Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

25 tháng 9 - Bính Tý (1936)

ÐỊA CẦU 68

Thi:

CAO thanh tuyệt đối lý hư vô,

ÐÀI bảng nêu danh của tín đồ,

TIÊN dược phá mê trần mộng ảo,

ÔNG nào mất Ðạo chết phơi khô. (Cười . . .)

       Thầy mừng các con.  Các con ngồi nghe dạy:

       Tu sao cho linh-hồn tinh tấn, trực giác quang minh thì phẩm vị Thần Tiên không khó.

       Ðây Thầy luận qua quả "Ðịa Cầu 68" của các con nó gần ngày tiêu diệt.

       Thầy không nở để cho các con chung chịu vùi lấp trong cuộc tang thương nên phải giáng thế độ đời, thả Linh Thoàn đưa về Bồng-Lai Tiên-Cảnh.

       Cái quả Ðịa-Cầu của các con ở đây nó gần đúng thời kỳ tan rã, ấy là Thiên-Thơ Thầy định trước ngày giờ, mà cũng vui cho các đẳng chúng-sanh được trổi bước lên một nấc thanh cao vọi.  Hễ thế-giới này tiêu diệt thì linh-hồn nhân loại tấn-hóa sang quả Ðịa-Cầu 67 là nơi tiền định của Ðạo mầu.

       Thầy mới đến đây lần chót mà đem các con sang qua thế-giới nhẹ nhàng, còn những đứa mê-muội, ngỗ ngang, tội tình thì lại bị tiêu tan ra gió bụi.  Các con phải có ngày tận tuyệt.  Ðứa nào thuận theo Thiên-cơ biết Ðạo-đức thiện từ thì Phật, Tiên chực rước, còn đứa nào cả ác độc, trược trần khó mà an thân ngày chót.

       Nạn tiêu diệt lẻ nào?  Các con có biết chăng?

       Một ngày kia, những con nào biết Ðạo-đức, ăn chay lạc, thân thể nhẹ nhàng hiệp với khí Tiên-Thiên thì lúc dương sanh mới có thể chịu nổi với khí ấy mà còn vững vàng sống đặng; Còn những đứa vô Ðạo bị cả khí Hậu Thiên nên tới ngày âm tuyệt dương sanh ấy, chúng sẽ không bao giờ hứng chịu nỗi khí chơn-dương, nên phải dứt hơi lìa mạng.

       Vậy thì ngày nay thế-giới đã đúng luật tuần huờn, Thầy đến đặng sẽ đem các con vào một thế-giới khác mà cho an nghỉ hầu tầm cơ siêu xuất đến cảnh Thần Tiên.  Các con chẳng nên tin lời ấy là dị đoan, một ngày kia sẽ co鮼o:p>

Thi:

Thái-Cực lâm trần buổi Hạ Nguơn,

Giơ tay độ chúng lại đường chơn.

Con nào thấu đáo cơ mầu nhiệm.

Thấy vậy không lo lại biếng lờn.

       Thăng.

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh