Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

MỤC LỤC

HUẤN TỪ ĐỨC CHÍ-TÔN

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

(Bấm vào h́nh để coi h́nh lớn)

 

1)   Mười hai phái Đạo Cao Đài (9-2-1957)

2)   T́nh Tạo-Hóa bao trùm vạn vật (2-2-1965)

3)   Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư không phải là một chi phái (15-2-1965)

4)   Hăy học và hành theo chánh pháp (6-8-1965)

5)    Tân Xuân nầy khắc kỷ tri tâm (20-1-1966)

6)   Chính Thầy mượn Nam-Bang gieo mối Đạo vàng (4-2-1966)

7)   Sự thương yêu là cơ thể của Thầy (8-2-1967)

8)   Nội giáo và Ngoại giáo công đức như nhau (25-4-1967)

9)   Cao-Đài ra đời để tận độ quần linh (7-2-1968)

10) V́ sao Thượng-Đế mở Đạo tại Việt-Nam? (19-12-1968)

11) Hăy tha thứ thương yêu hơn là hờn trách (17-2-1969)

12) Cứu cánh và tác dụng của Đại Đạo (28-8-1969)

13) Ư nghĩa huyền nhiệm của mùa Xuân (6-2-1970)

14) Quyền pháp Đạo luật nghiêm minh (27-1-1971)

15) Đắc nhứt (10-4-1971)

16) Thầy muốn cứu rỗi các con (29-2-1972)

17) Giá trị của sự yên lặng (2-2-1973)

18) Quyền pháp Đạo là t́nh thương và sự sống (22-1-1974)

19)  Thầy cùng các con là một (10-2-1975)

20) Thánh-tâm làm nên Vương-Đạo (4-3-1977)

21) Song tu tánh mạng (6-3-1978)

22) Sứ mạng Thiên-Đạo Đại-Thừa (4-2-1981)

23) Huấn từ Đức Chí-Tôn Thượng-Đế (29-3-1983)

24) Khuyến tu (20-7-1977)

25) Sắc lịnh qui nguyên của Ngọc-Hoàng Thượng-Đế (3-8-1977)

26) Sắc lịnh qui nguyên của Ngọc-Hoàng Thượng-Đế (tiếp theo, 5-8-1977)

27) Song tu (23-8-1980)

28) Ngũ nguyện của Cao-Đài Thượng-Đế (14-3-1981)

29) Bài hiệu triệu đoàn kết (12-5-1981)

30) Sắc dụ đăng vị cho Đạo trưởng Huệ Lương (8-7-1981)

31) Đại lễ Cầu an Địa chấn 1982 (26-3-1982)

32) Bốn hườn thuốc trị tà (15-5-1982)

33) Thánh Đức B́nh Linh Hội (16-2-1986)

34) Kỷ niệm Huỳnh-Đạo Thiên-Khai năm thứ 10 (15-5-1986)

35) Huấn từ Đức Chí-Tôn nhân dịp kỷ niệm Khai minh Đại Đạo năm Quư Mùi (9-11-2003)

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh