Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

03.- CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ

KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHI PHÁI

THIÊN LƯ ĐÀN, Tuất thời, 14 tháng giêng Ất-Tỵ (15-2-1965)

* * *

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ KIM VIẾT CAO-ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG.

      Thầy các con, Thầy mừng các con. Đàn nơi Thiên Lư tức là đàn Ngọ thời khai mạc Văn Pḥng Phổ Thông Giáo Lư ngày mai và cũng có đôi phần kiểm thảo Thánh giáo để các con khỏi nóng ḷng chờ đợi.

      Hỡi các con! Thầy đă chọn ngày Thiên-Quan Tứ Phước mở Văn pḥng để các con nhờ hồng ân của Thầy mà lập công với Đạo. Thầy cho phép các con an tọa, nghe Thầy dạy đây:

      Hỡi các con! đời càng loạn, Đạo càng phải trị. Lấy tĩnh mà chế động, đó là phương pháp của Đạo cứu đời. Với cơ Đạo hiện giờ, thử hỏi các con có việc làm nào để xứng đáng với chức vụ ấy chưa?

      Các con là những điểm Linh-quang của Thượng-Đế phát sanh, đến ngày nay, bao nhiêu cuộc biến chuyển trước mắt các con, tức nhiên mỗi đứa đều phải có ư thức làm sống dậy trách nhiệm trước cơ Đạo cũng như đời.

      Các con cần ghi nhớ điều nầy: CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ không phải là một chi phái, cũng không phải của một cá nhân nào hay một đoàn thể nào, mà phải là của toàn Đạo, một nhịp cầu nối liền t́nh huynh đệ, một điện đài thâu và phát những động năng thúc đẩy cho sự thống nhất Giáo lư, tức là tinh thần vậy, để các con sẽ gặp nhau, quy nguyên ở vị trí duy nhất, tri và hành theo chánh pháp của Đại-Đạo.

      Trước hiện t́nh đặc biệt ngày nay, nhiệm vụ các con rất cần hơn lúc nào hết. Con không c̣n t́m ăn những bánh vẽ và trao bánh vẽ ấy cho kẻ khác cùng ăn; mà con phải ăn một thức ăn tinh thần và mỗi người đều thọ hưởng thức ăn tinh thần ấy, để có đủ năng lực sáng suốt, ngơ hầu đối phó với mọi hoàn cảnh hiện tại và xây đắp một nền tảng Giáo lư vững chắc ở tương lai.

      Thời gian không c̣n cho phép các con làm những bài thí nghiệm nữa. Các con ôi!

Thi:

Nhiệm mầu lư Đạo hỡi con ôi!

Dụng đức hy sinh để đắp bồi;

Chẳng nệ thân phàm không vị cả,

Đừng màng danh tục chẳng cao ngôi.

Nhịp cầu Giáo-lư xây non nước,

Guồng máy thiên-nhiên dựng Đạo đời;

Cứu cánh Nguyên-nhân kỳ mạt-hạ,

Vững vàng lèo lái giữa ḍng khơi.

Bài:

       Thuyền Đại Đạo lướt trên biển tục,

       Tiếng c̣i linh vội giục nhơn sanh;

              Giữa hồi thế cuộc phân tranh,

Th́ Tôn-giáo phải thực hành cứu nguy.

       Thập ngũ ngoạt đúng kỳ Tứ Phước,

       Ất-Tỵ niên đón rước Thiên-Quan;

              Ánh dương chiếu rọi huy hoàng,

Sáng soi tâm đạo của đoàn hy sinh.

       Thầy nhắc lại quá tŕnh cơ Đạo,

       Buổi sơ khai xây tạo móng nền;

              Từ luật-lệ đến Chánh-truyền,

Đều do chơn-lư đồng-nguyên Tam Ṭa.

       Cơ chuyển hóa chia ba tẻ bảy,

       Mạch lưu thông gầy Phái, lập Chi;

              Đều trong Đại-Đạo Tam-Kỳ,

Hóa hoằng Phổ-độ thống quy Chơn-truyền.

       Bởi thế cuộc đảo điên, điên đảo,

       Xui ḷng phàm như băo, như giông

              Lỡ khi thuyền đến giữa ḍng,

Giựt ḿnh chợt tỉnh th́ không bến bờ.

       Trách chi con, con khờ, con dại,

       Chỉ khuyên đừng, đừng cải, đừng canh;

              Ḱa xem thế cuộc chiến tranh,

Bởi xa THƯỢNG-ĐẾ mà sanh trọng trầm.

       Thầy đă đặt cơ cầm khắp cả,

       Các Phái, Chi truyền bá Đạo Thầy;

              Nhưng c̣n có một việc nầy,

Là cơ ổn định tương lai vững vàng.

       Chí hy sinh cậy đoàn tâm Đạo,

       Ḷng giúp đời tần tảo sớm trưa;

              Không nài dăi nắng dầm mưa,

Con thuyền bác-ái rước đưa đạo đồng.

       Gặp gỡ nhau trên đường Giáo-lư,

       Nh́n với nhau Tôn-chỉ Cao-Đài;

              Không c̣n chia biệt Đông Tây,

Không c̣n Phái nọ, Chi nầy, Phật, Tiên.

       Đây là đường quy-nguyên Tam Giáo,

       Cũng là giềng trọng bảo nước non;

              Là mong cứu kiếp sống c̣n,

Cho toàn lê thứ trong cơn hăi hùng.

       Con sẽ được tâm trung khoan khoái,

       Nhận việc làm đúng ngăi, đúng nhân;

              V́ Thầy, v́ Đạo hy thân,

Trên ḍng lịch sử sáng ngần Rồng Tiên.

      Hỡi các con! khi các con đă nhận thức việc nên làm và phải làm để hầu đặt ḿnh trên nhiệm vụ th́ các con hăy quan niệm việc lớn là tiền đồ Đại-Đạo và tương lai chủng tộc, mà đừng quan niệm ở HUỆ-LƯƠNG (Trần-Văn-Quế) hay THIỆN-BẢO (Ngô-Chí-B́nh). Có vậy các con mới tránh được những hiểm nguy mà làm tṛn bổn phận con người của con đối với Thầy, với Đạo và nhân loại.

      Đường con đi, thiên hạ cũng đang đi, việc con làm thiên hạ cũng đang làm, cũng như các Chi Phái trong Đại Đạo, từ Ṭa-Thánh, Hội-Thánh, đến Thánh-Thất, cũng đang mở mang đường thiện, phổ truyền giáo lư trong đường hướng đạo đức, th́ Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư song song đồng hành và vượt một bước nữa là có nhiệm vụ tương trợ, giúp đỡ mọi mặt trên căn bản Đại-Đạo.

      Các con hăy sắp một cơ cấu, rèn luyện tín đồ các cấp, cũng như nhơn sanh, sao cho am tường giáo-lư căn bản của Đại-Đạo, rèn luyện cho xứng tài, xứng đức, xứng phẩm hạnh, để có thể chen vào hàng Giáo-phẩm, tŕnh độ tương đương với các cấp Thiên-phong Chức-sắc các giới trong kỳ Đại-Hội Vạn-Linh. V́ việc sẽ tiến hành phải đ̣i hỏi một cơ cấu tối thiểu, chi nên Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư sẽ lập ra thành Ban, dựa theo ba tiêu chuẩn đă dạy trong một đàn đầu Xuân Ất-Tỵ.

      Việc lập thành Ban không có ư nghĩa cai quản hoặc chỉ huy ai. Đó ví như bánh có khuôn, rắn có đầu, các tư kỳ phận mà thi hành chu đáo phần việc của ḿnh. Đức hy sinh của đứa lớn sẽ làm sáng đức hy sinh của đứa nhỏ, thương-yêu, nương-níu, d́u-dẫn nhau, tha-thứ mọi sơ suất nếu có, để chung lưng đâu cật, phô trương giáo lư, tức là nguồn gốc của hạnh phúc cho nhân sanh và nhân loại.

      .............

      Thầy nhận thấy nơi đây có rất nhiều hồng quang điển do các con thiện tâm, thiện chí với Đạo, nên Thầy ban cho chung các con một lời nầy để ghi tâm, hầu vững bước trên đường Thiên-Đạo.

      Các con, bởi có duyên lành, nên mặc dầu trải qua bao cơn băo táp, mấy lúc khảo đảo, các con đă không thối chí ngă ḷng, trái lại vẫn thiết tha v́ tiền đồ cơ Đạo nên khăng khăng theo đuổi cho đến ngày giờ nầy, đa số các con hiện diện tại điện tiền hữu duyên mà lănh lấy những lời khuyên dỗ của Thầy vừa qua. Các con chí muốn duy nhất là Đạo sớm thành, mà phải thành trên phương diện nào đó hỡi con?

      Đạo là chi? Rồi khi thành phải ra sao? Vậy th́ Thầy giải đáp cho con hiểu:

      THƯỢNG-ĐẾ vị nhân sanh mà khai Đạo Pháp để con cái của Thầy học hỏi mà hành theo đúng Chánh-Pháp, đến ngày công quả viên măn, sẽ trở về hiệp nhứt cùng Thầy. Lúc bấy giờ các con là Thầy, là Phật, Tiên, Thánh, Thần… Đó là đường lối tuyệt đích của Đạo.

      C̣n trước cơ Đạo ngày nay, các con muốn thành, trước nhứt ḷng con phải thành. Thành để hành cho đúng không cải canh, không thêm bớt, không chia rẽ, dụng đức hy sinh để cảm hóa cho nhau. Các con đừng e ngại không người dắt lối đưa đường, chỉ ngại cho ḷng con chưa thành. Khi ḷng con đă thành, tri, thuyết, hành như nhứt, th́ các con sẽ thấy lư siêu việt đến với các con, là ngày mà cây Phổ-Thông Giáo-Lư đơm bông kết quả...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh