Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

02.- T̀NH TẠO HÓA BAO TRÙM VẠN VẬT

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT, Tuất thời, mùng 1 tháng Giêng Ất Tỵ (2-2-1965)

* * *

      Thầy các con, Thầy mừng các con nam nữ:

Thi:

NGỌC đá không phân bởi trí phàm,

HOÀNG Thiên đâu phụ kẻ từ tâm;

THƯỢNG, trung, hạ vẫn là con cái,

ĐẾ, tướng, dân nào biệt Bắc Nam.

GIÁO dục quần sanh trong vạn kiếp,

ĐẠO truyền chánh pháp buổi kỳ tam,

NAM Thiên rộng mở chờ nguyên khách,

PHƯƠNG thế qui nguyên vững chí làm.

      Thầy miễn lễ, các con an tọa đẳng đẳng.

      Các con ôi! Nhân tiết Xuân về, Thầy đến với các con trong giữa thời đao binh chiến loạn. Thầy chạnh thương các con đă có công tâm, đạo đức với Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Tuy về phần thể chất, các con gọi là không may, nhưng về tinh thần âu cũng là một dịp để các con tiến hóa, hầu chứng minh lời tiên-tri của Thầy từ xưa là đúng.

      Các con ôi! Thầy là Chúa-Tể Càn-Khôn sanh ra muôn loài vạn vật, bao nhiêu cuộc tuần hoàn, dinh hư tiêu trưởng, đó là sự nhiệm mầu của Thầy đă định sẵn. V́ vậy mà đến buổi Hạ-Nguơn, Thầy đến xứ Việt-Nam này để khai Đạo, kêu gọi các bực nguyên nhân hăy sớm lập công bồi đức, hướng dẫn toàn thể sanh linh sớm tỉnh tu để về cơi trường tồn chánh giác, hoặc hưởng đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức. Nguyên vị đă sẵn dành cho các bực nguyên căn tu hành chánh đạo và cũng dành để cho những kẻ tùng lương cải ác, sớm trở lại nguồn. C̣n chốn Địa-Ngục A-Tỳ là chỗ trừng phạt những đứa bạo tàn hung ác và cũng để răn trị những hạng người tu hành ngụy trá.

      Hôm nay, Thầy đến với các con để vỗ về, an ủi, cùng chan rưới điển lành cho các con, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, lớn bé, nguyên nhân cùng hóa nhân để các con hấp thụ linh điển đó mà b́nh tâm sáng suốt, chọn một con đường đi, khỏi lo chông gai hiểm trở. Đó là con đường Đạo: Tự giác, giác tha, bác ái, khoan dung. Vậy th́ nơi đây, các con hăy trút tất cả những tâm tư, những buồn tủi, những giận hờn, những đau khổ, để Thầy an ủi, vỗ về, xoa dịu nỗi tâm tư.

      Ḷng Tạo-Hóa từ bi bao trùm vạn vật, mở lượng khoan dung, dang tay từ ái đón rước tất cả sanh linh, đứa phải, đứa trái cũng là con cái của Thầy. Phải chi các con nhận thức con đường tiến hóa cao tột mà tiến theo cho thuận lẽ Trời hạp ḷng người… Thầy ban lời khuyến dỗ.

      Các con ôi!

Thi bài:

       T́nh Tạo-Hóa ban đều Vũ trụ,

       Đức háo sanh bao phủ càn khôn;

              Chuyển luân Nhựt, Nguyệt vong tồn,

Cỏ cây nhơn vật vô cùng hóa sanh.

       Mùa Xuân ấy Trời dành vạn vật,

       Mùa Xuân là tánh chất nước non;

              Chuỗi đời trăm hạt xây tṛn,

Xuân về xoa dịu hàn ôn chuỗi đời.

       Xuất Ất-Tỵ giữa thời phong vũ,

       Xuân Lạc-Hồng lẫn thú đau thương;

              Đổi thay thế cuộc phi thường,

Con ôi! suy gẫm cho tường máy linh.

       Khắp nhân loại cùng t́nh huynh đệ,

       Một giống ṇi là thể tay chơn;

              Không thương th́ chớ nên hờn,

Đứa khôn, đứa dại, quả nhơn đền bù.

       Huống chi con người tu Đại-Đạo,

       Dưới chơn Thầy truyền giáo qui nguyên;

              Từ trong cửa Phật, Thánh, Tiên,

Mà không đạt lư diệu huyền hay sao?

       Con nh́n thấy Trời cao che chở,

       Con nh́n xem đất nở hoa mầu;

              Cỏ cây, nhơn vật một bầu,

Cũng đều hằng sống phép mầu Hóa Công.

       Lẽ chúng sanh vui ḷng đẹp dạ,

       Khi mưa Thu, nắng Hạ rưới chan;

              Khi Xuân nở, khi Đông tàn,

Vận hành thời tiết nhơn gian cậy nhờ.

       Sao c̣n lúc thờ ơ, giận dũi,

       Sao c̣n hồi buồn tủi trách than?

              Rằng nóng bức, nào cơ hàn,

Rằng không ban phước đỡ nàn riêng tư.

       Trong khi đó, ḷng Tự Phụ đă,

       Vẫn với t́nh Tạo-Hóa đương nhiên;

              Trời che, đất chở vô biên,

Công b́nh thưởng phạt nghiệp duyên nhơn loại.

       Ḱa thế giới ngày nay biến loạn,

       Bởi người đời xao lăng ḷng nhân;

              Ḱa là Tôn giáo tranh phân,

Bởi người thiếu lẽ t́nh thân đại đồng.

       Con hỡi con! đau ḷng chăng tá?

       Con hỡi con! xót dạ hay không?

...

...

       Nếu con giữ lập trường Chánh Đạo,

       Nếu con ǵn lời bảo Chí-Tôn;

              Nâng đứa dại, học người khôn,

Nhủ khuyên kẻ quấy, bảo tồn người nguy.

       Ǵn hạnh đạo từ-bi bác-ái,

       Thuận ḷng Trời nhơn ngăi thương yêu;

              Giữa cơn nắng sớm mưa chiều,

Bao nhiêu gian khổ, bấy nhiêu hợp quần.

       Chi phái cũng tinh thần Đại-Đạo,

       Chùa, Thất đều hoài bảo nhơn sanh;

              Con đừng nê chấp cạnh tranh,

Rằng tà, rằng chánh rồi sanh giận hờn.

       Buổi sơ khai định phần luật lệ,

       Cùng chánh truyền, chánh thể, phân minh;

              Th́ con học đó sửa ḿnh,

Sao cho tài đức vị danh sánh bằng.

       Cũng có con năng oằn tâm Đạo,

       Cũng có con trọng bảo danh Thầy;

              Đứa th́ củng-cố đó đây,

Đứa th́ kêu gọi ngày ngày qui nguyên.

       Thầy không nỡ ngồi yên Bạch-Ngọc,

       Nh́n thấy con cười khóc hồng trần;

              Nam-Thành ngự bút tỏ phân,

Khuyên con giữ một t́nh thân đại đồng.

       Thầy không mượn lâu-đài, Chùa, Thất,

       Mượn ḷng con chơn thật mà thôi;

              Không Chức sắc, không vị ngôi,

Mà c̣n khổ cực, c̣n hồi gian nan.

       Trước liệu lượng, sau toan hứa hẹn,

       Lănh lịnh Thầy, đừng thẹn với Thầy,

              Thủy triều vận tải Đông, Tây,

Danh con được rạng, Đạo Thầy hoằng dương.

       Xuân Ất-Tỵ diễn tuồng nhơn quả,

       Gió Xuân ḥa, lửa Hạ nấu nung;

              Hồng ân chan rưới khắp cùng,

Cho con trong cảnh lao lung khổ nàn.

Thi:

Khổ nàn chung chịu các con ôi!

Đâu phải yên thân với cảnh đời;

Chỉ có thương yêu là bảo vệ,

Tinh thần đạo đức vẹn mà thôi.

      Các con ôi! Xuân Ất-Tỵ, một mùa Xuân phong vũ, Thầy sẽ chan rưới hồng ân cho tất cả muôn loài để được trấn an tinh thần trong cơn biến loạn, chẳng phải riêng ǵ các con. Các con hăy nh́n vào quá tŕnh trong bốn mươi năm Đại-Đạo, lịch sử ghi chẳng nên ḍng, để các con nhớ lời Thầy dạy hôm nay hầu lập thân hành đạo.

Thi:

Hỡi các con ôi! Hỡi các con!

Bốn mươi Xuân chẵn Đạo chưa tṛn;

Cơi bờ chia xẻ sầu nhơn loại,

.......

Cứu thế, hiền nhân cam nếm mật,

Độ đời, chí sĩ ngậm bồ ḥn;

Nhưng rồi cũng đến Long-Hoa Hội,

Lừa lọc cho ra lẽ mất c̣n.

      Thầy thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh