Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

07.- SỰ THƯƠNG YÊU LÀ CƠ THỂ CỦA THẦY

NGỌC-MINH ĐÀI, Tuất thời, 29 tháng Chạp Bính-Ngọ (8-2-1967)

* * *

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI Giáo Đạo Nam Phương, Thầy các con! Thầy rất vui nh́n thấy các con đến chầu Thầy trước giờ Xuân sang, để cùng nhau hưởng hồng ân Thầy dành sẵn cho các con cũng như Thầy hằng ngự nơi chánh tâm mỗi trẻ.

      Tân Xuân này, Thầy cho triệu các con về đây để đại diện các Thánh Thất nơi Thủ Đô cùng hợp đồng lănh một sứ mạng hành Đạo mà Thầy sắp giao phó nơi đây. Miễn lễ các con đồng an tọa.

Thi:

Thầy dành cho trẻ một mùa Xuân,

Đi lại trần gian xóa khổ trần,

Như Lư Đạo mầu đang cứu cánh,

Cho đời thuần túy nét thanh tân.

      Các con! Hiện t́nh thế sự ngày nay đă diễn biến biết bao nhiêu tấn tuồng nhân quả. Đó không phải do sự chấp định của Thầy, mà do luật định của Đạo.

      Từ thuở khai Thiên tịch Địa sắp bày trần thế đến ngày nay, các con chỉ hiểu Đạo khai trong những thời kỳ hỗn loạn để cứu thế, hay Đạo khai trong cơ biến dịch đất Trời. Đến ngày nay, Thầy đă dạy rất nhiều và rất rơ ràng cho các con từ mấy mươi năm qua, Đạo là con đường duy nhứt của vạn linh sanh chúng, từ Thầy ban phát đến thế gian, và từ thế gian các con trở lại cùng Thầy. Thầy là Hư Vô Chi Khí, th́ Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi. Nên chi, trong thời kỳ Hạ Nguơn, chính ḿnh Thầy dùng khí Hư Vô trực tiếp hữu h́nh đến thế gian để dẫn dắt thâu hồi những điểm linh quang Thầy đă cho đến trần gian trở về khối đại linh quang.

      Các con nghĩ kỹ mà xem, chẳng một điều chi gọi là huyền bí cả. Nhưng lẽ huyền bí thiên nhiên vẫn đến với các con, mà các con đang nương theo lẽ huyền bí ấy để sanh trưởng cơi trần. Thầy dạy như thế để các con hiểu thêm chữ Đạo nhiều hơn.

      Con ôi! Luật Thiên Điều sáng tỏ, máy Trời đất vận hành, nên Thầy đă từng nói với các con: Sự thương yêu là cơ thể của Thầy. Những hiện cảnh ngày nay đang phô diễn trong đời là một sự cảnh tỉnh nhân loại trở về cùng Thượng Đế, tức là tiểu linh quang về hiệp thành khối đại linh quang là Thầy, và đức háo sanh bất diệt vẫn tuần tự, Tạo Hóa Càn Khôn vũ trụ lập Thánh-Đức Thượng-Nguơn.

      Hỡi các con! Hăy cố t́m sự sáng suốt Thầy đă ban cho mỗi trẻ từ Bạch-Ngọc-Kinh đến đây để suy đoán kiếp sanh tồn của con, và con nắm vững sự sáng suốt ấy để chầu Thầy hằng bữa đang ngự trị nơi ḷng con, th́ dầu cho bao nhiêu biến trạng cũng không làm con lạc Đạo xa Thầy.

      Sở dĩ nhân loại ngày nay đă chịu trong luật đào thải của Nguơn Hội xây vần và luôn luôn biến thiên khổ lụy, nào cơ cẩn điêu linh, nào thiên tai chiến họa. Con ôi! Từ Phụ vẫn là đức háo sanh, mà chính con lại tạo nên đường tận diệt. Bởi thế, Thầy phải đem h́nh thức Thánh Thể sắp bày nơi trần gian cũng như Thầy đă vạch rơ máy hành tàng vận chuyển sự sinh tồn của con ra trước mắt, để con t́m thấy sanh môn tử lộ, t́m thấy Thầy là các con, các con là Thầy, tất nhiên không phải cầu cạnh quyền thuật cao siêu hay t́m ở lư trí xa xôi, tạo nên những ǵ để cơ cấu chịu đảo lộn, mà trần gian lại phải một phen luân chuyển điêu tàn.

      Các con t́m đến với Thầy để học Đạo như hiện trước đây các con sẽ về chầu Thầy th́ Đạo ấy là Thầy và các con, các con cần nên sửa ḿnh tu tâm luyện tánh, diệt hết lục dục thất t́nh, để yên lặng mà trông thấy Đạo, mà hành Đạo và trở lại Thầy, như Hạ Thu, Đông đă măn là mùa Xuân đến với các con.

      Thầy muốn thực hiện cho rơ lư đạo, Thầy phải nhờ nơi các con thay Thầy làm người đi trước để rước kẻ đến sau, và các con nên nhớ rằng: Nếu các con không thương được kẻ ghét ḿnh th́ khó mong gần gũi với Thầy, hay con c̣n hiểu Đạo bằng một lối hiểu thường t́nh, ắt cũng phải trầm luân đọa lạc.

      Hỡi các con! Thầy là Cha cả vạn linh sanh chúng, Thầy chỉ đem lư thiên nhiên Tạo Hóa để ban đồng, không riêng vị. Mảnh đất Việt Nam này được hoằng khai Chơn Đạo ngày nay cũng do định luật, mà dân tộc Việt Nam đang hồi khốn khổ điêu linh, các con có cảm nghĩ buồn khổ riêng ḿnh, chớ các con ngờ đâu tạo thiện, tác ác là do nơi vạn linh sanh chúng chẳng riêng ǵ các con. Nếu Thầy không dụng đức háo sanh th́ các con có nghĩ rằng càn khôn vũ trụ sẽ ra thế nào chăng, lựa là nhân vật.

      Thầy đến trong giờ này để đem lại cho các con một mùa Xuân sáng chói giữa cảnh tối tăm, đem một hương Xuân ngọt ngào cho các con trong khi hăi hùng oi bức, đem tinh thần Xuân đến cho các con tươi tỉnh, phá tan hết những ǵ đang ám ảnh đè nén linh hồn con trong cảnh đọa đầy hỗn độn, và các con thừa hành sứ mạng của Thầy, mang tất cả lời Thầy dạy với t́nh thương yêu, nhân loại, với đức háo sanh để đem đi. Các con đi để thực hành, thực hành lư thuyết Cao-Đài Đại-Đạo trong bốn mươi hai năm đă biến chuyển rất nhiều giai đoạn.

      Hỡi các con đại diện các Thánh Thất, Thánh Tịnh! Hỡi các con Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Cao Đài Giáo Việt Nam! Mùa Xuân này các con hợp đồng lại để tiến hành trên đường công quả và đúng với chương tŕnh đă vạch sẵn ở Thiên cơ cho kịp thời gian Đại Đạo qui Tam Giáo hiệp Ngũ Chi, thiết Tam Long Huê Hội.

      Hỡi các con! Toàn khắp trên mảnh đất Việt Nam đă hiện lên Thánh Thể của Thầy, dầu là trong sự đạo tâm công quả, muốn hiến thân để hành đạo, hiến của để lập đức, hầu thoát cảnh trần tục trở lại cảnh Thiên Đường; dầu là do sự phàm tâm dục vọng, tranh đấu ở trong giới đạo đức. Nhưng đối với Thầy vẫn xót thương và chứng chiếu, th́ trong khi những Thánh Thất, Thánh Tịnh nào bị tàn phá hay hiu quạnh, hay cô lập, Thầy vẫn xem như các Ṭa Thánh, Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh uy nghi rực rỡ hiện hành. Các con hăy nhận thức ḷng Thầy để đem vào ḷng các con, và tập lần lần để cho lần lần được thành công trên quan điểm thương yêu, ảnh hưởng ấy sẽ đem đến sự hoằng dương đạo lư của Thầy.

Thi:

Xuân đến con vui với tiết xuân,

Hăy đem Đạo lư độ người trần,

Trong cơn mê muội xa ngôi vị,

Thức tỉnh lên đường học Thánh Nhân.

      Thầy sẽ cho các Đấng Thiêng Liêng hộ tŕ các con trên đường thế Thiên hành hóa, và các Đấng Thiêng Liêng sẽ đem đến cho con nhiều kết quả mỹ măn...

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh