Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

29.- BÀI HIỆU TRIỆU ĐOÀN KẾT

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A, USA, Tư thời 11 rạng 12-5-1981

Thi:

NGỌC bút đêm thanh giáng điển mầu,

HOÀNG ân điểm Đạo hóa năm châu,

THƯỢNG ḥa nhơn loại thiên-thu vĩnh,

ĐẾ hiệp tam nguơn trở lại đầu.

Thi bài:

       Giờ an-tịnh điển Thiên tá bút,

       Truyền lời chơn đôi phút khuyến đời,

              Tam-kỳ vận chuyển năm nơi,

Mười hai chi phái Đạo Trời lắng nghe.

       Đời mạt-hậu thảm-thê chan-chứa,

       Nước mất, hồn lệ ứa dầm khăn,

              Thương thay bể thẳm giá băng,

Nổi niềm ly biệt san bằng t́nh thâm.

       Thương con trẻ lạc-lầm chưa tỉnh,

       Đoàn chim bay liều-lĩnh lưng trời,

              Cung thần nhả đạn chim rơi,

Con nào hữu phúc mạn trời thoát thân.

       Ḷng những ngỡ non Thần tự tại,

       Mà nỡ quên cạm-bẫy c̣n chờ,

              Ngọc vàng nhung gấm c̣n mơ,

Nh́n đời chưa tạn hững-hờ đường tu.

       Thầy dạy con bớt thù thêm bạn,

       Hủy tam tâm mới hăn thiêng-liêng,

              Sống đời vật-chất chưa yên,

Ngủ mê trên chiếc giả thuyền không hay.

       Hủy bức tường xưa nay ngăn cách,

       Mười hai chi phân tách rẽ chia,

              Khuyên con mở khóa trao ch́a,

Tu lo giải-thoát mà về cựu bang.

       Tu Thiên-Đạo đừng mang ích kỷ,

       Gội rửa ḷng phá hủy tham sân,

              Từ-bi, bác-ái, công-bằng,

Chữ H̉A đặng vẹn mà toan cứu đời.

       Chuông khải-ngộ là lời giục tỉnh,

       Trống giác-mê níu vịn cùng nhau,

              Trên đường hóa Đạo ngũ châu,

Mười hai hiệp sức mà âu vẫy vùng.

       T́m lẽ sống cùng chung vui hưởng,

       Con một nhà đừng tưởng khác nhau,

              Thấy THẦY mà chẳng nh́n đâu,

Thương con lắm nỗi cơ cầu hỡi con!

       Mười hai chi nay c̣n rải-rác,

       Bốn phương trời tản mát đó đây,

              Con ôi, nghĩ nhớ ơn Thầy,

D́u con tới bến nạn tai qua rồi.

       Thầy đưa đón từ nơi nguy khổ,

       Đem các con đến chỗ an-cư,

              Đường Tu con chớ chối từ,

Mau mau nối lại chữ Tu Cao-Đài.

       Ḥa hiệp nhau cho Thầy dẫn dắt,

       Lời thệ xưa cân nhắc hỡi con,

              Dầu cho biển cạn non ṃn,

Mực đen giấy trắng hăy c̣n tại đây.

       Từ Đạo khai lời Thầy con biết,

       Đến ngày nay hư thiệt rơ rồi,

              Đạo vàng quy-hiệp con ôi!

Đại-đồng mới đặng cứu đời thoát nguy.

       Chữ Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ,

       Biết Cao-Đài là chỗ Đạo chơn,

              Con đường phổ-độ thế nhân,

Sao cho xứng với tiếng xưng Đạo Trời.

       Sao cho đáng làm người hướng Đạo,

       Làm gương cho Tam-Giáo Ngũ-Châu,

              Hạ-nguơn lấy trở lại đầu,

Đạo không lo đặng, năm Châu thiệt tḥi.

       Lo giải thoát nhân-loài không đặng,

       Th́ các con số phận đồng chung,

              Á, Âu ngộ cảnh bảo-bùng,

Các con lẫn lộn với cùng nhơn sinh.

       Thầy xót thương lời lành cạn tỏ,

       Xót thương thay lời nọ chưa ǵn,

              Sông vàng lặn-lội mông-mênh,

Đ̣ Thiên đợi khách bộ-hành c̣n xa.

       Biết đặng THẦY bôn-ba cho kịp,

       Chậm bước chân lỗi nhịp hỡi con,

              Bút Thần lộ nét vàng son,

Lời vàng tỏ rơ th́ con xét rành...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh