Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

ÐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO

Thánh Tựa xuất bản kỳ nhì

                 _______                                         

Cao-Ðài Thượng-Ðế

       Thầy mừng các con.

                Thi:

ÐẠI-THỪA căn bản đạo huyền thâm,

CHƠN-GIÁO tầm tu khỏi lạc lầm,

Kẻ trí xem qua tăng huệ trí,

Người mê đọc đến giảm mê tâm.

Tầm chương giải thích chơn-thường-Ðạo,

Trích-cú ẩn-vi pháp diệu thâm,

Kinh Thánh truyền ban người hữu hạnh,

Ðắc truyền mới rõ máy cao thâm.

                Thi Bài:

          ÐẠI-THỪA xuất bản kỳ hai,

Phục hưng CHƠN-GIÁO phổ khai Ðại Ðồng.

          Ðến ngày chỉnh lập Hoa Long,

Thế gian mới biết danh ông CAO-ÐÀI.

          Kinh truyền chẳng luận dở hay,

Ai người huệ trí tầm ngay chơn truyền.

          Là phương tạo Phật tác Tiên,

Là đường siêu thoát lưu truyền muôn năm.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh