Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

23.- HỘI THÁNH LÀ G̀?

Minh Lư Thánh Hội, Tuất thời 6 tháng 2 Quí Sửu (10-3-1973)

____________

THI:

Vạn duyên tương hội buổi Tam Kỳ,

Hạnh ngộ duyên căn đến luyện thi;

Thiền định khai tâm tu luyện tánh,

Sư huynh sư đệ sẽ hồi qui.

      VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ, Bần Tăng chào chư Thiên ân hướng đạo, mừng chư đạo hữu lưỡng phái đàn trung. Bần tăng xin mời chư vị đồng an tọa.

      Lời Tiên Phật đă từng dạy trước kia rằng: Sau đây sẽ có Tiên Phật xuống phàm gian tiếp tay Thượng Đế d́u dắt nguyên căn độ dẫn sanh linh qui hồi cựu vị. Có nhiều người hiểu lời dạy đó như vầy: Sau nầy sẽ có Tiên Phật hiện thân xuống thế gian đủ đầy phép tắc phép thuật nhiệm mầu siêu nhân quán chúng. Sự hiểu ấy không đúng chân lư đạo, v́ cơi thế gian là cơi hữu thể hữu chất nhưng vô thường. Trong cái hữu thể hữu chất, có con người là tối linh, trong con người đă Thiên tính, có Phật tâm. Khi con người ngộ Đạo tu tâm luyện tánh th́ tâm tính sẽ phát huệ hiểu đường chơn nẻo giả, lẽ siêu lẽ đọa. Tiên Phật không phải hiện thân người đâu, nhưng khi người đă biết chế ngự phàm tâm, nuôi dưỡng Thánh tâm, phát triển Thiên tâm đó là mối dây hoặc vị trí để điển lành của các Đấng trọn lành nương vào đó để làm những công việc của Phật Tiên Thánh Thần giúp thế độ đời. Đó là h́nh thức thay hồn đổi xác tạm thời, tùy cơ tâm của mỗi người hành Đạo mà ứng, mà hiện vào ư nghĩ lời nói đến việc làm.

      Thế nên Thiêng Liêng đă đặt các cơ cấu hành đạo mang danh là Hội Thánh là thế đó.

      Hội Thánh là cơ sở của chư Thánh hội hiệp để làm Thánh sự, suy nghĩ Thánh ư, xuất phát Thánh ngôn - cơ duyên sắp bày đưa đẩy các hàng nguyên căn từ Nhứt Kỳ Phổ Độ, từ Nhị Kỳ Phổ Độ đến Tam Kỳ Phổ Độ. Trải qua một chuỗi dài tiến hóa trui rèn luyện đúc bản linh chơn tánh, ngày nay nếu vị nào c̣n hiện diện trong lănh vực xả thân giúp đời hành đạo, tế chúng d́u nhân, xem công danh phú quí, lợi lộc tiền tài nhẹ hơn sứ mạng thế Thiên hành hóa, đó là những hàng nguyên căn sắp đỗ đạt đến nơi vào hàng Tiên Phật.

      Chư đạo hữu ngày hôm nay c̣n đeo đuổi việc tu học hành Đạo, đó không phải duyên nhứt kiếp ngộ nhứt thời đâu, mà đó là những hạt chuỗi kết xâu liên tục trong nhiều kiếp dĩ văng.

      Nói về lănh vực tu học th́ tất cả là huynh đệ tỷ muội b́nh đẳng dưới mái Thánh Đường.

      C̣n nói về lănh vực hành Đạo th́ phải có tôn ti trật tự kính nễ thương yêu lẫn nhau. Trong hàng huynh đệ tín hữu không nên v́ trội hơn một vài lănh vực nào đó hơn cấp lănh đạo mà lờn dễ uy-quyền đức độ đối với đàn anh được giao phó. Nhưng cũng không nên giao phó tất cả thiếu sự xem xét thiệt hư để giúp đàn anh làm tṛn nhiệm vụ.

      C̣n đứng về phương diện cấp lănh đạo tinh thần không v́ sự được Thiêng Liêng thương yêu tŕu mến hộ tŕ ban phát quyền uy rồi dụng cái quyền vượt phạm vi đạo pháp và ngăn cách giữa t́nh huynh đệ đồng môn.

      Hai lănh vực ấy cần được nương nhau, phối hợp nhau, tương trợ nhau để cùng hành đạo tiến hóa trên đường Thánh thiện.

      Xưa kia trong giới tu hành đă vấp phải một điều đáng tiếc, đó là khi được tôn sư th́ bao nhiêu các hàng tín hữu đều nhắm vào vị sư ấy rồi quên xét về phương diện chánh pháp.

      Ngày nay chư đạo hữu nên tránh vết xe đă găy đổ của hai thời kỳ ấy, v́ là khi c̣n mang nhục thể mấy ai được toàn thiện, toàn mỹ, toàn chân.

      Câu “Thiên nhơn hiệp nhứt” đă thể hiện trên có Thiêng Liêng vạch đường chỉ nẻo, dưới có cấp lănh đạo tinh thần làm giới trung gian để d́u dắt sanh linh. Trong hàng sanh linh rán lo tu học, tu hành để tiến lên thay lần cấp lănh đạo trong luật tre tàn măng mọc. Đó là một chuỗi dài thường hành tiếp nối.

        Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh