Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

06.- LUẬN VỀ CHỮ ĐẠO

Minh Lư Thánh Hội, Tuất thời mùng 4 tháng 9 Quí Sửu (29-9-1973)

____________

THI:

VẠN giáo đồng nguyên tự bổn lai,

HẠNH duyên khải ngộ Đạo minh khai;

THIỀN đường nhựt nhựt năng tu dưỡng,

đệ trùng hoan tại Bửu Đài.

      VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, Bần Tăng mừng chư Thiên mạng Thiên ân, chào chư đạo hữu đàn trung.

      Nể t́nh bạn đạo của BÁC-NHĂ THIỀN-SƯ và cũng để đáp tạ ḷng mến luyến của chư đạo hữu trên môi trường giáo lư tu học, nên Bần Tăng đến trần gian giờ nầy nương ngọn cơ Tiên bủa lằn linh điển viết ra thành chữ, đọc lên thành lời, để giúp nhau trên bước đường tu học hầu thực hiện câu:

Kẻ đi trước khuyên chờ chậm bước,

Người đi sau cố gắng tiến mau...

      Bần Tăng xin mời chư đạo hữu đồng tọa thiền.

      Chư đạo hữu!

THI:

Đạo tuy định nghĩa khắp muôn phương ,

Căn bản làm đầu một chữ “THƯƠNG”;

Thương chúng, thương ḿnh, thương tất cả,

Th́ đem Chơn Đạo sớm hoằng dương.

      Chư đạo hữu! Cũng như tự thuở nào, mỗi lần đến trần gian rọi lằn Thiên điển, Bần Tăng thấy tâm tư của mỗi chư đạo hữu dành cho Bần Tăng mối thiện cảm sâu xa với chân t́nh kính cẩn về phương diện hành văn tả chân để diễn tả những khía cạnh khác nhau cho một vấn đề. Đó là giáo lư tu học.

      V́ tiếng nôm cần phải dùng nhiều tiếng để diễn tả một từ ngữ giáo lư bằng Hán tự, thế nên Bần Tăng cố gắng dùng nhiều tiếng thông thường quen thuộc với chư đạo hữu, dụng ư là làm sao giúp chư đạo hữu hiểu rốt ráo một vấn đề, mặc dù danh từ Đạo rất là trừu tượng mông lung. Nếu được dùng Hán tự, đó là một điều rất dễ đối với Bần Tăng, nhưng ngại e không được phổ thông đến phần đại chúng.

      Chư đạo hữu ơi! Bần tăng nh́n xem nơi chánh điện hôm nay ở phía trước, trong chư đạo hữu có thể tạm phân ra làm bốn bậc căn trí:

      Một là thành phần giác ngộ đang đi vào cửa Đạo và đang t́m học và hành cái Đạo.

      Hai là thành phần đă vào cửa Đạo rồi,nhưng chưa thấu triệt đạo lư ở khía cạnh vô vi huyền nhiệm.

      Ba là thành phần nhập môn giữ Đạo nhưng chưa biết Đạo là chi, đặt nặng vấn đề h́nh thức tụng niệm lễ bái cúng kiến, c̣n phần giáo lư uyên thâm của Đạo, nếu rảnh học được cũng tốt, bằng không cũng chẳng sao, v́ đa đoan việc đời tại với bị v́ sinh kế.

      Chót hết là thành phần thứ bốn: v́ chán ngán những giả dối của cuộc đời muốn t́m cái chân thiện mỹ trong xă hội đạo đức qua một nhóm hoặc một tổ chức của người tu, nhứt là tổ chức đó lại được Phật, Tiên, Thánh giáng cơ d́u dắt, muốn gần nơi đây để t́m xem sự mầu nhiệm Phật Tiên như thế nào, may ra giải đáp hoặc mách bảo giúp ḿnh những sự rủi may, tốt xấu trên đường hoạn lộ thế sự phù vân.

      Trước bốn thành phần căn trí đó đă đặt Bần Tăng trước một bối cảnh xử sự thế nào trên phương diện định nghĩa chữ Đạo nơi đây?

      Bần Tăng trước kia cũng là nhân thế như chư đạo hữu, đă cổi áo ra đi, rũ bỏ phần nhục thể từ lâu lắm rồi, nhưng đă là gốc người nhân thế, không sao quên được hồn thiêng đất nước, khí thiêng dân tộc, không sao quên được t́nh đồng chủng đồng bào. Hôm nay, Bần Tăng muốn mượn chữ "Đạo" để nói lên một trong muôn ngh́n tâm trạng của ḿnh muốn nói, để cho chư đạo hữu lưu ư hầu đáp một phần nào trong mối t́nh dân tộc.

      Chư đạo hữu ôi! Nói đến chữ Đạo, có người liên tưởng đến Chùa, Thất, Am tự, Thánh Thất, Thánh Đường, hoặc thí phát qui y, phế đời hành Đạo, hoặc nói đến chữ Đạo, có nhiều người liên tưởng đến mặc áo bă nâu sồng, trường trai giới sát, vào Chùa gơ mơ tụng kinh, qú hương bái sám,cắt đứt mọi sự sanh hoạt ở thế gian. Nói đến chữ Đạo, có nhiều người lại liên tưởng xa hơn nữa, đó là lập cơ xây bàn cầu Tiên Thánh Phật để thỏa măn những ǵ ḿnh muốn do các Đấng Thiêng Liêng mách bảo chỉ giúp cho mọi phương diện nhu cầu.

      Chư đạo hữu ôi! Nếu tất cả những quan niệm mà Bần Tăng vừa kể bên trên đó là đúng th́ chữ Đạo không c̣n ư nghĩa ǵ với nó nữa. Bởi v́ thế gian chưa vào một Đạo nào hết mà người ta c̣n nói được câu “Đạo quân thần, đạo phụ tử, đạo phu thê, đạo huynh đệ, đạo bằng hữu” hoặc là “Thị Đạo tắc tấn, phi Đạo tắc thối” hoặc câu “Minh Vương Thánh Đạo” hoặc câu “Lănh đạo tinh thần, lănh đạo tôn giáo” hoặc “Lănh đạo quốc gia” hoặc “Đoàn hướng đạo sinh”, v.v... và .v.v...

      Ở lănh vực nào cũng có kèm theo chữ Đạo trong danh từ hoặc từ ngữ ấy. Như vậy, người thế gian đă ḥa ḿnh trong các lănh vực Đạo nhưng vô ư thức. V́ bởi vô ư thức cho nên không theo đuổi để khai thác cùng phát triển cho đến chỗ tận thiện, tận mỹ cái Đạo của lănh vực đó. V́ bởi vô ư thức cho nên có lắm người rớt trong cái hố sâu tội lỗi, làm trái tôn chỉ mục đích cùng đường lối của tổ chức đó. V́ vô ư thức cho nên thiên hạ mới gây ra những điều tàn bạo tội lỗi nhưng lúc nào cũng nhân danh cái Đạo, như lănh đạo tinh thần, lănh đạo tôn giáo, lănh đạo quốc gia ,v.v...

      Tiền nhân đă dùng chữ Đạo ghép trong các từ ngữ trong khắp các lănh vực là đă có dụng ư rằng bất cứ một hành động nào dầu ở lănh vực nào cũng không nên tách rời cái Đạo, mà phải thuận Đạo. Thuận Đạo tức là thuận Thiên. Hễ thuận Thiên th́ c̣n, nghịch Thiên th́ mất. Như vậy chữ Đạo đâu phải nhứt thiết đóng khung trong lănh vực Chùa, Thất, Am tự , v.v... mà chữ Đạo nó có cái lư huyền nhiệm ẩn tàng trong khắp cả các lănh vực từ lớn hết sức lớn, đến nhỏ hết sức nhỏ, không chỗ nào là không có cái Đạo. V́ Đạo là lẽ phải, là nguồn sống, là an bày cho vạn vật.

      Thí dụ: Đạo mà lồng trong quân thần, th́ quân có minh, thần có trung. Đạo lồng trong phụ tử th́ phụ có từ, tử có hiếu. Đạo lồng trong phu thê, th́ phu thê tương ái, trọn đạo thỉ chung, xây dựng hạnh phúc gia đ́nh, dưỡng nuôi con cái nên người hữu ích trong quốc gia xă hội, nhỏ nhứt là gia đ́nh. Đạo nếu lồng trong t́nh bằng hữu th́ bằng hữu tương thân, tương kính. Đạo lồng trong huynh đệ th́ huynh tắc hữu, đệ tắc cung. Đạo lồng trong người lănh đạo quốc gia th́ người ấy phải xem ḿnh như cha như mẹ, c̣n quần chúng như con cháu ruột rà. Mẹ cha lúc nào cũng nhường và xem sự an nguy của con trước hơn là bản thân ḿnh. Đạo lồng trong đoàn thể th́ người lănh đạo đoàn thể ấy phải được chí đức, chí nhân, chí công, chí trực, chí minh, chí chánh. Đạo mà lồng trong giới lănh đạo quân binh tướng sĩ th́ người lănh đạo ấy phải đem thân ḿnh ra trước để che chở mạng sống muôn binh, xem sự đói no ấm lạnh buồn vui sướng khổ của thuộc hạ như chính ḿnh. Đạo lồng trong đoàn thể tôn giáo th́ người lănh đạo tinh thần tôn giáo đó phải có hai thái độ trong hai lănh vực: thái độ thứ nhứt là xả thân, khi nói về xả thân th́ đem thân ḿnh ra trước quán xuyến tất cả sự khổ cực khó khăn kiên nhẫn hy sinh để làm cây cầu cho hàng tín hữu bước trên đó đi đến đường Đạo; thái độ thứ hai là danh vọng quyền hành và thụ hưởng. Người lănh đạo ở khung cảnh nầy phải để ḿnh ra sau và núp trong bóng tối để xiển dương khích lệ ngợi khen nung đúc tinh thần cho hàng tín hữu hoan hỉ hăng hái trên đường tu học.

      Tóm lại, bậc lănh đạo tinh thần tôn giáo, khi cực khổ th́ xung phong đảm nhận làm trước, lúc thụ hưởng phải đặt ḿnh ở chót phía sau. Dầu trong lănh vực nào cũng thế, gương khiêm tốn, ḷng nhẫn nại, đức hy sinh, công quán xuyến, làm nên cho người, kết quả vấn đề đó là gây t́nh thương yêu ḥa ái cho mọi người. Dù muốn dù không, cái phản ứng tốt đẹp sẽ hướng về cho nơi xuất phát. Nhân tâm là yếu tố làm đầu, t́nh thương là căn bản thành công cho mọi việc. Như vậy, chữ Đạo bây giờ không c̣n bị đóng khung trong chật hẹp nữa.

      Bần Tăng muốn nói thêm: Thú dữ như cọp, gấu, beo, sư tử, tuy là loài ăn thịt, nhưng không nỡ ăn con. Đó là Đạo. Người nhân thế mỗi lần bịnh hoạn sanh sản, đến lương y, bác sĩ hoặc nữ hộ sinh, nhưng loài thượng cầm hạ thú cho đến loài hạ ngư nào đâu cần lương y, bác sĩ, vẫn sống, vẫn sanh, vẫn được an bày. Đó là Đạo. Cây, cành, lá xanh giống nhau, nhưng tại sao không trổ cùng một thứ hoa, sanh cùng một sắc hoa, kết thành một loài trái, mà lại có thứ hoa hường, hoa tím, hoa trắng, hoa nâu, hoa vàng, hoa đỏ. C̣n trái th́ đắng trái lại ngọt, trái lại chua, trái lại cay. Tại sao không chua từ đầu chí cuối, tại sao không chát từ nhỏ đến lớn, mà tại sao chua lúc đầu ngọt lúc cuối như trái xoài, chát lúc nhỏ như chuối non, ngọt lúc lớn như chuối chín, v.v... Đó là Đạo.

      Trên quăng đường đời có mặt xa lộ tuy trên mặt lộ ấy không lắm nhiều xe, nhưng tai nạn lưu thông chết người thường xảy ra trên mặt báo. Như trong Vũ trụ Thiên không đă có, đang có hằng triệu triệu quả tinh cầu quay tít mù trong vạn đại, nhưng cứ điều ḥa xay chuyển chẳng chạm, chẳng va. Đó cũng là Đạo.

      Như vậy, chữ Đạo nơi đây chỉ tạm mượn để mà gọi, mà kêu, thật ra không biết gọi những cái đó bằng tiếng ǵ khác.

      Chư đạo hữu ôi! Sau đây Bần Tăng chỉ thâu hẹp chữ Đạo lại trong lănh vực bé tí. Đó là đạo đức cho người tu hành.

      Trong lănh vực tu hành cũng thường dùng chữ Đạo, như Đạo lư, Đạo đức và thành Đạo v,v... Từ ngữ nào cũng có chữ Đạo.

      Thử định nghĩa sơ qua và cái tác dụng của nó :

      Đạo Lư: Là cái lư diễn tả giải bày sự huyền nhiệm mông lung của chữ Đạo. Tuy giải lư trong giới hạn nào đó thôi cũng đă giúp cho những ai muốn học Đạo cần học qua giáo lư để bắt mối dây lần phăng để thấy hiểu được Đạo là danh từ trừu tượng mông lung nhưng nó có lư thật của nó.

      Đạo Đức: Khi những ai hiểu được cái lư của Đạo rồi th́ tự nguyện khép ḿnh ăn ở xử thế sao cho phải Đạo. Khi xử thế được trong lănh vực đạo quân thần, phụ tử, phu thê, huynh đệ, bằng hữu rồi th́ đó là cái đức sáng của con người hiểu lư Đạo.

      Đạo Hạnh: Là tác phong đức hạnh của người giữ Đạo. Khi đă hiểu lư Đạo rồi, hành cho sáng cái đức của Đạo rồi, tự nhiên tác phong đạo hạnh từ bên trong bộc lộ thể hiện ra bên ngoài. Đó là câu “Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh”. Người ta chỉ nh́n qua khuôn mặt tướng đi đứng ngồi, đă hiểu ngay tác phong đạo hạnh của người ấy có được đến mức độ nào rồi.

      Đạo Pháp: Là cái Pháp, là giềng mối, là ch́a khóa cho hành giả mở đi vào trung tâm sự tạo Phật tác Tiên, giải thoát kiếp hồng trần tạm bợ, trầm luân khổ hải để về chốn an nhàn vĩnh cửu vô sanh bất diệt.

      Hành Đạo: Hành là làm, khi đă hiểu lư Đạo như thế nào rồi th́ hành giả phải bắt tay hành sự để thành công. Hành sự ấy tuy kể ra th́ nhiều nhưng tựu trung chỉ có hai phần: Một là tự giác, nghĩa là ḿnh phải làm cho bản thân ḿnh trở hoàn thiện, chí đức chí nhân. Hai là giác tha, nghĩa là đem sự hiểu biết của ḿnh truyền bá giúp đỡ cho kẻ khác muốn biết để cùng nhau tu tiến trên đường Thánh thiện.

      Thành Đạo: Khi hành giả đă thực thi trọn vẹn, trải qua các đoạn đường trên, đến giai đoạn thành Đạo là gặt hái kết quả do công tŕnh, công quả, công phu, kiên tâm tŕ thủ gieo hột bón phân tưới nước của các giai đoạn đạo lư, đạo hạnh, đạo đức, đạo pháp, hành đạo, v.v... kể trên.

      V́ chữ Đạo không ai làm sao định nghĩa rơ ràng bằng ngôn từ, thế nên phải tạm mượn ngôn từ diễn tả để d́u dắt nhau đi suốt được những đoạn đường đó rồi tự nhiên mỗi người có phát huệ. Từ chỗ phát huệ đó, tâm linh cảm ứng với các Đấng Thiêng Liêng, nhờ sự dắt d́u chỉ dẫn trong chỗ mặc mặc, hư hư, ảo ảo chốn tịnh pḥng mà t́m được về nơi quê xưa vị cũ. Nếu hành giả đă đến mức đó rồi th́ có cần chi đến Phật Tiên giáng cơ dạy Đạo, cần chi đến việc học hỏi giáo lư từ quyển nầy sang quyển khác. Lúc bấy giờ gọi là VÔ TỰ CHƠN KINH. Yến sáng Đạo từ nơi tâm ẩn mà nên. C̣n chữ Đạo lúc bấy giờ không gọi Đạo nữa. Nó chỉ là con số không mà thôi.

THI:

Đạo tại tâm trung chẳng phải xa,

Thật hành quyết chí sẽ t́m ra;

Phật, Tiên, Thượng Đế không xa lắm,

Xa hoặc được gần cũng bởi ta.

* * *

Ta phải biết ta mới thật ta,

Nếu không th́ hóa cái ta tà;

Tà do loạn động, do câu chấp,

Ma Phật, Phật ma bởi đó mà.

 

      Chư đạo hữu! Kể th́ hôm nay Bần Tăng cũng nói hơi mắc rồi đó. Chư đạo hữu cố gắng thành tâm thiện chí chế ngự phàm tâm để nhường chỗ cho Đạo tâm sanh. Chừng đó mỗi người tự cầm đuốc mà đi, khỏi mong ai dắt đường chỉ lối.

      Thôi đêm đă khuya rồi, Bần Tăng tạm dừng bút nơi đây, Bần Tăng cảm ơn chư đạo hữu đă dành ḷng thành theo dơi suốt mấy tiếng đồng hồ.

THI:

V́ thương mới chỉ tỏ t́nh thương,

Phân tách thiệt hơn những bước đường;

Đạo hữu gắng công tu học lấy,

Giă từ lui điển lại Tây Phương.    

      Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh