Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

17.- ĐẠO LÀ TÂM LINH

Cơ quan Phổ Thông Giáo Lư, Rằm tháng 4 Giáp Dần (6-5-1974)

____________

      VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, chào chư Thiên ân hướng đạo, chào chư đạo hữu. Sau thời tịnh tọa, nh́n xuống trần gian thấy có nhiều ánh hồng quang đang ẩn hiện mờ ảo trong ác khí âm u. Nhân giờ đàn lễ, Bần Tăng quá bước tạm linh cơ t́m người có căn duyên giác ngộ độ dẫn kết hợp đạo mầu cùng giải thoát vạn linh ra ṿng khổ nạn.

THI:

Ta đến trần gian với tấc ḷng,

Ḷng thương sanh chúng cảnh nguy vong,

Khêu từng đuốc huệ trong nhân bản,

Soi sáng đêm đen rọi ánh hồng.

      Hôm nay là ngày được thiết lễ đản sanh của đức Thế Tôn trong Tam Giáo Đạo Tổ, với cương vị một Thiền sư, Bần Tăng xin đem ư-thức về chơn lư Đạo giúp cho chư đạo hữu tinh tấn thêm trên đường tu niệm.

      Chư đạo hữu đă qua những cuộc thăng trầm bỉ thới của kiếp sống nhân sinh, đă nhận xét nhiều rồi mọi cảnh giả trần đang diễn biến. Có nhận xét chư đạo hữu mới t́m một lối đi, một hướng tiến cho chính ḿnh trong chơn lư Đạo.

      Ngoài h́nh thức thông thường của mỗi tổ chức Tôn giáo là tâm linh, Đạo có hiện bày thực tướng cứu cánh là do tâm linh bừng tỉnh được giấc ngủ tự năm nào nơi bến khởi nguyên. Tâm linh có bừng tỉnh mới nhận được điều quan trọng của kiếp sống nhân sinh. Nhân sinh vào đời là vào trường tiến hóa cho vạn vật vạn linh. Vào đời là vào trong luật tắc vận hành của Đạo, của Tạo Hóa. Có vận hành trưởng dưỡng, có un đúc trui rèn th́ con người mới trở nên hàng siêu nhân Thánh triết, nên bậc Phật, Tiên. Các giá trị ấy đều do Đạo mà có, Đạo tuy vô vi mà hằng luân động trong cái to tát như Vũ-trụ nhỏ như hạt vi trần, do đó người học Đạo chơn tu, bậc Thiên ân hướng đạo cần phải thấu triệt chơn lư tuyệt đối của Đạo để quyết định cho đời một hướng tiến tới đích của giá trị nhân sinh.

      Phật đă bảo: Chúng ta là Phật chưa thành và bảo với A-Nan  tại Trúc Lâm thôn về ư-chí hậu đại cho Đạo và chơn lư tự quán. Phật là ai? Như Lai là thế nào? có phải là Thái Tử Đạt Ta, là Xá-Lợi cốt không? Phải, mà không phải. Bởi chính đó mà không phải đó mới thật là đó. Phật cũng bảo:  Nhược dĩ dụng sắc tướng âm thinh cầu ngă, thị nhơn hành tà đạo bất năng kiến Như Lai (1). Đó là chơn lư tự nó phủ nhận chơn lư.

      Đạo vô vi, đời vô thường, thế mà các Đấng đă đạt được lư vô vi và vô thường để sống hằng thường trong mọi cái hữu vi. Đó là phi thường chánh đẳng, chánh giác vậy. Chính Bần Tăng  ngộ nhận được chân lư ấy để xuất thế thoát trần tiêu dao tự toại và cũng chính chơn lư ấy mà có lần phải nhập thế xây dựng triều đại thanh b́nh cho nước nhà dân tộc.

      Chư đạo hữu, chư Thiên ân hướng đạo và dân tộc được ơn Thượng Đế, được ân ban quyền pháp Đạo giữa thời buổi loạn ly tang tóc, tức phải ư-thức đến trách nhiệm đương vi, nội tu, ngoại tiến, nhứt tề làm động năng thúc đẩy tinh thần tập thể, giác ngộ được chơn lư đơn thuần, th́ người sẽ tự cầm lấy đuốc mà soi đường tự khơi ḍng nước bản thể lưu thông về đại dương.

      Không những lư thuyết tư tưởng mà cần phải thực hành. Được như thế nước nhà dân tộc nầy mới mong hoàn thành sứ mạng Thiêng Liêng để phục hưng thạnh trị, th́ thế giới mới ḥa b́nh. Thăng...

________________________

        Ghi chú:

        (1) Đây là bốn câu kệ của Đức Phật Thích-Ca trong "Kinh Kim Cang":

Nhược dĩ sắc kiến ngă,

Dĩ âm thinh cầu ngă,

Thị nhơn hành tà đạo,

Bất năng kiến Như Lai.

        tạm dịch: Nếu ai dùng sắc tướng, âm thinh để cầu thấy Phật, th́ người đó đang hành tà đạo, không thể nào gặp Phật được.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh