Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

14.- CHIẾN THẮNG NỘI TÂM

Trúc Lâm Thiền Điện, Tuất thời, mùng 7 tháng 7 Nhâm Tư (15-8-1972)

____________

Thi:

THIỀN môn mở rộng đón người lành,

đệ cần tu buổi hiện sanh,

VẠN giáo cũng đồng trong một lư.

HẠNH đường gieo rải giữa trần thành.

Thi:

Trần thành gieo răi giống từ bi,

Ai có thiện căn hăy bảo tŕ,

Rèn luyện cho nên người thánh đức.

Giúp đời trong lúc cảnh đời nguy.

 

      Này chư đạo hữu! Này hàng sứ mạng Thiên ân! Bần Tăng rất hoan hỉ trước bản hiệu Vạn-Hạnh Đạo-Tràng, không phải Bần Tăng hănh diện bằng danh từ trùng hợp với sự chiêm ngưỡng của chư đạo hữu. Chư đạo hữu đừng nên ngộ nhận như thế làm thêm điều ngăn ngại cho công cuộc phổ thông giáo lư Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, mà chư đạo hữu nên hiểu rằng: Bần Tăng hoan hỉ chư đạo hữu đă đóng lên một tấm gương phản chiếu, đó là tấm gương vạn hạnh của người tu. Thế th́ chư đạo hữu hăy siêng năng cần mẫn lau rửa tấm gương ấy hằng ngày trong sáng, và cũng siêng năng cần mẫn soi gương để nh́n thấy sắc diện của chính ḿnh khi lành lúc dữ, khi thiện lúc ác, khi phải lúc trái. Những lúc nào chư đạo hữu tâm an thần định, soi vào gương thấy vẻ mặt thuần hậu đoan trang hiện nét vô tư nhàn hạ. Ngược lại, lúc nào chư đạo hữu thấy lửa ḷng bốc cháy sân si phát khởi, cũng nên soi vào gương để nh́n thấy những nét hung hăn căm hờn hiện lên trên gương mặt của chư đạo hữu trong giờ đó, trong ngày đó.

      Sở dĩ các bậc hiền nhân thánh triết có cái túi khôn muôn đời để thế nhân sùng kính là họ đă làm được người anh hùng chiến thắng nội tâm cũng như hoàn cảnh. Họ không sợ thấy gương mặt hung ác của ḿnh, cũng như họ từng nh́n được gương mặt thuần lương thiện mỹ. Họ luôn luôn soi sáng để cân nhắc sửa đoan từng giây từng phút. Nhờ thế mà đă nêu lên câu "Đạo bất khả tu du lỵ dă" (1).

      Ngày nay chư đạo hữu đem tấm gương ấy thể hiện theo sở học sở hành của các bậc Thánh nhân ư? Ôi! thế là quí hóa lắm! Bần Tăng hoan hỉ ở chỗ đó.

Thi:

Đời nguy v́ bởi Đạo xa người,

Người biết Đạo rồi chẳng hổ ngươi,

Đối với đất trời non nước cả,

Vi nhân nhiệm vụ để lưu đời.

 

      Chư đạo hữu hành theo sở hành của các bậc đáng kính ngày xưa, học theo sở học của các hàng hiền nhân thánh triết, Bần Tăng vẫn c̣n e ngại cái khuôn thước vạn cổ ấy người đời có đo lường được một hai phân tấc ǵ chăng? Hay là chỉ biểu dương h́nh thức mà muôn hạnh chưa thấm nhuần?

Thi:

Phù sanh một kiếp có chi rằng,

Tháng lại ngày qua hỏi thử chăng?

Trục lợi đồ danh đời lắm kẻ,

Tu tâm dưỡng tánh sánh đâu bằng.

Thi:

Đâu bằng bởi ít kẻ quày chơn,

T́m lại quê xưa chốn thượng từng,

Quanh quẩn luân hồi trong vạn kiếp,

Dễ ǵ giác ngộ giữa tam nguơn.

Tam nguơn chuyển phục lại đời an,

Sớm biết Trời Cha mở Đạo vàng,

Tận độ quần sinh cơn mạt kiếp,

Cậy tay sứ mạng lập dinh hoàn.

 

      Này chư đạo hữu lưỡng phái! Đời tranh đấu, đời loạn ly, ḷng người chia rẽ, con người phải chịu điêu linh tàn khốc. Cái nguyên nhân đó tưởng lại mỗi người trên thế gian đều biết rơ, nhưng con người đă chấp nhận lấy cái nhân tranh đấu để gieo họa tranh đấu, chấp nhận cái nhân tham dục để gieo quả tiêu diệt. Đó là con người tự chấp nhận, nào phải Trời đất Phật Tiên Thánh Thần ban định cho đâu, cũng nào phải ma vương ác quỉ xui giục đâu. Đấng Tạo Hóa vẫn là Tạo Hóa, nhưng luật Thiên Điều thưởng phạt là do luật Thiên Điều. Ma vương ác quỉ là những tôi tớ cấu thành bởi Hậu Thiên trược khí hóa sanh, bởi sự tham dục kết thành nên các giống để làm cho những miếng tâm điều cằn cỗi khô khan mọc đầy gai góc chướng ngại phiền năo. Từ trong cảnh hoang vu ấy mới phát hiện h́nh tướng Ma vương ác quỉ lôi cuốn kéo tŕ con người vào chốn đọa lạc trầm luân.

      Tóm lại đều do một cái tâm: tâm bất trắc, tâm cố chấp, tâm tham dục, tâm sân si, tâm tranh đấu. Hiện t́nh thế sự ngày nay là do nơi các cái tâm mà Bần Tăng đă kể. Chư đạo hữu hăy mau mau xem xét lại nội tâm, nếu có tâm nào lẫn lộn vào đó th́ nên diệt trừ hẳn đi để cho thánh tâm, lương tâm, linh tâm hay chơn tâm cũng thế, th́ mới có một vốn liếng khả dĩ phô bày để phổ độ mọi người. Nếu mỗi người là con chung của Đấng Cha Lành, tất nhiên đều có thánh tâm hay linh tâm. Như vậy chỉ một phút sai lầm, bao kiếp đọa lạc quên nẻo quên đường, ắt phải nhờ ở sự dẫn độ của chư đạo hữu, của người có trách nhiệm vi nhân, của sứ đồ Thượng Đế dẫn độ bằng tinh thần, bằng giáo lư, bằng t́nh cảm, v.v...

      Chư đạo hữu hăy độ lấy sức ḿnh để đo lường nhân sự.

Thi:

Đời loạn ḷng người cũng loạn ly,

Mới đem Đại-Đạo mở Tam-Kỳ,

Mỗi người tự giác t́m cơ bản,

Độ rỗi chính ḿnh trước nạn nguy.

Nạn nguy v́ bởi dục tâm sanh,

Chung đỉnh phù vân đă khoát mành,

Chịu lớp vô minh quên cội rễ,

Càng xa càng lụy kiếp phù sanh.

Thi:

Phù sanh một kiếp có chi rằng,

Tháng lại ngày qua hỏi thử chăng?

Trục lợi đồ danh đời lắm kẻ,

Tu tâm dưỡng tánh sánh đâu bằng.

 

      Có làm được như vậy th́ mới mong kết quả tốt đẹp. Nếu dùng một gáo nước mà chữa lửa muôn xe, làm sao tắt được! Bần Tăng nói như vậy có nghĩa khuyên chư đạo hữu sở tại địa phương nầy, tỉnh này, cũng như địa phương khác, tỉnh khác, hăy củng cố nội bộ rèn luyện nhân cách, chỉnh đốn nhân sự, ḥa hợp nhân tâm, làm được một phải nên một, được hai phải nên hai, để cho cốt cán chủ trương được vững vàng. Đó là "Tri chỉ để định, định để tịnh, tịnh để an" Khi nội bộ an rồi, muôn việc sẽ được.

      Bần Tăng nói như vậy, chư đạo hữu cần suy gẫm để mà hành đạo. Bởi con người thiếu chủ trị nội tâm nên thiên hạ bất ḥa. Bởi con người thiếu tự tín tự lập nên mới ương hèn trước uy quyền của những kẻ chia phe lập đảng. Bởi các tín đồ đạo hữu sứ mạng Thiên-phong không giữ tṛn trách nhiệm ḿnh trong nội tâm chí thành mới chịu nhiều khảo đảo. Biết như vậy nên quan trọng ở nội tâm trước nhứt. Có quan trọng nội tâm th́ h́nh thức mới đáng quan trọng.

      Nay chư đạo hữu đă xây dựng về h́nh thức rất khả quan, th́ về đạo lư cũng cố gắng tu học. Cần tu học hằng ngày để có đủ sự sáng suốt mới trắc định tâm lư nhân sinh trên đường hành đạo cứu cánh liên giao.

      Đàn nay Bần Tăng dạy mấy lời để làm món quà Trung Nguơn trong năm Nhâm Tư.

      Bần Tăng ban ơn toàn thể chư đạo hữu hiện diện nam nữ nơi đây. Tuy trong vài giờ hội ngộ, nhân duyên vẫn được ghi nhận giữa người hữu h́nh, người vô vi, dù hai cảnh sắc không, nếu chư đạo hữu cảm thành tắc ứng.

Thi:

Dinh hoàn tái tạo giữa kỳ ba,

Dựng lại phong cương của nước nhà,

Trách nhiệm có ai chừ gởi gấm.

Người sau kẻ trước chẳng đâu xa.

Xa thơ gồng gánh bước thiên luân,

Nên Đạo nhờ nơi một chữ thuần,

Thuần nhứt, thuần chơn, vô ngă tính,

Trên đời mới đáng mặt kinh luân.

 

      Nhớ lại ngày xưa Bần Tăng c̣n là một Thiền Sư, một Thiền Sư đă để lại ngày nay ḍng lịch sử giác ngộ cho muôn dân. Nếu là hàng trí giả thức thời nên t́m hiểu sở học sở hành của cổ nhân để hướng tâm về chỗ thanh tịnh mới mong đạt được công tŕnh kiến tạo trong nguyện vọng to tát kia. Hiểu được sẽ c̣n ngày tái ngộ…

_______________________________

 

Phần chú thích:

(1) “Đạo bất khả tu du lỵ dă” nghĩa là: Đạo chẳng nên rời xa giây phút nào.

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh