Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

14.- QUYỀN PHÁP ĐẠO LUẬT NGHIÊM MINH

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT, Ngọ thời, mùng 1 tháng Giêng

Xuân Tân-Hợi (27-1-1971)

Thi:

HUYỀN huyền diệu diệu chí linh linh,

KHUNG sắc ḥa quang hiện Ngọc-Kinh,

CAO ngự chương ṭa thần mặc mặc,

THƯỢNG triều bửu điện khí khinh khinh,

ĐẾ cung Thánh Phật giai cung hỉ,

Kim khuyết Thần Tiên cụ tiếp nghinh,

Viết Thích, Viết Nho, Viết Đại-Đạo,

CAO-ĐÀI dưỡng dục hóa quần sinh.

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con, Thầy mừng các con.

      Đầu năm Tân-Hợi, Thầy giáng trần để chan rưới hồng ân cho tất cả con cái của Thầy được vui vẻ tâm trung xóa tan bao niềm đau khổ của năm qua, hầu sáng suốt đón nhận một mùa Xuân đạo đức.

      Hỡi các con! Qua mấy mươi Xuân rồi, Thầy đem sứ mạng quyền pháp Tam-Kỳ Phổ-Độ trao cho các con, cho dân tộc con trong thời Hạ Ngươn chuyển kiếp nầy là để các con gieo rải một ư thức ḥa hiệp thương yêu với nhau trước cuộc đời loạn ly điên đảo. Đă qua biết bao nhiêu lớp người hy sinh hoằng Đạo, cho đến ngày nay, nh́n vào thế giới nhân loại nói chung và các con trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ nói riêng, vẫn c̣n trong trạng huống chia ly trầm trọng, đó là quyền pháp Đạo của Thầy các con chưa thực hành trọn vẹn, nên t́nh thương và lẽ sống không phát động mạnh mẽ đồng đều để kết hợp một nền tảng ḥa b́nh mà các con hằng nguyện cầu mong muốn. Con ôi!

Thi:

Ḷng Trời bao quát cả nhơn sanh,

Chỉ có riêng con tạo dữ lành,

Muốn đặng ḥa b́nh trong ước vọng,

Th́ con mỗi đứa tự thi hành.

Thi:

Thi hành cho đúng luật thương yêu,

Thầy dặn ḍ con trước đă nhiều,

Cái khổ của người con ước vọng,

Buồm trương ngược gió phải theo chiều.

      Hôm nay, trước một số con cái của Thầy, Thầy ban ơn chung tất cả và khuyên dạy một vài điều để các con bảo lại với huynh đệ các con ghi nhớ, tuân hành làm phương châm cứu thế trong những ngày Hạ, Thu, Đông sắp đến.

      Trước hết, các con nhớ câu: “Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy”. Ṭa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh đều là trong ĐẠI-ĐẠO. Các con phải tuân hành đạo luật cho quyền pháp được nghiêm minh. Những cái ǵ thừa con bỏ bớt, những cái ǵ thiếu con bổ túc vào cho trọn vẹn, củng cố hàng ngủ để tạo nên bậc đạo đức chơn tu, trưởng dưỡng huấn luyện tu sinh tu sĩ để tạo thành trang hướng đạo. Những Thánh Thất, Thánh Tịnh của các chi phái cùng địa phương, người lănh đạo bậc đàn anh phải gieo ư thức thương yêu đoàn kết cho các con cái của Thầy hầu xóa tan mọi niềm tỵ hiềm đố kỵ và nêu cao tinh thần đồng nhất của ĐẠI-ĐẠO.

      Kế đến các con lănh đạo, hướng đạo của các chi phái hăy bắt tay nhau, cùng kết hợp lại thành một “Hội-Đồng Hướng-Đạo trong Tam-Kỳ Phổ-Độ”. Thầy sẽ ban ơn cho các con trọn quyền quyết nghị mọi giải pháp tế chúng độ nhơn. Con thừa hành, Thầy cho phép các con được chọn lựa trụ sở tùy theo ư kiến tổng hợp của toàn thể. Khi các con có những ǵ không giải quyết được, Thầy sẽ cho Giáo-Tông Đại-Đạo đến giúp các con.

      Sau cùng là Tôn-Giáo. Tôn-giáo là con thuyền đưa khách, mà Đạo là bến đổ. Các con thuyền cuối cùng cũng xuôi về bến đổ.

      Thầy khai ĐẠI-ĐẠO với công cuộc an định nhơn loại cứu rỗi quần sinh. Với sứ mạng cao cả ấy, các con là những người đi trước, là những người tiền phong, th́ phải thực hành cho đúng Thiên ư, đúng với Đạo Lư, để Tôn-Giáo và Tôn-Giáo, Tôn-Giáo và chính ủy chính trị được hợp tác với nhau trong thế nhân ḥa. Con sẽ đem lại sự yên vui cho nước non dân tộc con và thiên hạ. Được vậy, không cần cầu nguyện với Thầy, ḥa b́nh cũng sẽ đến với các con.

Thi:

Thầy v́ nhơn loại đến trần gian,

Nào phải riêng con được cứu nàn,

Đúng lẽ Thiên cơ Trời sắp đặt,

Tam-Kỳ Phổ-Độ sắc ân ban...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh