Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

2 tháng 9 - Bính Tý (1936)

Thi:   

BẠCH Ngọc đổ rền tỉnh giấc mê,

BỬU linh luyện đắc cảnh Tiên kề,

TIÊN bang thú lạ vui khôn xiết,

NƯƠNG bóng Cao-Ðài ngoại cõi quê.

       Chào chư hiền Ðạo-tâm.

Thi:

Ngã tu thành Ðạo trọn lòng tin,

Khuya sớm siêng-năng tập sửa mình,

Bốn buổi công phu không mỏn chí,

Quyết lòng thoát khỏi kiếp phù sinh.

Trường Thiên

         Sinh ra từ bé đến già,

Biết bao nông nỗi thiết tha khổ nàn.

         Chưa giờ nào đặng rảnh rang,

Trí tâm lo lắng liệu toan suốt đời.

         Khổ thay cơ Tạo đổi dời,

Ðọa đày nhơn vật không rời dây oan.

         Thấy vầy lòng luống thở than,

Quanh năm mãn tháng đa mang nợ đời.

         Vùi chôn trí não buông trôi,

Nỗi lo quả báo luân-hồi kiếp sau.

         Thiệt là biển khổ lao xao,

Trăm ngàn nhơn loại lộn nhào hụp bơi.

         Thầm than trộm trách với Trời,

Sống mang kiếp đọa nợ đời lắm ru.

         Giục lòng mến Ðạo tầm tu!

Hầu sau thoát khỏi ngục tù thế gian.

         Lập thân luyện kỹ Ðạo Vàng,

Mùi đời ta đã chả màng sướng vui.

         Gỡ xong cuộn chỉ rối nùi,

Ðoạn dây oan nghiệt diệt tiêu lòng phàm.

         Ðời ta còn chẳng mến ham,

Không ưa sang cả, không làm bất minh.

         Theo Thầy giữ trọn đức tin,

Nên chi mới đặng hồn-linh được về.

         Nhờ Thầy điểm hóa tánh mê,

Giải oan kiếp đọa dựa kề Ðào-Nguyên.

         Dòm đời ta luống than phiền,

Cả lầm nên phải đảo huyền khổ tâm.

         Tu mà tính tháng kể năm,

Chớ không nổ lực tận tâm giồi mài.

         Từ trong cho chí bề ngoài,

Nên gương đức hạnh, nên tài Ðạo thông.

         Khó là tập tánh "KHÔNG KHÔNG",

Nhưng mà phải rán làm xong gỡ lần.

         Nặng nề mang một mảnh thân,

Khác chi như thể núi dằn chận trên.

Thi:

Trên cõi Thần Tiên có những gì?

Những lòng Ðạo-đức tánh từ bi,

Những đồ bửu-bối thanh cao thượng,

Những hạnh hoàn-toàn hiệp nhứt qui.

* * *

Ðạo mầu báu trọng biết hay không?

Ðạo-đức lưu hành suốt lẽ thông,

Ðạo mắc-mỏ thay tầm kiếm mãi,

Ðạo đâu rẻ-rúng tợ hàng bông?

* * *

Tu hành lừa lọc bạc riêng chì,

Ngọc báu đặng tường có mấy khi!

Gặp đặng Thần Tiên khuyên nhủ rán,

Vàng mười chớ để lẫn vàng xi.

 

       Ngã chào chư Ðạo-tâm.  Ngã kiếu.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh