Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

16.- THẦY MUỐN CỨU RỖI CÁC CON

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ, Tuất thời, Rằm tháng Giêng Nhâm-Tư (29-2-1972)

* * *

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con! Thầy mừng các con!

      Thiên-Quan Tứ Phước, Thầy đến trần gian để ban ơn lành cho các con, đă dày công-quả công-tŕnh trong Tam-Kỳ Phổ-Độ, và Thầy cũng gởi gấm ơn lành cho tất cả các con cái của Thầy, nhờ nơi các con được chầu Thầy hôm nay chuyển hóa.

      Hỡi các con, trong t́nh Tạo-Hóa, đức hiếu sinh, Thầy nh́n vạn vật với một sự thương yêu chan rưới. Mặc dầu cảnh trần gian có biến đổi muôn h́nh vạn trạng, có sanh nhiều tội nghiệp đa đoan, có tạo nhiều phong ba băo tố, nhưng ḷng trời vẫn che, đất trời vẫn chở. Hăy sanh hóa và sanh hóa. Sanh hóa trong lượng Từ-Phụ thiên nhiên để tạo lập một dinh hoàn Thượng-Nguơn Thánh-Đức.

      Ngày khai Đạo, Thầy đóng một vai tṛ một người cha đối với các con trên đường t́nh thế sự. Phải! phải! Luôn luôn Thầy vẫn xem các con là thế ấy. Thầy đă hạ ḿnh rời khỏi Linh-Tiêu-Điện giáng xuống cơi đời ô trược để phát ra những âm thanh mà tự cổ cập kim chưa hề được nghe được thấy.

      Thầy những mong ở một cơi trong sạch nhứt nơi trần gian, Thầy chứng vào cơi đó, Thầy ngự vào đó để cứu rỗi con cái của Thầy trong thời kỳ mạt kiếp.

      Các con ôi! Cái cơi tịnh khiết đó ở đâu hỡi các con? Các con thử t́m để bạch lên Thầy nghe thử nào.

      Cái cơi tịnh khiết mà Thầy muốn ngự ở đó các con có để cho Thầy đến với các con không? Hẳn là có rồi! trong mỗi đứa. Nhưng Thầy không đến được với các con là v́ thiếu sự tịnh khiết trong cơi đó.

      Ḱa con bụi hồng mù mịt! Cái cảnh ô trược trần gian đă làm cho các con mờ mệt không ít, làm cho các con mất quyền sở hữu quá nhiều. Thầy v́ sợ các con mất luôn cả bổn linh chân tánh nên mới đến trần gian để cứu rỗi các con. Ô trược đành rằng ô trược, nhưng có thể rủ sạch ở lớp bên ngoài, Thầy chỉ ngại e những cái ô trược đă sanh sôi ở trong ḷng các con th́ khó giặt giũ.

      Các con ôi! Trải bao nhiêu năm rồi, trước cảnh đời ly loạn, những sứ giả ḥa b́nh mà Thầy cho đến thế gian để thực hiện Đạo cứu đời trong Tam-Kỳ Phổ-Độ, lại mảng tranh nhau triển thi thuật pháp, làm bê trễ công cuộc cứu thế của Thầy, cho nên nhân loại ngày nay mới đến đổi điêu linh thống khổ.

      Thầy bỏ sao đành, phải chuyển từ giai đoạn. Ôi! Thiên cơ, Thiên cơ là huyền nhiệm, cứu cánh từ tương đối trở về tuyệt đối. Những đứa con hiểu Đạo mới dốc tâm học hỏi lời Thầy để kề vai gánh đạo trên quăng đường hạ nguơn chuyển kiếp. Công trạng của các con Thầy phải khen, phải thưởng, cũng như Thiên điều luật pháp trước nhơn sanh, Thầy cũng không thể chở che cho những đứa nghịch sư phản đạo.

      Công việc khó khăn nhứt trong giai đoạn Phổ-Thông Giáo-Lư, các con là một nhơn sanh, Thầy mượn bộ óc thiên lương của các con để ráp thành guồng máy trong giai đoạn này. Sự hy sinh sẽ nói lên giá trị của một người Thiên chức trong bổn phận vi nhân. Đó là con đă biết thương Thầy và kính trọng Thầy rồi đó...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh