The Left Eye of God

VIDEO & AUDIO:

(Cập nhật: Monday, June 01, 2015)

 

Cảm tạ công đức: Thiên Lý Bửu Tòa xin chân thành cảm tạ toàn thể Quý Ðạo huynh, Ðạo tỷ đã góp phần vào việc thực hiện các cuốn băng này.

 

VIDEO:

Movie: Nghịch duyên

Movie: Báo ứng hiện đời

Movie: Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư

Movie: Lục Tổ Huệ Năng

 

AUDIO:

KINH SÁCH & THÁNH GIÁO CAO ĐÀI:

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thánh giáo của Ngọc Hoàng Thượng Đế

Thánh giáo của Lý Giáo Tông

Thất Chơn Nhơn Quả (Dịch giả: Lâm Xương Quang)

Bài Cầu Nguyện Cho Dân Tộc Việt Nam (Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Jésus, và Đức Ngôi Hai ban cho vào ngày 07-8-1977) (Right click to download)

Thánh Tựa Đại Giác Thánh Kinh (Thái Bạch Kim Tinh, TLBT, 02-12-1978)

Chúc mừng Tam Giáo quy nguyên (Diêu Trì Kim Mẫu, 06-8-1977)

Ngũ Nguyện của Cao Đài Thượng Đế (14-3-1981)

Cao Đài Thượng Đế (27-9-1977)

Hộ Pháp Phạm Công Tắc (27-9-1977)

Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu (19-9-1977)

Ngọc Hoàng Thượng Đế (TLBT, 01-7-1977)

Thích Ca Giáo Chủ (TLBT, 03-7-1977)

Ngọc Hoàng Thượng Đế (TLBT, 24-5-1978)

Đại Giác Kim Tiên Thiên Huyền Tâm (TLBT, 30-5-1978)

Thánh Mẫu Maria (TLBT, 19-7-1977)

Huệ Minh Chơn Tiên (TLBT, 17-1-1983)

Chó Cắn Lữ Động Tân (Huệ Khải)

Kinh Sám Hối

Tam Thừa Chơn Giáo

Một dòng Bát Nhã

Luân lý Nho giáo trong Kinh Thế Đạo

Tâm pháp giải trần lao

Mùa Xuân tất thắng

Lòng Từ Mẫu

Đời tu của Đức Ngô Minh Chiêu

Nhân quả (Dũ Lan Lê Anh Dũng)

Ăn cơm có canh tu hành có bạn (Dũ Lan Lê Anh Dũng)

Vầng trăng quê cũ (Dũ Lan Lê Anh Dũng)

Dấu chân phía trước (Dũ Lan Lê Anh Dũng)

Tiếng nói tri âm (Dũ Lan Lê Anh Dũng)

Vọng một ánh sao (Huệ Khải Lê Anh Dũng)

Một ngày sống Đạo của người tín đồ Cao Đài (Dũ Lan Lê Anh Dũng)

Giải mã truyện Tây Du (Dũ Lan Lê Anh Dũng)

Bước đầu góp phần tìm hiểu bản sắc văn hóa Cao Đài (Huệ Khải Lê Anh Dũng)

Thánh giáo chọn lọc (Giọng ngâm: Hoàng Mai) Nghe và download từng phần (Phần A) (Download) (Phần B) (Download)

 

Đại Thừa Chơn Giáo (Chiếu Minh   Cần Thơ) (Diễn đọc: Sư Huệ Duyên)

Đại Giác Thánh Kinh và Kinh Thánh Giáo Pháp (Thiên Lý Bửu Tòa) (Diễn đọc: Sư Huệ Duyên)

Bảo Pháp Chơn Kinh (Thiên Lý Bửu Tòa) (Diễn đọc: Sư Huệ Duyên) Phần 1 (Download) Phần 2 (Download)

Cao Ðài Giáo Lý Ðại Cương (Phần 1) (Download) (Đạo trưởng Chí Tín biên soạn. Vấn đáp do Ngọc Quí & Thủy Tiên)

Cao Đài Giáo Lý Đại Cương (Phần 2) (Download) (Đạo trưởng Chí Tín biên soạn. Vấn đáp do Ngọc Quí & Thủy Tiên)

Cao Đài Giáo Lý Đại Cương (Phần 3) (Download) (Đạo trưởng Chí Tín biên soạn. Vấn đáp do Ngọc Quí & Thủy Tiên)

Săn sóc hạt giống thương của Mẹ Diêu Trì (Phần 1) (Download)    (Phần 2) (Download)

Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh (Phần 1)    (Download)    (Phần 2)    (Download)

Lòng Từ Mẫu (Phần 1) (Download)    (Phần 2) (Download)

Nữ Trung Tùng Phận

Kinh Sám Hối (Download)

Xuân đạo đức (Phần 1) (Download)    (Phần 2) (Download)

Chơn truyền Ðạo giáo Ðức Di Lạc (Phần 1)     (Download)    (Phần 2)     (Download)

Thầy thuyết minh cuối Hạ Ngươn (Phần 1) (Download)    (Phần 2) (Download)

Thánh Giáo của Ðức Di Lạc Thiên Tôn (Phần 1) (Download)    (Phần 2) (Download)

Chư Tiền Khai Ðại Ðạo dạy Ðạo (Phần 1) (Download)    (Phần 2) (Download)

Khuyến Tu (cuốn 1)

Thánh Huấn Hiệp Tuyển (Phần A)    (Download)        (Phần B)    (Download)

Thánh giáo sưu tập (Phần 1)    (Download)        (Phần 2)    (Download)

 1. Lễ Vía Thái Thượng Ðạo Tổ & Quan Thế Âm (TLBT, Rằm tháng hai năm Kỷ Mão, 1999) (Download)

 2. Lễ Rằm Thượng Ngươn (TLBT, năm Kỷ Mão, 1999) (Download)

 3. Lời dạy của các Ðấng Thiêng Liêng (Thánh tịnh Kim Thành Long, Ðịnh Tường, năm Quý Sửu 1973) (Download)

 4. Tu Thân Học Ðạo (Thánh tịnh Kim Thành Long, Ðịnh Tường, năm Quý Sửu 1973) (Download)

 5. Lời dạy của các Ðấng Thiêng Liêng (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, năm Quý Sửu 1973) (Download)

 6. Lẽ Sống và Lẽ Chết (Minh Lý Thánh Hội, năm Tân Hợi 1971) (Download)

 7. Lời dạy của các Ðấng Thiêng Liêng (Nam Thành Thánh Thất, năm Ất Tỵ 1965) (Download)

 8. Ðề tài "Ðắc Nhứt" (Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Rằm tháng 3 Tân Hợi, 1971) (Download)  

 9. Kinh Cúng Thời và Cầu Siêu (Phần 1) (Tây Thành Thánh Thất, Cần Thơ) (Download)  

 10. Kinh Cúng Thời và Cầu Siêu (Phần 2) (Tây Thành Thánh Thất, Cần Thơ) (Download)

 11. Những lời dạy của Ðức Thái Thượng Lão Quân (TLBT, Rằm tháng 2 Canh Thìn, 2000) (Download)

 12. Tu Chơn Thiệp Quyết (Download) (Người đọc: Thi bài: Hoàng Sang - Tản văn: Bửu Tài)

 13. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ   Phần 1 (hay Ý nghĩa Cầu Siêu Rằm tháng 7) (Download)

 14. Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát trong Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ   Phần 2 (Download)

 15. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư trong Tam Kỳ Phổ Ðộ (Phần 1) (Download)

 16. Đức Vạn Hạnh Thiền Sư trong Tam Kỳ Phổ Độ (Phần 2) (Download)

 17. Hạnh Nguyện & Công Ðức của Quan Thế Âm Bồ Tát (TLBT, 19-9 Tân Tỵ 2001) (Download)

 18. Lễ Vía Ðức Ngôi Hai Ngô Đại Tiên (TLBT, Rằm tháng 3 Kỷ Mẹo, 1999) (Download)

 19. Ðạo Trưởng Thiện Trung thuyết pháp tại TLBT (Phần 1) (Download) (Rằm tháng 10 Nhâm Ngọ, 2002)

 20. Ðạo Trưởng Thiện Trung thuyết pháp tại TLBT (Phần 2) (Download) (Rằm tháng 10 Nhâm Ngọ, 2002)

 21. Ðịa Mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ (Phần 1)  (Download)

 22. Ðịa Mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ (Phần 2)  (Download)

 23. Sám Thơ Hoàng Mẫu (Phần 1)  (Download)

 24. Sám Thơ Hoàng Mẫu (Phần 2)  (Download)

 25. Bài Cầu Nguyện (Download)

 26. Sám Giảng (Download)

 27. Kinh Thiên Đạo, Thế Đạo (Tòa Thánh Tây Ninh)

 28. Cao Đài giáo lý đại cương (Mục lục, nghe từng phần)

 29. Thánh Giáo của Đức Cao Đài (gồm nhiều bài khác nhau, bấm vào để coi mục lục)

 30. Các băng Thánh Giáo của Ðức Quan Âm Bồ Tát (gồm nhiều bài khác nhau, bấm vào để coi mục lục)

 31. Thánh Giáo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát (tiếp theo)

 32. Thánh giáo Quan Thánh Ðế Quân (gồm nhiều bài khác nhau, bấm vào để coi mục lục)

 33. Thánh Giáo của Ðức Ngôi Hai Ngô Minh Chiêu

 34. Thánh Giáo của Ðức Vạn Hạnh Thiền Sư

 35. Thánh Giáo dạy Tu của các đấng Giáo Tổ

CÁC KINH SÁCH KHÁC:

Kinh Pháp Hoa

Kinh Dược Sư

Đại Bi Chú 大 悲 咒    (Download)

Án Ma Ni Bát Di Hồng 唵 嘛 呢 叭 彌 吽    (Download)

Gia Bảo (Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo)

 

16 CDs của Ngài Thanh Sĩ: (Diễn đọc: Sư Huệ Duyên) gồm có: Lời vàng trong mộng   Vạn niên huynh đệ   Rằm tháng mười   Đâu là phàm thánh   Tiếng nói trong hoa sen   Hỡi quê nhà   Đã chết mà sống   Tôi không quên   Ánh sáng từ bi   Đường giải thoát   Thần cơ thật luận   Con thuyền Đại Đạo   Đời mạt pháp   Là Phật tử   Tình đạo Phật   Đến liên hoa

 

Pháp Bảo Đàn Kinh

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Thoát vòng tục lụy (Nguyên tác: Đại sư Tinh Vân. Dịch giả: Hòa thượng Quảng Độ)

Hành trình về phương Đông (Nguyên tác: Life and Teaching of the Masters of the Far East của Dr. Blair T.Spalding. Dịch giả: Nguyên Phong)

Đường mây qua xứ tuyết (Nguyên tác: The Way of the White Clouds của Lama Anagarika Govinda. Dịch giả: Nguyên Phong)

Ngọc sáng trong hoa sen (Nguyên tác: The Wheel of Life của John Blofeld. Phóng tác: Nguyên Phong)

Hoa sen trên tuyết (Nguyên Phong phóng tác)

Bên rặng tuyết sơn (Nguyên Phong phóng tác)

Ông Trưởng giả kén rể   Phần 1 (Download) Phần 2 (Download)

Tây Tạng huyền bí (Nguyên Phong phóng tác)

Tạng thư sống chết (Dịch giả: Ni sư Trí Hải)

Tử thư Tây Tạng (Nguyên Phong phóng tác)

Trở về từ cõi sáng (Nguyên Phong phóng tác)

Trở về từ xứ tuyết

Ánh Đạo vàng (trường thiên. Diễn đọc: Sư Huệ Duyên)

Mẹ tôi Hoa tím giữa mùa Xuân (Tùy bút của Nguyên Nhung)

 

TÂY PHƯƠNG DU KÝ  (Pháp Sư Quang Tịnh)    Nghe nguyên bài

Nghe & download từng phần: Phần 01 (Download) Phần 02 (Download) Phần 03 (Download) Phần 04 (Download)

 

DƯỚI CHÂN THẦY     Nghe nguyên bài

Nghe và download từng phần: (Phần 1) (Download) (Phần 2) (Download)


CAO ÐÀI GIÁO HẢI NGOẠI   CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HẰNG THÁNG 1994 1995

01. Tháng 06, 1994 (Download) 02. Tháng 07, 1994 (Download) 03. Tháng 08, 1994 (Download) 04. Tháng 09, 1994 (Download) 05. Tháng 10, 1994 (Download) 06. Tháng 11, 1994 (Download) 07. Tháng 02, 1995 (Download) 08. Tháng 03, 1995 (Download) 09. Tháng 04, 1995 (Download) 10. Tháng 05, 1995 (Download) 11. Tháng 06, 1995 (Download) 12. Tháng 07, 1995 (Download) 13. Tháng 08, 1995 (Download) 14. Tháng 09, 1995 (Download) 15. Tháng 10, 1995 (Download) 16. Tháng 11, 1995 (Download) 17. Tháng 12, 1995 (Download)

 

Nhạc Đạo:

 1. Cao Ðài Phổ Ðộ Kỳ Ba (Lời Chân Tâm, Nhạc Phan Phượng Hoàng, trình bày Nguyễn Minh Hùng) (Download)

(Dạng REAL)

Thánh Giáo Sưu Tập 1, 2, 3