Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

33.- THÁNH-ĐỨC B̀NH-LINH HỘI

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A, USA, Tư thời đêm mùng 8 rạng mùng 9 tháng Giêng âm lịch Bính-Dần niên (16-2-1986)

Thi:

Xuân trần thắm thía vẻ hương Xuân,

Đạo lư càng thâm tấn chẳng ngừng,

Lục thập viên niên hoằng Đạo báu,

Thắng hội phong vân tiến lẫy lừng.

Đại lược hậu tiền thành tâm lắng,

Từ-bi bác-ái phổ truyền hưng,

Phụ lực thi tâm hoằng Đạo pháp,

Bính-Dần niên hội đáo Đàn Xuân.

      THẦY mừng các con Tân Xuân lai đáo hội Đàn Khai Cơ, Thầy chúc các con thanh tâm thi hành vuông tṛn phận sự.

      THẦY nay hoan hỉ chứng thảo nơi ḷng toàn thể các con, ban ơn các con hăy b́nh thân an tọa lắng nghe.

Thi bài:

       Cùng con trẻ đôi ḍng mực thắm,

       Giáo pháp truyền thâm ngẫm lư mầu,

              Xuân trần ngắm cuộc bể dâu,

Sương chan gió táp mưa ngâu chập chồng.

       Xuân Hạ đến Thu Đông thắm thoát,

       Cảnh trược trần man mác ḷng Thầy,

              Con hiền lắm nổi thơ ngây,

Biển mê trôi dạt đó đây bao lần.

       Hội Đàn Xuân Bính-Dần tứ phước,

       Rưới ân hồng con được thắm tươi,

              Đường Tu khéo vẹn đủ mười,

Để cho xứng mặt là người tu chân.

       Hỡi này con xa gần hăy lắng,

       Phụng sắc truyền cố gắng vào đây,

              Đầu Xuân tham hội chầu Thầy,

Chúc con khương kiện tràn đầy phúc Xuân.

       Thầy hỉ lạc chung mừng con trẻ,

       Nh́n đàn con có vẻ hân hoan,

              Xuân trần nao nức rộn ràng,

Đạo Xuân thanh tịnh cảnh nhàn luyện tu.

       Hội Rồng Mây muôn thu khó gặp,

       Chốn biển trần vùi dập bấy nay,

              Thương con giáo huấn bao ngày,

Đoàn con nửa tỉnh nửa say lưng chừng.

       Chữ Đạo kia mau thuần triệt rơ,

       Mới không c̣n biện đó phân đây,

              Thời kỳ nghiêm trọng con hay,

Đường tu tấn bước kịp ngày phong vân.

       Đạo hoằng dương Bính-Dần phổ giáo,

       Dụng đức lành hóa Đạo d́u đời,

              Giấc nồng nhẹ tỉnh con ơi,

Ḱa cơ thế diệt nọ đời giả không.

       Chốn trần nhơ bụi hồng che lấp,

       Màn vô minh bủa khắp lưới mành,

              Mê lầm sắc tướng giả danh,

Quay cuồng tháo quát cạnh tranh bả trần.

       Đua danh vọng tâm thần mê tối,

       Tranh lợi quyền lầm lỗi xa Thầy,

              Giả trần bọt nước bóng mây,

Kiếp người là kiếp trả vay nợ tiền.

       Con trẻ đă hữu duyên gặp Đạo,

       Này lời chơn thuyết giáo bửu truyền,

              Đắm trần cột mối oan khiên,

Sanh môn tử hộ nghiệp duyên lưu đày.

       Một chữ Đạo từ nay gắn bó,

       Lư thậm thâm sáng tỏ mới mầu,

              Luận bàn lư lẽ đâu đâu,

Con đường giải thoát thẳm sâu không lường.

       Đạo yến sáng soi đường thiết thực,

       Đạo cứu đời thoát vực mê si,

              Đạo là cách vật trí tri,

Là chơn diệu giác mầu vi khó ḍ.

       Đạt Nhứt Lư lên đ̣ Bát-Nhă,

       Phước huệ tṛn Đạo quả viên minh,

              Màng chi thế thái nhơn t́nh,

Hồi quang phản chiếu tâm ḿnh sáng trưng.

       Ngộ chơn không là thuần bản giác,

       Vọng nghiệp trần biện bác khen chê,

              Không không bản giác qui về,

Lư chơn liễu đạt không hề đơn sai.

       Lời châu ngọc ai hoài bấy trẻ,

       Diệu ngôn từ thẳng lẽ con nên,

              Sám Kinh ngọc báu sẵn dành,

Đó là của cải Cha Lành để cho.

       Cực v́ con không lo chăm chỉ,

       Vàng khóa kho, ngọc quí răi đầy,

              Bụng con đói khát những ngày,

Lao thân nô tỉ kiếm rày hột cơm.

       Giáo pháp bửu bao gồm thuần túy,

       Hỡi con hiền Đạo lư nhiễm thâm,

              Cơ duyên vạn bá muôn năm,

Phước hồng khải ngộ mau tầm lư chân.

       Thầy nhắc con Bính-Dần lai đáo,

       Đạo hoằng dương sáng tạo thanh b́nh,

              Con hiền thắng hội Vạn-Linh,

Tu bồi phước huệ phục b́nh lợi sanh.

       Đạo phổ khai vận hành chơn nhứt,

       Ngọn minh đăng sáng rực khắp cùng,

              Nay đà ư nghĩa viên dung,

Kề vai đỡ gánh cùng chung cứu trần.

       Thầy lập Đạo gieo nhân cứu thế,

       Con dẫn d́u tương tế lẫn nhau,

              Nghe Thầy cội phúc ǵn trau,

Vâng Thầy cộng khổ đồng lao độ đời.

       Sắc lịnh truyền nơi nơi hăy lắng,

       Các con nay hầu đặng lập thành,

              Tư gia dầu cũng tạm danh,

Gọi bằng “Tiểu Thất” độ sanh buổi này.

       Con thiện nguyện th́ Thầy tứ phước,

       Hành chánh tâm ắt được vẹn bền,

              Từ-bi bác-ái làm nền,

Công-b́nh chánh-trực ắt nên phận ḿnh.

       Đời hậu mạt nhân sinh điên đảo,

       Đạo qui gồm Tam Giáo, Ngũ Chi,

              Con ngoan nhứt dạ tu tŕ,

Chứng thành chơn giác mới th́ độ tha.

       Giáo pháp bửu kỳ ba trợ tế,

       Ngẫm cuộc đời tàn, bế, thạnh, suy,

              Chơn nguơn diệu giác tu tŕ,

Là phương diệt khổ trường thi đức tài.

       Phương cứu chuộc nhân loài đệ nhứt,

       Vô thượng cao mưu lực nào bằng,

              Khung trời thanh tịnh sao giăng,

Gió Xuân thơm mát vành trăng khuất lần.

       Phước huệ cao tinh thần rạng chói,

       Độ nhơn sanh thoát khỏi họa trần,

              Đại hùng diệt dứt tham sân,

Tạo đ̣ Bát-Nhă độ nhân đắm ch́m.

       Con ngoạn mục suy t́m lẽ chánh,

       Hẳn ngộ rồi lập hạnh từ bi,

              Tâm trần dục vọng sân si,

Nghiệp trần bao biện thi vi diệt lần.

       Được như vầy căn thân càng nhẹ,

       Cảnh trược trần rồi sẽ thoát ly,

              Con hiền gắng bước lần đi,

Gia công mài sắt ắt th́ nên kim.

       Minh hiếu hạnh mong t́m diệu lư,

       Đạo tu chơn đáo bỉ năng cầu,

              Thung đường hộ hựu bước mau,

Trùng phùng cảnh lạc ngày sau toại nguyền.

      Thời kỳ nghiêm trọng, cuộc thế chiến lăm le, các con mê ngủ say sưa hương vị mùi trần không hề tỉnh thức. Ngày nay Cơ Đạo Đệ-Nhị khai minh phải cần dùng nơi “Tâm Địa Chơn Tu”. Gây dựng thời cơ là do nơi “ĐỨC THÁNH NHÂN HIỀN” chớ đâu có do nơi tước quyền tài ba lỗi lạc. Tài ḿnh dầu cao, tài khác thắng hơn, gieo mầm tiêu diệt. Đức trọng quỉ thần kiêng. Tu chơn là lợi sanh chi bổn. Từ bi hỷ xả th́ cuộc sống thanh-b́nh tự-tại đó hỡi các con.

      Th́ giờ Đàn-Cơ rất là eo hẹp, Thầy không thể chi tiết cho đặng vuông tṛn, phải nhờ từ nơi kiến thức của các con suy tầm hiểu lấy. Ngày nay Thầy không c̣n biết giáo huấn thế nào để cho đoàn con mới được thức tâm! Bởi thế cho nên sự hoán cải trong thời nhiệm Đệ-Nhị mang danh khác biệt để Thầy tạm mượn Linh-Căn góp tay chung sức, kề vai đỡ gánh d́u độ nhân loài dầu được đến đâu cũng là may mắn. Vậy từ nay tất cả mọi nơi nếu các con thiện tâm thiện nguyện th́ con cứ tự nhiên góp sức cùng nhau lập dựng Tiểu-Thất, dầu tại tư gia, miễn con được bốn gia đ́nh th́ nên chọn một gia đ́nh vui chịu hy sinh tạo nơi thờ phượng để được góp tâm cúng bái, nguyện cầu cho được thành tâm chánh nguyện. Một biến thành ba, ba biến thành chín, càng sanh càng nở bằng bản chất tự tại thiên nhiên, như vậy th́ khắp chốn cùng nơi thảy đều có Đạo, có Pháp, có bực Chơn Tu, từ nơi đó sẽ gây tạo Đức-Thánh Nhân-Hiền mà không lâm vào đại họa tranh chấp bất đồng làm cho xáo trộn tâm tư, Đạo mầu quư báu cũng v́ đoàn con mà trở nên hoại diệt chớ đâu phải tại Thầy.

      Sau đây là Thầy v́ ḷng từ bi xót thương con dại, một lần nữa nhắc nhở các con đường tu tấn bước, hạnh đức trau dồi để làm mẫu mực cho những con đến sau, hoằng dương Đạo-Pháp, nương theo đường Đạo mượn thuyền Bát-Nhă vượt biển mê tân, thoát ṿng khổ ải đó hỡi các con.

      Bạch-Diệu-Hoa hăy gắng chí độ đời dầu rằng mọi nỗi cam go phức tạp. Nếu không có phức tạp, không có khổ nạn nơi cảnh trược trần th́ con đến đây để có lợi ǵ cho chủng loại? Núi cao, biển thẳm, rừng rậm chông gai mà biết được nẻo đường th́ ngại chi là không thành đạt đến mục đích.

      Thầy nay dạy rơ cho các con hiểu rằng: các con đừng để cho thời cơ lấn lướt, các con luôn luôn phải thắng với mọi chướng ngại, đối phương tức là thời cơ tận diệt. Các con làm sao chứng được là bực Đức-Thánh Nhân-Hiền, đừng để cho phải chịu lâm lụy vào ṿng đại họa, chừng ấy sẽ thấy hung thần, ác quỷ tay cầm roi sắt gậy đồng, gươm đao bén nhọn dọa hẳm mắng la, đánh đập đuổi xua. Các phần trọng tội đến Hội Phán Xét cuộc đệ nhị b́nh đẳng vạn linh th́ sự khổ năo của các con ấy sẽ vô cùng vô cực! Các con tu tạo đức lành, ngày sau các con đều được quy về cảnh lạc nhàn tự tại đó hỡi các con. Cuộc sống từ nay là cuộc sống cứu cánh, phải nhờ nơi Đức-Thánh Nhân-Hiền bền tâm tu niệm nguyện cầu sao cho được thành tựu phúc lạc thanh b́nh th́ nhơn sinh mới được hưởng phần cứu cánh.

      Các con hiểu biết trên phương diện cứu cánh độ vớt tai nguy nơi ḷng đại-bi vô lượng của Đức Quan-Âm th́ các con hăy nên tụng niệm cầu Ngài hằng ngày hằng bữa, thờ phượng tinh tiến, tụng đọc bản nguyện của Ngài để cầu nhờ sự cứu cánh. C̣n về phần chư Thiên th́ tự nhiên hành động với luật công b́nh thưởng phạt vô tư. Thầy chỉ là giảng độ chúng sanh, chứ Thầy nào đâu bỏ luật Thiên-điều mà đem ḷng tư vị đó hỡi các con.

      BẢO-PHÁP CHƠN-KINH” đó là ḥn ngọc, đó là sự cứu cánh của Đức Quan-Âm mà các con nào hiểu, đem ngọc răi đường, c̣n bạc vàng là bả trược trần lại khóa kho ǵn giữ trau tria từng phút từng giây!

      Ngày giờ hội Đạo đông đủ mặt con, ḷng Thầy vui nhẹ thương xót vô cùng, nhưng hỡi các con ôi! t́nh thương nơi con lầm lỗi th́ lại vô biên vô lượng đó hỡi các con. Thầy xin các con hăy nên mở rộng ḷng từ mà hỷ xả mọi điều chướng ngại giữa nhau để cho đường Đạo được vui ḥa mà hầu lo cứu cánh.

      Thầy chúc các con Tân Xuân vạn hạnh. Thiên-điển măn giờ, Thầy hồi Bạch-Ngọc. Tạm giă các con thân tâm an lạc, Đạo-pháp tiến thăng, phong vân gặp hội, buồm thuận gió xuôi, thả thuyền qua bể. Thầy xin dứt lời.

      Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh