THÁNH GIÁO SƯU TẬP

VẠN HẠNH THIỀN SƯ

Mục lục

Giới thiệu

Lời giới thiệu

Tiểu sử Vạn-Hạnh Thiền-Sư

01) Việt Nam hữu phúc ...

02) ĐĐTKPĐ là cơ cứu rỗi ...

03) Tam Giáo quy nguyên

04) Vạn Giáo đồng nguyên

05) Tôn Giáo là cái ǵ?

06) Luận về chữ Đạo

07) Tu hành là ǵ?

08) Tu hành cần học hỏi?

09) Đời là cơi tạm vô thường

10) Lẽ sống và lẽ chết

11) Thiên thượng, Thiên hạ

12) An bần lạc Đạo

13) Tự hỏi ḿnh là ai?

14) Chiến thắng nội tâm

15) Tham thiền nhập định

16) T́m cầu cái Đạo tư hữu

17) Đạo là tâm linh

18) Luật cảm ứng

19) Đem Đạo cứu đời

20) Đem Đạo cứu đời (tiếp theo)

21) Thế pháp Di Lạc

22) Tự tin, tự giác

23) Hội Thánh là ǵ?

24) Khai Xuân tâm Đạo

 

Trở lại trang chánh