Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TAM GIÁO

       Ðây Thầy giải về: TAM-GIÁO (Nho, Thích, Ðạo).

       NHO thì có tam-cang là:            

                        Quân-thần-cang là Nguơn-thần.

                        Phụ-tử-cang là Nguơn-khí.

                        Phu-thê-cang là Nguơn-tinh.

       Tại sao quân-thần-cang là Nguơn-thần?

       Thần ở trong mình con người như vị Ðế-Vương cai quản một quốc gia, Khí cũng như chư hầu, bá tước, Tinh như con dân.

       Hễ vị Ðế-Vương hôn-muội thì quốc-dân bất minh, chư hầu bất phục, làm sao mà bình-trị quốc-gia?

       THÍCH thì tam qui là:

                        Qui y phật là tịnh dưỡng Nguơn-thần.

                        Qui y pháp là gìn giữ Nguơn-khí.

                        Qui y tăng là bảo tồn Nguơn-tinh.

       ÐẠO thì Tam-Thanh là:

                        Chơn-Thanh (Thái-Thanh) là Nguơn-khí.

                        Thượng-Thanh là Nguơn-thần.

                        Ngọc-Thanh là Nguơn-tinh.

       Ðó là Ðạo, các con phải biết.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh