Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

            TẠI SAO CƠ ÐẠO RẼ CHIA?

                                            

                                            Thi:

THÁI hòa sản xuất Thánh, Thần, Tiên,

THƯỢNG hạ chung lo nắm mối giềng,

ÐẠO rẽ chia ba Trời định trước,

TỔ quyền giáo dục chỉnh qui quyên.

       Thầy mừng trong hàng đệ-tử

                                        Thi Bài:

       Cơ Ðạo chuyển Pháp linh ứng hóa,

       Ðộ quần sanh tất cả an nhàn,

              Ðời còn tai biến thảm than,

Người người ưa chuộng theo đàng hư danh.

       Bỏ Ðạo-Ðức tu-hành luyện tập,

       Toan lẫn nhau bẫy rập hại đời,

              Ðộng lòng ngôi cả Chúa-Trời,

Thương đoàn con dại cãi lời nhũ khuyên.

       Phế Ngọc-Kinh giáng miền trần thế,

       Ðem Ðạo mầu phổ tế chúng-sanh,

              Dạy cho thấu đáo cội nhành,

Phục hưng Tam-Giáo ban hành lý công.

       Nho, Thích, Ðạo Tam-Tông chưởng Ðạo,

       Ðoạt Thiên-cơ lập giáo trần ai,

              Dùng phương cơ nhiệm hoằng khai,

Lâu năm tâm-pháp đổi thay thất truyền.

       Pháp Như Lai, cửa Thiền chế cãi,

       Dùng hữu hình cho sái Phật-Tông,

              Thinh âm sắc tướng tràn đồng,

Làm cho xa mất chữ Không đâu rồi!

       Ðạo Tiên-Giáo phục hồi tánh mạng,

       Chế ngũ hành tỏ rạng tam nguơn,

              Tâm thanh tịnh, luyện linh đơn,

Lưu hành Thiên-lý phục huờn nhơn-tâm.

       Ðạo thâm viễn người tầm chẳng thấu,

       Nên càng ngày ẩn giấu nơi trong,

              Về sau hậu học bất thông,

Ðem ra họa vẽ cua còng lôi thôi.

       Nền Khổng-Giáo buông trôi ngàn dậm,

       Chúng hậu-nho chác lắm điều hư,

              Ôm gìn hạ học khư khư,

Chuộng phần thi cử lợi tư cho mình.

       Nên Tam-Giáo phát minh một lúc,

       Truyền tinh thần un đúc quốc dân,

              Ðời sau ưa thích chuyện gần,

Lưu thông sấp xuống lần lần thất danh.

       Nay CHÍ-TÔN lập thành Ðại-Ðạo,

       Hiệu CAO-ÐÀI phục đáo linh-căn,

              Trời hôm nhờ ngọn huệ đăng,

Dắt dìu sanh chúng tầm phăng mối giềng.

       Nhưng Ðại-Ðạo tách riêng nhiều phái,

       Ðể tùy nhơn không phải thất truyền,

              Ðạo chia tiền hậu nhị thiên,

Về khoa Siêu-Thoát, tâm-truyền cơ quan.

       Lánh tục thế tầm đàng Ðạo-Ðức,

       Xa tình đời hiệp nhứt bổn nguyên,

              Ngày đêm luyện Ðạo, tham thiền,

Cơ Xuất-Thế Tiên-Thiên phục hồi.

       Cơ Nhập-Thế trau giồi hạnh đức,

       Giữ Tam Cang, tâm nhứt, ngũ thường,

              Thuận tùng luật chánh làm đường,

Công truyền giáo hóa là phương giúp đời.

                                            Thi:

Ðời Ðạo nên lo nối bước theo,

Ðời không Ðạo-đức chịu mang nghèo,

Ðạo đời tương ứng thành an trị,

Ðời Ðạo thấp cao cũng rán trèo.

       Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh