Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

14,15 tháng 5 - Kỷ Mão (1939)

CHIẾU-MINH ÐÀN

TRƯỚC TIẾT TÀNG THƠ

       CAO-ÐÀI TIÊN-ÔNG,  Thầy mừng các con.

       Thầy miễn lễ các con nghe dạy:

       Thầy hằng độ những con biết hạ mình và hay xét lỗi mình mà không tự cao tự đại, mến Ðạo chẳng rời Ðạo, một tiết cầm giữ lấy mối khẩu thọ tâm-truyền của Ðạo Thầy, hầu khỏi rày chinh mai lệch, cho Ðạo Thầy vĩnh viễn trường tồn.  Ðược vậy một là đời gặp Ðạo chánh, hai là các con gội ân lành thì quí giá có chi bằng.

Trường Thiên

         Ðạo CAO Thầy nắm chủ quyền,

Thưởng ban những trẻ bổn nguyên chẳng rời.

         Nhứt tâm gìn lấy Ðạo Trời,

Tuân câu Thiên-mạng, y lời đinh ninh.

         Thanh-liêm thường tập tánh tình,

Không khoe Ðạo-đức ỷ mình như ai.

         Hằng noi giáo lý Cao-Ðài,

Giữ lòng thanh tịnh dỡ hay chẳng bàn.

         Tháng ngày lo dứt dây oan,

Ðạo đời hai lẽ quyết toan cho tròn.

         Ðạo lo luyện, Ðức lo bòn,

Trong hàng đệ-tử đáng con thảo hiền.

         Hành chánh Ðạo, giữ chơn truyền,

Không lòng canh-cải mối giềng vô-vi.

         Vẹn gìn ngũ-giới tam-qui,

Một câu danh lợi không bì với ai.

         Ngày nay chứng vị Liên-Ðài,

Tên đề Minh-Huấn là ngày Thiên-phong.

         Chi hơn nhuần gội ân hồng,

Thầy truyền dụng phép huyền công giáng đàn.

       Ngày nay là ngày Thầy ân phong cho Minh-HuấnÐẠO-ÐỨC KIM-TIÊN,  vậy các con nên hiểu.         Thăng.

(Tiếp Ðiễn:)

Thi:

ÐẠO thành nhờ giữ đúng chơn truyền,

ÐỨC tốt không làm sái bổn-nguyên,

KIM thạch hằng gìn câu chánh-niệm,

TIÊN-đài nay đặng tọa kim-liên.

       Giờ nay Bần-Ðạo đã đắc lịnh Thầy giáng đàn mừng chư Ðạo-hữu và cũng có nhiều quan niệm về Ðạo-đức.

       Từ ngày Bần-Ðạo được Ðơn-Thơ chiếu triệu về Thầy đến nay, Bần-Ðạo mới rõ luật Thiên-Ðình chẳng riêng vị, một mảy không sai với người tội phước.  Chư Ðạo hữu nên hiểu người tu vào bực Ðại-Thừa hành đúng chơn-truyền chẳng trái lý Ðạo thì Thầy điểm hóa, đến ngày lâm chung Ðơn-Thơ chiếu hạ mới đặng chứng quả vị gần Thầy.  Còn người tu mà hay dụng tự ý, làm cho trái lẽ tự-nhiên, hay sanh sự và tưởng sự quấy là hay là phải, chẳng tuân Thiên ý, dầu có tu cũng khó mong kết quả; đến ngày lâm chung nguơn-thần xuất được mà chẳng có Ðơn-Thơ thì đâu về chứng quả đặng.  Chừng ấy ăn năn đã muộn, phải chịu dưới quyền luật thưởng phạt của Tạo-Hóa. Vậy chư Ðạo hữu phận sự hãy do theo chơn-truyền mà hành cho đúng lý Thiên-nhiên.  Ngoài những lời Thầy truyền chẳng nên nghe, vậy mới ngăn ngừa cơ Ðạo sau này khỏi sai tôn chỉ;  Bởi vì Ðạo Thầy truyền xuống thế để độ những người nguyên-nhơn nào phải độ kẻ hóa-nhơn.  Ấy là cơ tuyển độ.  Nếu chư Ðạo hữu chẳng để cho Thầy lừa lọc mà dùng tự ý độ kẻ hóa-nhơn xen vào làm cho rối Ðạo sanh thêm điều khảo đảo, mượn lấy danh Ðạo mà làm cho nhơ Ðạo.  Vậy từ đây chư Ðạo-hữu khá dè dặt cho khỏi trái ý Thầy thì sau khỏi ăn năn.

Thi:

Nỗi Ðạo vì đời phải đắn đo,

Thì sao cho đáng phận làm trò!

Thà nương ngọn phướn vô-vi nhỏ,

Hơn phất cây cờ dục vọng to.

Ông Tạo sẵn gầy đường sáng suốt,

Xe trầm nên tránh nẻo cong-co,

Vui buồn mét thót đôi câu chuyện.

Hay dỡ đừng chê chí gắng dò.

 

       Bần Ðạo hỉ chư Ðạo hữu.  Thăng.

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh