Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

21.- SONG TU TÁNH MẠNG

Tuất thời, Ngày 29 tháng hai năm Mậu Ngọ (6-3-1978)

* * *

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.

Huấn từ:

       Đại Từ-Phụ Ngọc-Hư sắc tứ,

       Ban Thiên-ân nam nữ điện tiền;

              Phụng hành lư Đạo cơ Thiên,

Song tu tánh mạng pháp-quyền xương minh.

       Đạo vô-vi chấp t́nh cầu tánh,

       Thế vô thường vạn hạnh dung thông;

              Nhơn nhơn tự hữu Chủ Ông,

Ḥa quang hỗn tục chí công vận hành.

       Vi nhân tử tài thành nhân vị,

       Phật, Thánh, Tiên nhứt lư do hà;

              Vô tư, vô dục, vô tà,

Từ-bi, Bác-ái, Trung-ḥa lợi sanh.

       Chuyển nhân dục loạn thành thế trị,

       Hoằng Đạo cơ Chơn-lư hiển dương;

              Quân b́nh tâm vật kỷ cương,

Thân h́nh cu-diệu tứ phương cộng đồng.

       Tu chứng giả biến thông vô tận,

       Đắc nhứt Trung trực tấn Cao-Đài;

              Thiên nhân chánh vị ḥa hài,

Vạn đồ cổ văng kim lai thủ thành.

       Thử sứ mạng đương sanh hoằng giáo,

       Thi Đại-Thừa Thiên-Đạo tiến tu;

              Kỳ khai nhứt bổn vạn thù,

Vạn thù qui nhứt công phu siêu phàm...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh