Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TIÊN PHONG

CÀN TỊCH

Thiên-Tước Danh

Minh-Khai Kim-Tiên

Phan-Tấn-Lộc

Nhứt-Bửu Chơn-Nhơn

Nguyễn-Thiện-Thượng

Minh-Bửu Ðạo-Nhơn

Minh-Tạo

Tam-Bửu Chơn-Nhơn

Minh-Hào

Giác-Ngộ Chơn-Nhơn

Nguyễn-Văn-Dõng

Chánh-Giác Chơn-Nhơn

Minh-Thêm

Diệu-Giác Chơn-Nhơn

Minh-Cẩm

Giác-Ngạn Chơn-Nhơn

Minh-Song

Giác-Thiện Chơn-Nhơn

Phan-Quan

Từ-Minh Chơn-Nhơn

Minh-Ai

Huệ-Pháp Chơn-Nhơn

Minh-Giác

Thanh-Bửu Ðạo-Nhơn

Lê-Minh-Khương

Chơn-Bửu Ðạo-Nhơn

Minh-Tiên

Hạnh-Bửu Ðạo-Nhơn

Minh-Khai

Chơn-Minh Ðạo-Nhơn

Minh-Hương

Huệ-Chiếu Ðạo-Nhơn

Minh-Bảy

Quảng-Pháp Ðạo-Nhơn

Nguyễn-Văn-Mùi

Giác-Bửu Chơn-Quân

Minh-Dậm

Pháp-Bửu Chơn-Quân

Minh-Môn

Bửu-Giám Chơn-Quân 

Minh-Xưa

Bửu-Ðảnh Chơn-Quân 

Minh-Se

Lạc-Thiện Chơn-Quân

Minh-Kẹm

Văn-Thiện Chơn-Quân

Nguyễn-Văn-Hanh

Khải-Ngộ Chơn-Quân

Minh-Thời

Âu-Thiên-Quân

Minh-Inh

Phổ-Ðức Thiên-Quân

Trần-Minh-Lục

Hải-Huệ Chơn-Quân

Hoàng-Huy-Hòa

Thiên-Bảo Tướng-Quân

Kiều-Công-Kiệm

Chơn-Thanh Sứ-Giả

Ngô-Văn-Tịnh

Kim-Phan Ðồng-Tử 

Minh-Huỳnh

Linh-Bửu Thiên-Ðồng 

Minh-Lầu

Phù-Sứ-Giả Nguyễn-Ðăng-Khoa
 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh