Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

22.- TỰ TIN, TỰ GIÁC

TRÚC-LÂM THIỀN-ĐIỆN,

Tuất thời Mùng 7 tháng 2 Tân-Hợi (3-3-1971)

____________

      VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, Bần Tăng  hoan hỉ chào chư  đạo hữu lưỡng phái.  Hôm nay Bần Tăng đến Trước-Lâm Thánh-Đức Thiền-Điện để thăm viếng chư đạo hữu và cùng chư đạo hữu luận đàm đạo lư. Mời toàn thể chư đạo hữu lưỡng phái đồng tọa thiền.

Thi:

VẠN lư giai do đắc nhứt thành,

HẠNH đường giáo chúng thuyết chơn thanh;

THIỀN lâm viễn vọng đa phi lộ,

biểu thiên thu nhứt quán linh.

      Bần Tăng nhớ lại ngày sanh tiền trên cuộc đời tu niệm đă lắm phen xuất thế cũng lắm phen nhập thế. Khi thấu triệt huyền vi Tạo-Hóa, rơ đường luân hồi lục đạo, chánh pháp Như Lai soi rọi viên thông th́ mới thấy chỗ thậm thâm diệu diệu.

      Thời kỳ Tam Long-Hoa Hội, tất cả đều thu hẹp vào trong chỗ phục thỉ tuần huờn, thế nên gọi là Đạo. Đạo hóa sanh vạn vật, Đạo không ở trong chỗ hạn hẹp riêng tư, mà Đạo vẫn luân lưu khắp chốn, từ vật lớn nhứt vũ trụ kiền khôn cho đến vật tế vi trong vạn vật. Thế nên vấn đề xuất thế và nhập thế của Bần Tăng đều do cái Đạo mà thực hiện.

      Ngày nay, trước cảnh đời đảo điên xáo trộn, nhơn tâm phân hóa vô cùng, rất đỗi tôn giáo là những khuôn vàng thước ngọc để khép con người từ chỗ sa đọa trở nên Hiền Thánh Tiên Phật, hun đúc con người từ chỗ trọng trược hồng trần được thanh thoát cao siêu, tôn giáo là mối dây liên quan, là cửa thông đồng cho vạn dân chủng tộc, thế mà tôn giáo ngày nay cũng trong t́nh trạng chia ly phân cách. Đó là do nơi ḷng người chẳng về một, nên tôn giáo trở thành những tổ chức riêng biệt của xă hội này, quốc gia kia, đảng phái nọ.

      Hỡi ai là người thức tri thời vụ, ai là người đang đi trên đường Đạo học, ai muốn t́m chỗ uyên thâm của Đạo lư, ai muốn thoát khỏi cảnh ràng buộc trí năo tâm linh giữa cơi đời hỗn loạn này, hăy tự tín, tự giác, để t́m hiểu nguyên nhân nào đưa con người vào hoàn cảnh tối tăm loạn lạc này. Có t́m thấy mới biết quay về với nhân bản, với bổn tính chất thuần lương mà từ thuở sơ sinh đă có hằng hữu Thượng-Đế giáng trung.

      Dân tộc Việt trên bốn ngh́n năm văn hiến, đă chịu rất nhiều ảnh hưởng du nhập ở các tôn giáo ngoại bang, nhất là Trung Hoa Khổng Mạnh, Nho Giáo đem lại cho nước nhà một trật tự an ninh thuần phong mỹ tục; Phật Giáo đem lại cho con người giải thoát tâm linh đang bị ch́m đắm trong  khổ hải hồng trần; Đạo Giáo dưỡng dục con người trên mọi phương diện vô vi và hữu thể. Tất cả những ảnh hưởng ấy đă ăn sâu vào tiềm thức của dân tộc Việt hầu hết. Đến ngày nay, trước cảnh thiên tai quốc nạn, sở dĩ không đem được Đạo để văn cứu t́nh thế trở lại ḥa b́nh là v́ con người và con người không nh́n nhau bằng đạo đức, không sống với lẽ Đạo, không hành động trong lư Đạo.

      Tóm lại, con người đă xa lần Đạo-lư, chỉ c̣n lại cái chủ thuyết mà con người tự ôm gồm riêng rẽ và cho đó là cao siêu, là tôn trọng mà thôi.

      Muốn thế giới được ḥa b́nh, càn khôn được an định, th́ mỗi con người phải hoàn toàn hướng về đạo đức, phải t́m suốt lư uyên thâm của Đạo để an  định nội tâm. Khi nội tâm an định th́ ngoại cảnh dù có xao động cách nào cũng  không làm cho con người phải đảo điên trong kiếp nạn.

Thi:

Ḷng người an định tự hư vô.

Mới rơ nguyên nhân thoát nghiệp đồ;

Cấu tạo bởi chưng tâm hám vọng,

Khiến nên Thiên lư khó bày phô.

      Vậy trước đây, Bần Tăng cũng nhân danh Thiền-Sư Vạn-Hạnh trong sự tín ngưỡng của chư đạo hữu, để lời khuyên tất cả chư  đạo hữu trong đàn hôm nay, hăy nhớ rằng mọi sự thế gian là giả tạm, h́nh thức vẫn là h́nh thức, mà cái lư kết tinh ở chỗ chơn như bản tánh. V́ thế nên chư đạo hữu hăy nhắm vào nhân  bản để tiến bước trên đường tu  học cũng như quảng truyền giáo lư đạo đức mà từ bấy lâu chư đạo hữu hằng theo dơi.

      Muốn đặt một tương lai cho vạn dân được ổn định, cho quốc thới dân an, th́ mỗi người phải tập trung ư chí đồng nhứt trên tinh thần truyền bá đạo đức, mỗi người trách nhiệm, nhưng chung qui muôn ḍng cũng trở về bể cả.

Bài:

       Hỡi ai ! muôn việc trên đời,

Đều do ở tại ḷng người mà thôi;

       Ḷng người như nước bể khơi,

Trùng ba vạn lượng chơi vơi khách trần.

       Hỡi ai  đă biết tu thân!

Đạo trong tâm tánh vẫn gần không xa;

       Đạo do chủ thuyết trung ḥa,

Đạo mầu dưỡng dục khắp ra vạn loài.

       T́m trong  lư đạo không hai,

Muốn cho đắc nhứt an bài nội tâm.

        Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh