờ nay Thầy giáng đàn phong sắc lịnh cho Vĩnh.  Vậy các con khá tịnh tâm tiếp điễn.

 (Tiếp Cầu:)

Thi

LINH tánh vui thay thoát kiếp trần,

BỬU đài mừng đặng náu nương thân,

CHƠN truyền nhờ trước dày công luyện,

NHƠN quả đền xong hết mấy phần.

       Tôi chào chư Ðạo-hữu.

       Ngày nay tôi được Thầy ban ơn cho tôi giáng đàn đồng vui vầy cùng chư Ðạo-hữu.

Thi Bài

       Cơ vận chuyển Ðạo khai cứu thế,

       Cuộc tuần huờn độ kẻ thiện căn,

              Pháp mầu Thầy bủa lưới giăng,

Lọc lừa kẻ tỉnh, sảy cằn người mê.

       Ai cũng biết nhan đề chánh Ðạo,

       Mà xét vì chẳng thạo đường tu,

              Mảng lo vật chất võng dù,

Quyền cao lộc cả mịt mù Ðạo-tâm.

       Bần Ðạo đây cũng lầm một lúc,

       Sau nhờ Thầy tỉnh giấc nam-kha,

              Biết phân hai lẽ chánh tà,

Biết rằng cũng có Phật, ma hai đường.

       Chừng ấy mới tầm phương giải thoát,

       Dưới chơn Thầy mặn lạc cũng cam,

              Cho hay còn nặng xác phàm,

Mấy ai tránh khỏi sự lầm lạc sai.

       Nhờ tin tưởng Cao-Ðài có một,

       Ẩn mình trong then chốt của Thầy,

              Mặc dầu trăm đắng ngàn cay,

Cũng đành chịu khổ theo Thầy đó thôi.

       Ngày nay đã dứt rồi nợ thế,

       Khỏi lo điều dâu-bể tang-thương,

              Thung-dung nơi chốn Thiên-Ðường,

Sớm chầu Bệ-Ngọc, chiều thường công-phu.

       Nhờ chịu khổ mấy thu tu luyện,

       Ðến ngày cùng chẳng biến Ðạo-tâm,

              Nên Thầy bố đức cao thâm,

Lò-cừ tránh khỏi luân trầm đảo điên.

       Nợ nhơn-quả tiền khiên đã dứt,

       Ðể lưu truyền nghi thức Tàng Thơ,

              Tháng ngày gìn giữ phượng thờ,

Thì còn hồng phước hưởng nhờ về sau.

       Chư Ðạo hữu công lao khó nhọc,

       Mấy năm dư lừa lọc trược thanh,

              Ðạo cao rồi sẽ đắc thành,

Ðường dê ngựa chạy phướn lành tay nương.

       Nay giáng bút tỏ tường sau trước,

       Khuyên đệ huynh gắng bước theo Thầy,

              Ðạo mầu càng luyện càng hay,

Càng cao phẩm vị càng dày Ðạo-tâm.

 

                              Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh