Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

17.- GIÁ TRỊ CỦA SỰ YÊN LẶNG

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ

Tuất thời 30 tháng Chạp Nhâm-Tư (2-2-1973)

* * *

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ tá danh CAO-ĐÀI Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

      Thầy các con, Thầy mừng các con.

      Thầy giáng trần gian trước giờ Giao-Thừa để ban hồng ân cho các con lớn nhỏ của Thầy.

      Vậy Thầy miễn lễ các con đồng tịnh tâm an tọa nghe Thầy dạy đây.

      Hỡi các con! mỗi độ Xuân về là mỗi lần các con bước qua một bước trên vạn nẻo luân-hồi. Thầy thương xót cho con cái của Thầy, đứa khôn ngoan biết tùy thời, tựa thế lại thường hay ỷ ḿnh để phải vấp ngă trước những cạm bẫy của Tà-thần dục-vọng bủa giăng; c̣n đứa khờ khạo biết tín ngưỡng ở Thiêng-Liêng lại hay yếu mềm, dễ bị kéo lôi vào đường sai nẻo đọa.

      Cơ Đạo cũng như cơ đời, hầu hết đều chịu trong luật đào thải buổi Hạ-Nguơn mạt kiếp.

      Con ôi!

Thi:

Xuân đến bao lần với các con,

Tuổi đời chồng chất có chi tṛn;

Xuân nầy Thầy sẵn dành ân huệ,

Cho kẻ tu hành vẹn sắt son.

      Lẽ th́ Thầy giáng trong giờ Giao-Thừa như bao nhiêu năm trước, nhưng đêm nay Thầy muốn cho các con được b́nh tâm yên lặng trước Thiên-Bàn, trước một mùa Xuân mà Chúa-Xuân đang chờ đón.

      Con ôi! sự yên lặng để thần-giao cách-cảm, để các con t́m thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật.

      Yên-lặng tức là quán-triệt tất cả những cái ǵ mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe thấy được.

      Yên-lặng để t́m thấy cương vị của các con trong sứ mạng to tát giữa thời Phổ-Độ Kỳ Tam.

      Giờ giao điểm của tâm linh và vũ trụ cũng là giờ giao điểm của Đức-Nguyên và vạn sinh. Nếu vào một thời kỳ khác, giờ đó các con sẽ nhắp chén trà thơm, cạn tuần rượu Cúc để đón Xuân sang. Nhưng trong lúc nầy, cần hơn lúc nào hết, cần ở tiềm lực quang năng của mỗi người có sứ mạng trong Tam-Kỳ Phổ-Độ, cần đến tinh thần vạn năng của các sứ đồ trung kiên trong Đại-Đạo.

      Yên-lặng để điều ngự khỏi truân chuyên, yên-lặng để chuyển phong-ba trở thành b́nh-địa.

      Sự yên-lặng rất cần dùng ấy, con phải biết đến giá trị của phút giây yên-lặng đó.

      Giờ đây để các con vui cùng Thầy, Thầy ban vui cho các con!

Thi:

Rượu hóa kim-đơn mới lạ kỳ,

Thầy ban Xuân tửu trẻ say đi;

Say men rượu hăy ḥa men Đạo,

Cho thế gian nầy hết loạn ly.

      Đây là mỹ tửu trần gian, khi được hồng ân của Thầy vào trong ḷng các con, sẽ biến thành kim-đơn cứu khổ. Từ đây đến bảy ngày, các con hăy luôn luôn tịnh định tâm trung và gặp bất cứ trường hợp ngang trái, hung bạo, trở lực ở thế gian, các con sẽ có Thần-lực để chuyển hóa và cứu độ trong hoàn cảnh đó. Ngoại trừ đứa nào bất tuân theo qui giới Đạo pháp của Thầy, nó sẽ bị phản trở lại là không phải bửu vật hộ thân mà lại là hột hỏa-châu để thiêu đốt. Các con thọ huyền-nhiệm để biết lư tương giao giữa Trời Đất và các con. Có như vậy các con mới thấy tu hành không phải là một biểu ngữ truyền thuyết mơ hồ qua các h́nh thái được xây dựng bởi dục-vọng của phàm tâm. Đây Thầy ban cho mấy câu nầy để đêm nay giờ Giao-Thừa ngâm thơ chuốc chén:

Thi bài:

       Xuân phúc tải Kiền-Nguyên chi Đức,

       Xuân thái-ḥa vạn vật chi cơ;

              Xuân sang trước đă định giờ,

Xuân về cho trẻ phục sơ tánh lành.

       Xuân cảnh thế đấu tranh hỗn loạn,

       Xuân thiên-nhiên soi sáng tâm điền;

              Xuân-tâm ḥa nhịp thiên-nhiên,

Xuân thiên-nhiên với tâm điền không hai.

       Xuân sắc điểm nhân tài sứ mạng,

       Xuân phong thừa Ngọc-bảng đề ghi;

              Xuân về, Xuân lại, Xuân đi,

Thời gian vô tận Xuân th́ vô chung.

       Xuân khai thới trần hồng thưởng thức,

       Xuân điều ḥa với đức hiếu-sinh;

              Xuân nầy con trẻ khai minh,

Hoàn thành sứ mạng trọn ǵn Đạo Xuân.

      Bao nhiêu đó các con rán mà học rồi sẽ được dạy thêm.

      Thầy ban ơn các con nam nữ lớn nhỏ. Thầy hồi cung...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh