Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

14/15 tháng 11  Kỷ Sửu (1950)

Thi:

CAO minh thưởng phạt rất công bình,

ÐÀI Ðạo độ người biết kỉnh tin,

GIÁO hóa Tâm-Kinh truyền bí-pháp,

CHỦ tâm phanh-luyện kiến châu minh.

       Thầy mừng các con nam nữ. 

       Thầy miễn lễ, các con tịnh tâm nghe Thầy dạy:

       Ðạo Thầy tuy khó nhưng cũng có chỗ dễ, sự dễ hay khó là do nơi người học Ðạo hiểu hay chẳng hiểu chỗ chánh-lý mà thôi.  Thầy hay độ những kẻ có lòng thành biết trọng Ðạo kỉnh Thầy, một tiết cầm không dời đổi, hằng giữ câu chánh-kỷ hóa-nhơn, chẳng tham danh luyến lợi.        

       Thầy thấy phần đông trong hàng môn-đệ còn lầm tưởng mà tranh cao luận thấp với nhau về chỗ tu Tiên, tu Phật.  Vậy Thầy giải thích cho các con rõ:

       Ở vào thời kỳ hạ-nguơn này, chính mình Thầy lãnh phần thống chưởng quyền hành của Tam-Giáo là Phật, Thánh, Tiên giữa hội Công-Ðồng.  Bởi vậy tu theo Ðạo Thầy ai có duyên Phật thì đắc Phật, ai có căn Tiên thì thành Tiên, cũng có kẻ chứng quả vị Thánh Hiền hoặc chuyển kiếp luân-hồi đặng thọ hưởng vinh-hoa phú-quí.  Bởi vậy cho nên mới gọi rằng Ðại-Ðạo Qui-Nguyên hay là Ðại-Ðồng Tôn-Giáo.

       Ðàn nay Thầy ân phong cho Lưu vào hàng "Hậu Bát Tiên", chứng vị là "Bích-Vân Tiên-Cô" thế cho "Hà Tiên Cô" thăng cấp.

       Vậy các con tiếp cầu, Thầy thượng ỷ.

(Tiếp Cầu:)

Thi:

BÍCH thủy châu lưu chiếu rạng ngời,

VÂN nghê vận tải khắp cùng nơi,

TIÊN đơn độ thế cơn nguy biến,

đọc Tâm-Kinh rõ mạng Trời.

* * *

Trời Ðất chuyển xây tạo thế trần,

Bốn mùa tám tiết cứ vần lân,

Hà Ðồ luyện đặng trường xuân thọ,

Ðắc nhứt dương gian Ðạo tối cần.

* * *

Cần mẫn lo tu luyện kiếp này,

Ðắc thành mới rõ hội "Rồng mây",

Non Tiên khiển hứng nhuần ân cả,

Ðộng Thánh tiêu diêu gội đức Thầy.

* * *

Thầy dạy năm xưa tạc để lòng,

Tu hành nên luyện tánh "Không Không",

Trao tâm bất nhiễm điều trần tục,

Ðoạn dứt ý phàm đắc lục-thông.

       Mừng chư hiền huynh, chư hiền tỷ cùng chư hiền hữu nội đàn.

       Từ ngày nợ mãn số trần, căn Tiên phục vị đến nay, tôi hằng thừa lúc nhàn thanh ngao du khắp cả non Tiên, động Thánh.  Nay tôi mới rõ lại cõi trần đen-tối, lạnh-lùng, nặng-nề, trọng-trược, sánh với non Tiên muôn phần khác hẳn, nào là thú non nhơn nước trí, dị thảo kỳ hoa; bốn mùa thoại khí đầm-ấm êm-đềm thanh-tịnh.  Người thì muôn tuổi chẳng thay hình, còn cảnh vật lại ngàn năm không đổi sắc, Thật:  "Cảnh tục người Tiên không thể trú, còn cảnh Tiên người tục dễ chi gần".

       Sánh ra kiếp con người ở trần gian chẳng khác nào như sương sa ở ngọn cỏ, như tuyết đóng ở đầu non, chỉ rã tan trong giây lát, mà kẻ thế chẳng mấy ai nghĩ đến chỗ đó mà giựt mình hồi tâm tự tỉnh hầu có tầm phương tu luyện để giải thoát kiếp phù sanh sớm nở tối tàn, cứ mảng lo chen lấn phú cường, mua vinh bán nhục, đoạt lợi tranh danh mà đành chôn lấp tinh thần vào nơi tử lộ.

       Tôi, buổi sanh tiền nhờ có duyên lành sớm gặp THẦY, gặp Ðạo, là nhờ có trọn đủ đức tin, thỉ chung không dời đổi nên ngày nay mới đặng chứng quả vị nhàn, thật chẳng uổng cho một kiếp tu trải biết bao nổi đắng cay buồn tủi.

Thi:

Tu hành trước khổ mới sau vui,

Nhẫn tánh kiên tâm nếm đủ mùi,

Hết đắng, hết cay, rồi tới ngọt,

Ðạo mầu thâm-thúy tới giờ lui.

Trường Thiên

         Thừa ưa gió mát trăng thanh,

Mây lành đỡ gót dạo quanh động tiền.

         Phút đâu Ngọc-Sắc ban truyền,

Phụng thừa Thánh-chỉ đàn tiền giáng lai.

         Trường thiên thảo luận một bài,

Ðể làm kỷ niệm nhơn ngày "ân-phong".

         CAO-ÐÀI Giáo-Chủ Tiên-Ông,

Hoằng khai ÐẠI-ÐẠO ân hồng vạn linh.

         Truyền phương khử ám hồi minh,

Chơn-ngôn diệu-khuyết tâm-kinh chỉ truyền.

         Cho người rõ thấu bổn nguyên,

Tầm tu tác Phật thành Tiên siêu phàm.

         Thú vui đuốc-tuệ hoa-đàm,

Phú thi tửu hứng lòng phàm diệt tiêu.

         Lượng trên dĩ đức dung nhiêu,

Hòa nhơn độ thế chuộng-chìu chúng-sanh.

         Miễn đời giác ngộ đường lành,

Tỉnh cơn hồ-điệp tu-hành Ðạo chơn.

         Ðời vừa gặp lúc Hạ-Nguơn,

Tang-điền thương-hải tuần huờn vần xây.

         Thiên-cơ khó nỗi giải bày,

May duyên mới gặp ÐẠO THẦY kỳ ba.

         Rán tu kịp hội "Long-Hoa",

Trể rồi một kiếp đọa sa muôn đời.

         Dầu cho vật đổi sao dời,

Tu hành cũng đặng Phật, Trời chở che.

                                Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh