Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

30.- SẮC DỤ ĐĂNG VỊ CHO ĐẠO TRƯỞNG HUỆ-LƯƠNG

MINH-LƯ THÁNH-HỘI, ngày 7-6-Tân Dậu (8-7-1981)

 

      Thầy các con ! Thầy mừng các con.

Thi:

NGỌC quí thường nhơn giữ bọc thân,

HOÀNG Thiên ban mới được Tiên Thần,

THƯỢNG căn, thượng đức nhờ nơi đó,

ĐẾ Đạo hoằng dương cứu thế nhân. 

      Hôm nay Thầy đến trao Sắc-Dụ đăng vị của Trần Văn Quế và cũng ban ơn cho các con tại Minh-Lư Thánh-Hội, Hội-Thánh Truyền-Giáo, và Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư được thêm nhiều ân huệ, cùng nhau hoàn tất sứ mạng của nơi chính ḿnh để được đón nhận phần thưởng nơi Thầy.

      Trần Văn Quế là một nguyên căn xin Thầy nguyện xuống Thánh địa Việt Nam lập công hành đạo, pḥ tŕ Chánh Pháp. Trải qua thời gian 54 năm qua, một ḷng chung thỉ với Đạo, kham nhiệm quyền pháp từ dưới lên trên, làm tṛn bổn phận Lễ-Sanh, rồi nhờ công hạnh siêng cần, Thầy ban cho Giáo-Hữu, thăng phong nhiệm Giáo-Sư công dày chí lớn nên nhận vào hàng sứ mạng thọ phong Phối-Sư đến Ngọc-Chánh Phối-Sư kiêm chủ trưởng Truyền-Giáo, Tổng-Lư Minh-Đạo Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư. Thầy xét công lao đức hạnh, ngày một tháng sáu Tân Dậu, tại Thiên Đ́nh được bái mạng thọ phong. 

Sắc Dụ:

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Phục Nhứt.

Năm Đạo thứ: 56 - Tiết Quí Hạ 

Ngọc-Hoàng Thượng-Đế Viết Cao Đài

Sắc Lịnh:

      Nghĩ v́ trước ngày khai Đạo, các hàng đẳng nguyên căn xin Thầy nguyện xuống trần gian lập công hành đạo, thực thi cơ tái tạo, sứ mạng qui nguyên phục nhứt của buổi Tam Kỳ. Thầy v́ thương nhân loại trần mê, mới nảy trao quyền pháp cho các hàng đẳng Thiên phong để đủ sức kềm chế nhơn sinh, bảo tŕ cơ Đạo, hoằng dương Chánh pháp.

      Song đám con ấy, v́ kém đức thiếu tu mà lầm kế chước tà quyền, nên Đạo chia bảy tẻ ba, tinh thần bên trong rạn nứt. Không lẽ ngồi nh́n đám con nghịch lẫn nhau, Thầy thiết lập “Long-Vân Đại-Hội” chuyển cơ qui nhứt để hàn gắn t́nh thương sự sống và quyền pháp tôn chỉ Đạo Thầy.

      Công hạnh ấy, tâm đức ấy, Huệ-Lương Trần Văn Quế đă hi sinh đóng góp thật nhiệt thành, bôn ba khắp nước, thiết tha với sự H̉A HIỆP. Chí hướng ấy trọn đời ôm ấp để thực hiện hai chữ Dung Ḥa. Mặc dầu chưa thành công nhưng ư-chí đă thành

      Thầy phong:

      QUẢNG-ĐỨC CHƠN-TIÊN, gia ân quyền pháp trở lại Hội-Thánh Truyền-Giáo, Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư, giữ nguyên vị, vận dụng thần lực điều hành quyền pháp đến khi hai nơi ấy có người đủ tài đức.

      Các con Thiên ân và toàn Đạo y lịnh thi hành.

      Thầy cũng gia ân cho Hội-Thánh Truyền-Giáo Giáo-Sư Ngọc-Tín-Thanh quyền Phối-Sư để đủ sức phụ tá Chủ Trưởng.

      Đáng ra các con Thiên ân nơi ấy đều được gia phong, song để chờ sự điều ḥa quyền pháp trong nội bộ. 

      Thầy.

      Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh