Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

04.- HĂY HỌC VÀ HÀNH THEO CHÁNH PHÁP

MINH-ĐỨC ĐÀN, Tuất thời, mùng 10-7 Ất Tỵ (6-8-1965)

* * *

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con, Thầy mừng các con đẳng đẳng...

      Các con! Nguơn Hội đáo kỳ, vạn vật đổi thay, Phật, Tiên, Thánh, Thần từ cơi Hư Vô đến trần gian giúp Thầy khai mối Đạo để cứu rỗi quần linh trở về nguồn gốc. Nơi cơi trung, hạ giới, các đẳng âm hồn, ngạ quỉ cùng đến cơi thế gian tranh nhau lập công bồi đức để trở lại cơi trường tồn chánh giác và cũng để d́u dẫn những tâm phàm bất chánh, vị kỷ vị thân, nương Đạo tạo đời, nhiễu hại nhân sinh, vào hố sâu vực thẳm.

      Bởi lư do đó nên Thầy thường dặn ḍ nhắc nhở các con hăy học hành theo đạo luật, pháp chánh, cùng Thánh Dụ Qui Điều, mới khỏi bị lầm lẫn giữa vàng thau bạc thiếc, đen trắng, sáng tối, thiệt hư.

      Các con rất diễm phúc mà được gặp đích thân Thầy đến mở đạo tại góc đất Việt Nam nầy, đem chánh pháp phổ truyền, đem ḷng từ bi ân xá, để các con nào sớm giác ngộ cùng giác tha những kẻ c̣n đứng ngoài ṿng Đạo Giáo trở về mái nhà lương thiện, cùng nhau hấp thụ điển lành cùng đạo lư, để làm động lực thúc đẩy bản thân thi hành công đức, phổ độ chúng sanh được thuần lương thiện mỹ, hầu tái lập đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức.

      Thầy hằng nói: chi phái là đường hướng phổ độ chúng sanh, mà cũng là cửa ngơ mở rộng để yêu quái tà thần chen vào làm ly gián kế, hăm hại các con, xa Thầy phản bạn.

      Các con ôi! Hăy nh́n, ḱa bao cuộc dinh hư tiêu trưởng của thế sự, rồi nh́n lại trên bước đường hành đạo của các con. Trước kia, Đạo Thầy khai chỉ có một, nhưng v́ gặp những trường hợp đặc biệt, những cảnh trạng dị đồng, mà gây bao cảnh ly tán, diễn qua mấy lớp trong bốn chục thu dư, rồi đưa đến trạng huống ngày nay. Đau ḷng không hỡi các con! Nếu Thầy có thể hiện thân Chúa Jésus, các con sẽ thấy những ḍng máu đỏ chảy lan trên mảnh dư đồ chữ S. Nhưng các con sẽ thấy, nếu các con muốn, khi các con có động mối từ tâm.

      Các con ôi! hiện trạng đă chứng minh cho những ǵ Thầy đă nói. Ngày nay Chúa Jésus không hiện thân, mà chính những ḍng máu đỏ đă chảy lan khắp cùng trên non sông đất Việt. Thầy thảm thương các con! Thầy rất đau ḷng nh́n thấy cảnh trạng ngày nay, nhưng đó không phải đợi đến ngộ cảnh rồi kêu rên trong chỗ tiêu cực, mà chính Thầy đă biết trước và nói trước với các con cách đây bốn mươi năm dư.

      Thầy hằng khuyên các con: khi hiểu Đạo hăy mau bương hành Đạo, xây dựng Đạo. Nếu trễ một ngày là sanh chúng khổ một ngày, trễ mấy mươi năm th́ nhân loại khổ mấy mươi năm. Tại v́ đâu hỡi các con? Có phải bởi tư tâm, v́ bản ngă ở chánh kiến, tại dị đồng, làm những chướng ngại vật cản ngăn lối bước của khách lữ hành trên đường cứu nhân độ thế. Chúng sanh đau khổ, chính Thầy đau khổ. Chúng sanh ly tán như ḷng Từ-Phụ ly tán!

Thi:

Linh căn là hiện bản thân Thầy,

Một khối Linh Quang chiết xuống đây,

Chúng nó khổ đau, Thầy cũng thế,

Làm sao sớm dứt cảnh t́nh nầy.

      Các con ôi! Ḍng nước muôn sông cũng đổ vào biển, nhánh nhóc cũng trở lại cội. Tam Giáo rồi cũng qui lại một nguồn xuất phát từ buổi khai Thiên lập địa. Hiểu như vậy để các con hằng ngày thận trọng trong việc làm, ḥa hiệp đó đây, tương thân tương ái, liên giao đoàn kết để sửa soạn cho ngày Đạo Thầy thống nhứt, mà việc cầm cờ chạy hiệu, đứng mũi chịu sào, thành bại nên hư, là do bởi các con, v́ các con là điển h́nh.

Thi:

Đời chẳng loạn ly, Đạo chẳng khai,

Đạo khai sắp đặt cuộc an bài,

An bài nhơn loại do ḥa hiệp,

Ḥa hiệp không c̣n ba, bảy, hai.

Thi bài:

       T́nh Tạo-Hóa háo sanh muôn vật,

       Máy Kiền Khôn chất ngất chở che,

              Thu qua, Đông đến, Xuân, Hè,

Vận hành thời tiết tư bề dưỡng nuôi.

       Cơi phàm tục an ngôi định thứ,

       Chốn Hư Vô nắm giữ quyền năng,

              Hồng ân vơ lộ rưới chan,

Sanh sanh, hóa hóa, trên đàng hóa sanh.

       Người mang máy tối linh xuống thế,

       Vạn vật đều chấp chế trị v́,

              Thiên nhiên màu sắc những chi,

Là Thầy tô điểm tân kỳ lịch xinh.

       Con có nh́n hiện t́nh sự thế,

       Hiện t́nh ḱa dâu bể điêu linh,

              Hiện t́nh chiến họa đao binh,

Hiện t́nh non nước nhơn sinh khổ nàn.

       Thầy khai đạo là toan cứu cánh,

       Tỉnh thức con trong cảnh đau sầu,

              Đă không chia biệt Á, Âu,

Một ḍng một giống lẽ đâu nở đành.

       Hỡi chức sắc đàn anh sứ mạng,

       Hỡi nhơn sanh dưới bảng Cao Đài,

              Tiên Thiên nhứt khí hóa khai,

Vạn thù qui nhứt không sai lẽ Trời.

       Vui chi con trong thời chiến loạn,

       Tranh chi con giả trạng vị ngôi,

              Bớt lần bày vẽ con ôi!

Đau ḷng Từ Phụ nặng lời gièm pha!

       Con hăy giữ dỉ ḥa vi quí,

       H̉A mới tường đạo lư cao siêu,

              Mới không phạm luật Thiên Điều,

Mới mong anh dắt em d́u sớm hôm.

       Đạo thống nhứt bao gồm toàn thể,

       Sử Đạo c̣n dành để chép ghi,

              Long Hoa Đại Hội trường thi,

Hữu công tắc thưởng, không v́, chẳng tư.

Thi:

Thầy chứng tâm thành lễ hiến dâng,

Đàn trung nam nữ gội thâm ân,

Gia công d́u dẫn trên đường đạo,

Mà giải oan gia nghiệp chướng lần.

      Thầy thượng ỷ, thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh