Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

            QUI TAM-BỬU NGŨ-HÀNH

       Các con có biết vì tại sao mà phải "qui tam-bửu ngũ- hành"?

       Như con người lo-lắng vọng-tưởng điều này sự nọ thì hao THẦN (linh-hồn); còn muốn ham, mơ-mộng phú-quí vinh-hoa thì tán KHÍ; bằng say-đắm mê-sa tình-trường dục-hải thì tổn TINH.

       Hễ tam-bửu hao-mòn thì nào khác chi cái ngọn đèn tàn, dầu hao, tim lụn, leo-lét canh khuya, khi mờ, khi tỏ, tất nhiên một hồi phải tắt ngay.  Vã như tam-bửu hư-hoại thì tự-nhiên ngũ-hành, ngũ-tạng cũng phải xiêu-bè suy-nhược theo nhau.

       Nguyên con người trong buổi thiếu thời, còn giữ tánh thiên-nhiên thì đâu biết lo rầu, buồn giận.  Mãi đến lớn lên, lần lần nhiễm lấy mùi trần, rồi ham giàu, ham sang mới rắp-ranh trù nghĩ kế nọ mưu kia, phương này, chước khác, mà báo hại, phải hao cái CHƠN-TÂM (Tâm ấy thuộc Hỏa).

       Ðến khi mưu kế định rồi, lại còn phấn  đấu tranh đua để đạt sao cho kỳ được mục-đích mới nghe, thì báo hại tới phải hao CAN (Can ấy thuộc Mộc).

       Bây giờ mục-đích đạt xong, đã sang, đã giàu thì lại đâm ra muốn vui xác thịt, nên bể-dục sóng-tình tha hồ đắm-đuối ngày đêm, báo hại thêm ra hao THẬN (Thận ấy thuộc Thủy).

       Rồi đã vui sắc-dục thì phải khoái ngọt bùi, nên lại kiếm tầm hải-vị sơn-trân, sát mạng thượng cầm, hạ thú để làm cho khoái đã sự thèm ngon của miệng lưỡi, mà lắm khi chất độc, món khắc cũng chẳng hề từ, thành ra "bịnh tùng khẩu nhập" mà báo hại cho phải hao TỲ (Tỳ ấy thuộc về Thổ).

       Lại khi ăn uống no say, ngon khoái rồi thì bị những vật thực bằng huyết nhục kia nó mới phát sanh ra tánh người táo-bạo, hung-hăng, ganh-gỗ, độc-ác và háo-thắng, tự-phụ, máu nóng ham sân mà báo hại thêm còn hao PHẾ (Phế ấy thuộc Kim).

       Ðó là ngũ-hành đã suy mà ngũ-tạng đã nhược.

       Vậy nên người tu phải không ham giàu, không ham sang, không ham ngon, không ham dục, không, không, không hết ráo, thế mới thành công.

                Thi:

Làm người đồng đứng bực Tam-Tài

Giữ vẹn tinh anh Gái với Trai

Luyện Ðạo phân-thanh cùng khử-trược

Thành-công đắc-quả lánh trần-ai.

       Thầy ban ơn các con.   Thầy thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh