Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

10.- V̀ SAO THƯỢNG-ĐẾ MỞ ĐẠO TẠI VIỆT-NAM?

THIÊN-LƯ ĐÀN, Tuất thời 30-10 Mậu-Thân (19-12-1968)

* * *

      THẦY các con ! Thầy mừng các con nam nữ.

Thi:

Thầy muốn con thơ bước thẳng đường,

Hầu đem chánh pháp Đạo hoằng dương;

Trong khi ma quỉ bày trăm kế,

Giữa lúc yêu tinh đón vạn phương.

Hủy kiếp thiêu thân v́ ánh sáng,

Hoại danh hào kiệt bởi quan trường;

Tắt quanh, mau chậm con ơi khéo !

Đời đạo hai vai rán liệu lường.

      Nầy các con ! t́nh Tạo-Hóa ban đồng muôn vật, đức háo sanh chan rưới khắp vạn loài. Tuy nhiên, ở đời cũng có lắm bậc căn trí, tài năng và đức độ, từ trường đời cũng như trường Đạo, v́ sự tiến hóa không đồng đều nhau, t́nh Tạo Hóa cũng tùy theo đó mà đặc trách cho mỗi mỗi đều có phần vụ riêng tùy theo căn trí sở trường sở đoản của mỗi người, mỗi vật.

      Nói gần hơn, một người Cha sanh ra một đàn con, tuy là t́nh phụ tử vẫn thương đồng đều đứa nào cũng như đứa nấy, nhưng phần vụ giao phó cũng tùy theo khả năng và tánh t́nh mỗi đứa cho thích hợp. Những đứa làm được việc lớn th́ giao việc lớn, những đứa vụng về dốt nát th́ giao việc nhỏ. Nhưng t́nh thương người Cha lúc nào cũng lưu ư đến những đứa dại khờ dốt nát hoặc tật nguyền bịnh hoạn đau khổ.

      Các con là dân tộc Việt cũng như các dân tộc khác sanh trưởng tại quả địa cầu này. T́nh thương Tạo Hóa cũng ban đồng cho các con cũng như các con khác, nhưng dân tộc các con đă đau khổ quá nhiều, non sông tổ quốc các con đă bị dày xéo lâu đời, nhưng các con được trội hơn chúng về đức tin, về ḷng đạo đức, ngưỡng mộ Thượng-Đế và các Đấng Trọn Lành. T́nh thương các con không thiếu, ḷng hiếu ḥa các con có thừa, do đó dân tộc các con mới hạnh ngộ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Trên bốn mươi năm rồi, Thầy đem giống Đạo đến gieo trên mảnh đất hiền ḥa  nhưng đau khổ này để các con chung nhau vun xới, tưới nước, bón phân để hột giống đó sớm nẩy mầm đâm tược đơm bông kết quả. Chỉ có giống này mới cứu đói vạn linh trong thời kỳ mạt kiếp này mà trước tiên là cứu dân tộc các con.

      Giống này cần phải gieo trồng càng nhiều càng phổ biến cho quảng đại quần chúng cùng trồng mới đủ trái lành ngon ngọt và mới có thể cứu đói khắp nhân loại trong thời kỳ sắp tới.

      Nhưng than ôi ! Thầy chỉ tiếc rằng giống hột quí này các con của Thầy mới chỉ biết ngần ấy đứa. Trong lúc đó có nhiều đứa đă biết nhưng c̣n trong mơ hồ, chưa đặt trọn đức tin và hiểu rằng ḿnh đang có của quí. Chỉ có một số ít đứa con Thầy biết và tin chắc, nhưng không thể đơn phương gieo trồng quảng bá được, v́ lư do này hoặc lư do khác.

      Thầy và chư Phật, Tiên, Thánh v́ thương giống con ngoan nhưng thiệt tḥi v́ đau khổ nên đến trần gian và nơi mảnh đất này muốn cứu chúng nó ra khỏi ṿng đau khổ, nếu chúng nó không thiết tha hưởng ứng và tự cứu th́ Thầy dầu đủ quyền phép nhiệm mầu cũng không biết làm sao!

      Hột giống lành Thầy vừa nói đó là ĐẠO, nền ĐẠI-ĐẠO mà các con đang tin tưởng, đang hành sự, đang công quả.

Thi:

Mong con lớn nhỏ Đạo vuông tṛn,

Công quả Thầy dành sổ điểm son;

Vuợt mọi trở ngăn cùng cám dỗ,

Con Thầy như vậy mới nên con.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh