Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

25.- NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A, USA, đàn ngày 3-8-1977

Thi rằng:

NGỌC bút tiêu diêu cảnh giáng trần,

HOÀNG cầu ân đức hóa vạn bang,

THƯỢNG-Phụ thông truyền con gắng bước,

ĐẾ hội hoàn nguyên chí thuận cần.

Thi:

Thuận cần chiếu sắc cảnh ǵn an,

Chủ định Cao-Đài Việt-Nam bang,

Mười hai chi phái Thầy khai mở,

Nay lập huờn nguyên hiệp một thoàn.

Thi:

Một thoàn vững mạnh lái lèo ngoan,

Tu kỹ th́ mau gặp Thiên-Đàng,

Ương ngạnh giáo truyền không thuận lư,

Đừng trách than cho cảnh bẽ bàng.

Thi:

Bẽ bàng kề cận đến rồi đây,

Nguơn-Hạ tiêu vong quá cận ngày,

Đời Đạo y tùy cơ nhứt thống,

Chung vai gồng gánh sẽ có Thầy.

Thi:

Có Thầy dẫn dắt mới tṛn xong,

Hiệp tác qui nguyên mới đại đồng,

Đừng v́ riêng rẽ Thiên nghịch lư,

Riêng rẽ th́ không đến đại đồng.

Thi:

Đại đồng thế mạnh cơi Trời Đông,

Yên ổn năm châu thế giới đồng,

Một màu đạo đức mùi thơm ngát,

Bốn biển chung nhà mới rơ thông.

Thi:

Rơ thông th́ kịp bước theo Thầy,

Lạc bước bơ vơ phải lạc bầy,

Chích bóng khổ sầu tư một góc,

Đổ lụy âm thầm hỡi ai hay!

Thi:

Ai hay thế cuộc bởi cơ Trời!

Vâng lịnh qui đồng được thảnh thơi,

Nếu c̣n rẽ bước Thiên nghịch lư,

Đạo phải suy vong rơ thế thời.

Thi:

Thế thời khổ lắm hỡi ai ơi!

Thông hiểu th́ tua thuận lư Trời,

Sao cho thế cuộc thành đạo đức,

Vũ trụ sinh tồn rạng khắp nơi.

Thi:

Khắp nơi đồng chịu ảnh hưởng đời,

Thầy quyết đưa tay giúp độ người,

Dân đồng tu sửa nên Đức Thánh,

Vũ trụ thanh b́nh mới thảnh thơi.

Thi bài:

       Thầy sắc lịnh qui đồng chi phái,

       Phải y truyền đừng sái lịnh Thầy,

              Cao-Đài liên hiệp mười hai,

Khuyên chung chư phái thuộc ngoài Phật gia.

       Ḥa với Hiệp chung nhà thân mến,

       Để lánh đường lưới nhện bủa giăng,

              T́nh thân nối bước chung đàng,

Gội nhuần hơi ấm Trời ban độ cùng.

       Thầy tá thế buổi cùng cứu vớt,

       Chiếc linh thoàn th́ bước yên thân,

              Thoàn linh vớt khách đắm trần,

Khách mau nối bước Thiên-ân đặng nhờ.

       Nương bóng dù mưa Thu tầm tả,

       Ẩn bóng dù thân đă ấm êm,

              Đừng toan rẽ bước tỵ hiềm,

Để cho nhân chủng lụy thêm khốn nàn.

       Đạo không v́ danh quyền v́ lợi,

       Đạo là v́ nhân ngỡi cứu nguy,

              Cũng v́ thế cuộc lâm nguy,

Đạo v́ nhân chủng đang đi sái đường.

       V́ cuộc đời tang thương sắp diễn,

       V́ biển dâu chuyển biến nay mai,

              Thầy v́ nhân loại thương thay,

Nên Thầy tá bút kịp ngày độ yên.

       Thầy nương cơ máy huyền phép nhiệm,

       Lộ phơi bày nhứt điểm Thiên-Cơ,

              Người mau tu sửa kịp giờ,

Nối dây liên kết may nhờ Thiên-ân.

       Đạo có Thầy như cây có gốc,

       Đạo xa Thầy gió lốc mưa chan,

              Đạo mau hồi bổn chung thoàn,

Cùng nhau dẫn dắt một đàn em anh.

       Phải đâu lưng xây thành vững chắc,

       Đừng để cho quỉ dắt ma d́u,

              Thiên-Đàng nhă nhạc tiêu thiều,

Âm thành nước quỉ đ́u hiu lạnh lùng.

       Biết Đạo th́ cùng chung bước Đạo,

       Mới gặp ngày huờn đáo cảnh xưa,

              Tu cho kịp bước Đại-Thừa,

Tu tṛn nhân đạo nắng mưa quản ǵ!

       Mỗi phải cần sớm th́ tự giác,

       Mỗi phải là cải ác tùng lương,

              Phải ǵn nhẫn nhục làm gương,

Phải tṛn bác ái trọn thương giống ṇi.

       Phải hiểu thông những lời ĐẠI-GIÁC,

       Quyển THÁNH-KINH hoạt bát đủ đầy,

              Cho người đọc rơ người suy,

Những điều bí khuyết thiếu chi cơ Trời.

       Thầy truyền lịnh mười hai thống nhứt,

       Nhớ ngày nầy bất khuất đại đồng,

              Lịnh truyền vẹn đủ phái tông,

Giă con hiếu nữ chơn đồng Thầy thăng.

Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh