Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

23.- HUẤN TỪ ĐỨC CHÍ-TÔN THƯỢNG-ĐẾ

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ

Rằm tháng 2 Quư-Hợi (29-3-1983)

* * *

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Viết CAO-ĐÀI Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. Thầy các con.

      Hội Công-Đồng Tam Giáo thỉnh cầu Thầy xuống ban ơn cho các con trong niên tŕnh mới. Thầy miễn lễ, các con đồng an tọa. Thầy đă dành sẵn ân huệ cho các con không lúc nào không có. Thầy cũng rất tiếc là có lúc các con lại không hưởng được. Điều mà Thầy chấp nhận đến trong giờ nầy là tâm Đạo các con chí thành tin tưởng có Thầy có Đạo.

      Từ 18 năm qua, các con đă thọ nhận Thiên-ân với sứ mạng phổ thông Giáo-Lư Đại-Đạo. Hạt giống nhơn-ḥa sẽ bắt đầu nứt mầm do động lực của nhân duyên xông ướp cho nó. Các con cũng sẽ vui vẻ trên đường sứ mạng, dầu trải qua bao nhiêu thử thách khảo thí, dầu guồng máy dị biệt cứ lăn trôi theo lôi cuốn các con.

      Đến nay, các con vẫn c̣n xây lưng đâu cật với nhau để chia sớt công việc, cùng nhau gồng gánh sứ mạng Thiên-ân hoằng hóa đến với chúng sanh. Đó là điều mà Thầy chấp nhận và bảo thêm các con. Trong một thiểu số, nếu các con có ư thức, có tinh thần đoàn kết thương yêu nhau thật sự th́ dầu việc lớn đến đâu, các con cũng có thể thực hiện được. Các con hăy vui mừng mà thọ nhận ơn Thầy.

Thi bài:

       Thầy sắp cuộc dinh-hoàn tái tạo,

       Dụng huyền linh ĐẠI-ĐẠO vận hành,

              Quyền Thầy hiệp cả vạn sanh,

Đông, Tây, kim, cổ hiệp thành tương lai.

       Trước xây đắp CAO-ĐÀI Thánh-Đức,

       Dụng Nam-bang làm mức phóng khai,

              Dân Nam sứ mạng CAO-ĐÀI,

Năm châu bốn bể ḥa-hài từ đây.

      Phúc tŕnh Đại-Hội các con đă đệ tŕnh. Tam-Trấn Oai-Nghiêm cầu xin Thầy cho các con một thời gian ngắn là một tháng để cứu xét lại các phần việc cho chính danh chính sự từ các chức vụ nhân viên. Tâm-lư, t́nh-lư phân minh, hàng ngũ có nghiêm chỉnh th́ quyền-pháp mới thi thố được. Các con cũng cần đặt vấn đề cho sáng tỏ.

      Sau 20 năm, các con sẽ làm ǵ? Sẽ tiếp tục, mà tiếp tục trên cơ sở nào? Đành rằng các con đă nhắm đúng mục đích, nhưng Thầy cũng hỏi các con sẽ về đâu? Tâm-Đạo các con có thừa, nhưng ĐẠI-ĐẠO th́ các con chưa thông suốt.

      Các con cần phải ư thức lời Thầy dạy trên đây th́ tự khắc hai năm sau của giai đoạn đầu sẽ có một đường lối sáng tỏ, niềm tin sẽ thêm vững chắc để các con hoàn thành, nhứt là sự tiếp nối tiến hóa trong sứ mạng ĐẠI-ĐẠO. Điều nầy các con đă được dạy trong 18 năm qua để các con tu học hành Đạo.

Thi:

Đạo Thầy chỉ một chớ không hai,

Hiệp Đạo th́ con sẽ hiệp Thầy,

Thầy ngự ḷng con c̣n tịnh khiết,

Sáng ḷng mới thấu cuộc vần xây.

      Đời loạn, Đạo mới khai. Đạo khai th́ ma khởi. Ngọc mà không giồi mài th́ giá ngọc không cao. VÔ-CỰC TỪ-TÔN đă từng dặn các con hăy tự thắp đuốc mà đi là để chuẩn bị đến một lúc các con sẽ không nh́n thấy thế tựa bên ngoài nữa, mà trở về thế tựa bên trong. Nội-tâm con là nơi Thầy ngự. Nơi đây Thầy và các Đấng sẽ dạy các con. Các con chỉ có cái Tâm Chuyên Nhứt mới tỏ ngộ được ơn Thiên-khải vậy.

Tiếp bài:

       Mỗi việc đều có Thầy làm chủ,

       Phóng phát rồi tái tụ quy nguyên,

              Tiến tŕnh đều có cơ duyên,

Tùy thời xử thế pháp quyền biến thông.

      Sau cùng, Thầy ban hồng ân vào bầu bạch-thủy và các lễ phẩm hiến dâng. Các con hăy chia nhau mà thọ nhận ân Thầy để minh tâm hiệp Đạo.

Thi:

Tinh-khiết nghe con hưởng phước lành,

Nơi ḍng bạch-thủy mát thân sanh,

Tinh-hoa, quả-tử bồi năng lực,

Muôn dặm đường xa đă sẵn dành.

      Sau khi xả đàn, các anh lớn để dành chia cho các em nam, các chị để dành chia cho các em nữ khiếm diện hôm nay.

      Sau khi các con lập thành cơ cấu, các con được phép thiết đàn chọn ngày giờ thích ứng, Thầy sẽ cho Tam Trấn và Tiền-Khai Đại-Đạo đến với các con.

      Thầy ban ơn lành cho tất cả các con. Thầy hồi cung. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh