Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

22.- SỨ MẠNG THIÊN-ĐẠO ĐẠI-THỪA

CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LƯ, 30-12- Canh Thân (4-2-1981)

* * *

      NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ Kim Viết CAO-ĐÀI Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. 

      Thầy các con ! Thầy đến giờ này để ban ơn cho các con và chư Phật, Tiên, Thánh, Thần sẽ bố điển lành trong giờ Giao-Thừa, để giúp thần lực cho các con chí thành tâm đạo được trọn hành Đạo sự trong niên tŕnh mới.

      Hỡi các con! Chỉ có bao nhiêu con cái đang qú trước đàn mà tâm các con chưa đồng nhất, th́ bảo sao thế sự chẳng biến thiên. Nhưng điều mà Thầy vui mừng hơn cả là ở ḷng các con có một chí thành trung kiên sự Đạo. Nên dầu có chênh lệch vị ngă đôi chút cũng có thể thọ nhận được hồng ân của Thầy để các con ḥa hợp cùng nhau, để cùng nhau bước lên Đại-Thừa hầu thực hành sứ mạng Thiên-Đạo.

      Mùa Xuân này, Thầy muốn các con sống trong Quyền-pháp Đạo. Thầy đă dạy từ năm Giáp-Dần và chư Tiên Tiền-Khai Đại-Đạo đă kêu gọi ḥa hợp các con để chuẩn bị trước những sự thay đổi của máy Tạo cuộc đời.

      Bảy năm trôi qua rồi, hiệu năng vẫn c̣n trong giai đoạn kế tiếp. Các con hăy học lại từ năm, một cuộc thi học kỳ ba của Thiên ân sứ mạng, Thầy sẵn dành hồng ân cho những con lỡ lầm lỗi biết hối quay về với sứ mạng dầu ở nơi đâu cũng thế.

      Này các con ! Xuân Tân-Dậu Thầy hỏi thử các con một câu, Thầy sanh cái ǵ trước nhất trong sự sanh hóa vạn hữu? các con đáp đúng Thầy sẽ thưởng...

      Các con giỏi lắm. Con quên rồi sao? Thiên nhứt sanh thủy. Như vậy Thầy dùng cái nguyên sơ này để ban ơn cho các con...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh