Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

Ðêm 6 tháng 3 - Ất Hợi (1935)

CAO-ÐÀI THƯỢNG-ÐẾ

       Thầy mừng các con nam nữ.  Ðàn nay Thầy ân phong cho Huy vào hàng Tiên tịch, chứng quả vị là "HUỆ-MẠNG KIM-TIÊN" và cho giáng đàn, vậy các con tiếp cầu, Thầy thăng.

(Tiếp điển:)

Thi:

HUỆ-MẠNG ân phong thọ chỉ qui,

Lai đàn tam hiệp tối giai kỳ,

Tiền trình liễu đắc Thiên-đàng lộ,

Thị ngã Bùi-Quang tánh tự Huy.

       Hỉ chư đạo hữu.  Ðạo ngày nay còn cậy có chư Ðạo hữu ở lại lo hoàn thành mà giúp Thầy.

Trường Thiên

         Tiếng rằng học Ðạo tu Tiên,

Noi theo bước Thánh, chơn Hiền khi xưa.

         Nghe rằng là bực thượng-thừa,

Bốn thời chẳng xót chiều trưa đủ đầy.

         Thánh truyền thao lược sẵn tài,

Trong thời phục hổ, ra ngoài giáng long.

         Rõ ràng là phép huyền-công,

Luyện thành chánh-quả thần-thông dồi dào.

         Khi thì thấp, lúc lại cao,

Phân thanh khử trược rõ mầu hư không.

         Biết chăng lòng phải dặn lòng,

Thấy chi thời thấy đừng mong luận bàn.

         Tu như Chơn-Võ thời Ân,

Hy sanh vì tấm lòng vàng háo sanh.

         Giúp cho loài vật đã đành,

Còn dùng phép Ðạo vận hành còn nguy.

         Ấy là đáng mặt tu trì,

Ðể đời biết tích mà ghi vào lòng.

         Nói về hai chữ "hư-không",

"Hư-không" xét lại nơi lòng thì hay.

         Tôn-Sư đã dạy nhiều bài,

Ðọa siêu cũng bởi nơi ai xét mình.

         Ðạo mầu tóm lại "làm thinh",

"Làm thinh" cho trọn mới minh Chơn-Thần.

         Nếu tu sớm Sở chiều Tần

Rộn ràng trí não thì thần còn đâu?

         Thiên-cung náo loạn Thần hầu,

Trở day e nỗi khó thâu phục về.

         Lỡ rồi bít lấp cung nê,

Ngũ-hành vào đó sơn-khê phải đành.

         Khuyên tu giữ trọn đức lành

Có ngày huynh đệ cũng thành Ðạo cao.

       Bần-Ðạo khuyên chư hiền hữu hãy vui vì Ðạo mà hiệp tác cọng hòa, lo phận sự, trên Tiên-tịch đã nêu tên, quỉ ma khảo thí...  Bần-đạo mừng kỹ niệm bồ-đào huynh đệ chung hưởng.

Thi:

Bảng Tiên Thầy đã có ghi rồi

Giữ chặt lòng vàng chớ thả trôi,

Ðạo-đức đừng cho sơ-sót mảy,

Giữ gìn khẩu-nghiệp khuyến đôi lời.

 

                                                     Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh