Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

34.- KỶ NIỆM HUỲNH-ĐẠO THIÊN-KHAI NĂM THỨ 10

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A, USA, 15-5-1986

 

      THẦY hoan hỷ tứ phước. Con hăy đại tịnh tiếp tṛn ân điển. Thầy mừng các con, chúc các con thăng vinh phúc lạc.

      Thầy ban ơn và đồng thời giáo khuyến các con kiên tŕ tâm hạnh tu tiến mọi công năng vun bồi phước đức. Ấy là các con nêu cao gương sáng lẫn nhau hầu noi bước Đạo cao để tṛn măn mọi công năng đạo hạnh tu thân cùng độ chúng.

      Giữa thời mạt hậu cuộc ác chiến đă hầu kề, th́ công đức độ nhân nơi các con càng phải tinh tiến dũng mănh hơn. Các con cần phải lưu bố mọi quyền năng hóa độ của Bề-Trên, tức là phổ biến những bài Thánh-Ngôn cần thiết, ấy là các con góp tâm trợ lực nơi Đạo mầu, tiếp sức cùng Bề-Trên rưới giọt nước Ma-Ha lợi sanh cho đại thế chúng.

      Nay là ngày kỷ niệm Khai Minh an lập mối Đệ-Nhị Đạo Huỳnh, thể hiện chi Phật-Tông Chánh-Giáo để cho cơ nghi Đại-Đạo thành lạc đủ Ngũ-Chi. Thập niên khai hóa nay đă h́nh thành, các con nên dụng ngày nầy mà làm một ngày hạnh lạc thứ nhứt. Trước là chung mừng cho cơ Đại-Đạo viên thành, sau là mừng cho công hạnh của các con đă vun bồi nền Đạo-pháp ngay từ thuở ban sơ, kể biết bao là khó nhọc, thắng hết mọi chướng duyên, dụng tâm lực góp tay nhau trợ Đạo giúp Thầy. Nay đă hoàn thành cơ hữu Đạo báu, để cho các Đấng Phật Thánh Tiên dùng làm nơi sở trụ mà cứu thế. Thật là vô biên thắng phước! Vậy nay muốn thể hiện ân lành cho các con một ân huệ hiện tại để các con được niềm vui nơi cảnh Đạo, Thầy ân tứ sắc ban Ngự-tửu, mỗi con đồng đẳng một chung bồ-đào thưởng thức hương vị. Vậy sau buổi Lễ Đại-Đàn, các con sẽ được rót Ngự-tửu mà trao tặng cho nhau để chứng niềm hạnh hữu...

Thi bài:

       Ngày kỷ niệm Khai Minh cứu thế,

       Mối Đạo Huỳnh trợ tế Nguơn Ba,

              Nhơn sanh khắp cơi Ta-Bà,

Tri cơ thế mạt quỉ ma lộng quyền.

       Thời vật chất khắp miền đua nở,

       Cơi trược trần nhiều nợ máu xương,

              Nh́n xem địa cảnh chán chường,

Khuyên con tỉnh trí ḍ đường Đạo chơn.

       Cuộc Thánh-Đức là Nguơn Tái-Tạo,

       Kịp hồi chơn thiện bảo nầy con,

              Thầy thương giáo cạn bút ṃn,

Trần lao thấy trẻ vẫn c̣n luyến mê.

       Ḷng từ mẫn năng kề ngũ dục,

       Cùng con thơ giũ phước trao lời,

              Nhưng c̣n nặng quả con ơi,

Măi mong ương ngạnh lắm lời siểm chê.

       Đời trọng trược lầm mê vật chất,

       Ngủ say vùi trong giấc huỳnh-lương,

              Con ôi! khá tỉnh mộng trường,

Trần ai cơi tạm muôn đường khổ gay.

       Phương giải thoát là ngày chuộc lỗi,

       Trường học tu sám hối hồi đầu,

              Cải tà quy chánh cho mau,

Tŕ trai thiện niệm một câu Di-Đà.

       Dầu vạn quỉ thiên ma nảo hại,

       Nhờ phước sanh tự tại không sờn,

              Cơi trần ức vạn thiên nhơn,

So loài quỉ đạo số hơn loài người.

       Ma quỉ cứ theo người giục khiến,

       Giục ḷng người ác kiến lẫn nhau,

              Khiến xui giết lẫn đồng bào,

Giục tâm ác niệm hại nhau dẫy đầy.

       Họa diệt thế do đây sanh nở,

       Khiến loài người gây nợ máu xương,

              Giết người chẳng chút ḷng thương,

Hại nhau mà chẳng dung nhường mảy chi.

       Thức giấc mộng tư duy tự tỉnh,

       Gợi ḷng lành chơn chính thương nhau,

              Dứt tâm bất mục đồng bào,

Th́ Nguơn Thánh-Đức đặng mau văn hồi.

       Xương với máu ngưng bồi mặt đất,

       Cảnh tương tàn sớm dứt cơi người,

              Giác rồi nh́n lại hổ ngươi,

Ngộ rồi mới thấy kiếp người có chi.

       Thân lao nhọc, bạc ch́ thậm giả,

       Có rồi không, ác quả càng dày,

              Vô thường rồi lại phủi tay,

Con ôi! ruộng phước cấy cầy cho mau.

       Giờ nghiêm huấn cùng nhau nhẫn thọ,

       Kịp hồi tâm chớ có diên tŕ,

              Nguyện cầu mau giảm nạn nguy,

Quan-Âm Cứu-Khổ con th́ gắng tâm.

      Nầy Bạch-Diệu-Hoa, sau đây là phần giáo lịnh con hiền được rơ:

      Đức QUAN-ÂM v́ ḷng đại-bi đại-nguyện, trong thời gian sắp tới đây, Ngài sẽ biến chiếu điển quang đến cảnh thiền nầy mà giáo pháp một quyển Tâm-Kinh hầu xiển minh phép nhiệm, tuyên dương Phật lực đại-bi đại nguyện, cứu vớt khổ nàn cho toàn thể tứ châu thiên hạ trong thời mạt hầu nầy. Và Thầy cũng hoan hỷ mà nhắc cho toàn cơi nhân sinh được rơ biết sự mầu diệu cứu cánh nơi ḷng đại-bi đại-nguyện của Đấng Quan-Âm: V́ Ngài muốn cho nhân sinh thọ được đại-ân của Ngài độ vớt, thế nên Ngài mới thị hiện tướng mầu để cho nhân sinh nhiếp vào ảnh thiệt tế. Từ nay toàn tất cũng nên dụng thiệt tế Thánh-Ảnh của Ngài mà tôn kính phụng tŕ. Ngài tự phát nguyện rằng nếu Thánh-Ảnh của Ngài được an trụ nơi nào, xứ sở nào, chùa am nào, hoặc gia trụ nào, nếu mà chủ tâm nơi đó được thành th́ hào quang Ngài sẽ chiếu soi hóa độ cho nơi đó được thanh tịnh, được phúc lạc. Ngài quyết không để cho thời cơ tận diệt nầy tàn phá hết chúng sanh theo định luật của ma đạo.

      Giờ điển ân sắp măn, Thầy gia ân cho toàn tất chúng con. Một lần nữa nhắc nhở cho đoàn con kiên bền chí thiện, đường Tu tinh tiến, Đạo-pháp gắn chặt chớ lơi tâm...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh